Base description which applies to whole site

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

A. Algemene doelstelling

De missie van het kabinet is het optimaal ondersteunen van de Gouverneur in de uitoefening van zijn taken. Gezien deze ondersteunende rol zijn de taken van het kabinet een afgeleide van de wettelijke taken en bevoegdheden van de Gouverneur. De belangrijkste taken en bevoegdheden zijn opgenomen in het Statuut voor het Koninkrijk, de Staatsregeling van Aruba en het Reglement van de Gouverneur. Verder is de regelgeving voor naturalisatie, optie, paspoorten en visa van belang (de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Paspoortwet, de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba en de visuminstructies van de Minister van Buitenlandse zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie). Daarnaast zijn de taken en inrichting van het kabinet vastgelegd in een instellings- en beheersbesluit, alsmede een organisatie en formatieplan.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De bestuurlijke rol van de Gouverneur zowel binnen Aruba als landsorgaan, als in relatie tot het Koninkrijk als Koninkrijksorgaan brengt met zich mee dat op het hele werkveld van deze overheden contacten worden onderhouden, ook door het Kabinet ten behoeve van de Gouverneur met de Staten van Aruba, met Ministers, andere bestuurders en instituties in het Koninkrijk, Aruba en Nederland. De relaties met de Gouverneurs van Aruba en van Curaçao zijn geïnstitutionaliseerd en worden onderhouden.

Met name bij de uitvoering van rijkswetgeving werkt het Kabinet samen met verschillende Ministeries, agentschappen en diensten. Dit zijn in het bijzonder de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het agentschap RvIG en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen het land Aruba heeft het Kabinet intensief contact met de Staten, de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat en met overige landsdiensten. De Gouverneur van Aruba heeft de procedure van de aanvraag en uitgifte van nationale paspoorten aan ingezetenen van Aruba deels gemandateerd aan de Dienst Bevolking en Burgerzaken (Censo).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.5

C. Beleidsconclusies

Er zijn geen beleidswijzigingen. Voor wat betreft de uitvoering en beoogde resultaten deden zich geen bijzonderheden voor. Wel is bij de afgifte van Schengenvisa in vertegenwoordiging (van andere Schengen-lidstaten) door het Kabinet het aantal lidstaten waarvoor in vertegenwoordiging wordt afgegeven toegenomen.

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2011

2012

2013

2014

Realisatie 2015

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

Verschil 2015

Verplichtingen:

2.128

2.074

1.985

1.742

2.000

1.795

205

                 

Uitgaven:

2.092

2.092

1.986

1.759

2.000

1.795

205

                 

6.1

Apparaat

2.092

2.092

1.986

1.759

2.000

1.795

205

                 

Ontvangsten:

237

53

148

78

66

60

6

E. Toelichtingen artikelonderdelen

Het begrotingsartikel van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bevat alleen apparaatsuitgaven. In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven gespecificeerd.

(bedragen x € 1.000)

Apparaat

2015

Personeel

 

Eigen personeel

973

Externe inhuur

47

Overig personeel

5

Materieel

 

Overig materieel

975

Totaal apparaat1

2.000

1

Inclusief koersverschillen en herwaardering ad EUR 312

Onder Eigen Personeelskosten zijn opgenomen de loonkosten en de Postactieven. Onder Overig Personeel zijn de opleidingskosten opgenomen.

Zoals bij de tweede suppletoire begroting aangegeven, heeft het Koninklijk paar op 1 en 2 mei een bezoek gebracht aan Aruba in het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk. De Gouverneur van Aruba was hierbij de gastheer van de Koning en Koningin. Dit heeft zijn weerslag gehad op extra (incidentele) uitgaven. Voorts zijn begin 2015 zowel de directeur als de plaatsvervangend directeur opgevolgd, met de bijbehorende incidentele (verplaatsing-)kosten voor de vertrekkende en de inkomende medewerkers. In 2015 was er sprake van onvoorziene dienstreizen, onder meer in het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk.

Zoals in de tweede suppletoire begroting aangegeven, is de renovatie van de ambtswoning in het derde kwartaal 2015 opgeleverd. Er zijn in 2015 nog geen kosten gemaakt voor de inrichting. De begroting voor de inrichting is pas eind 2015 gefinaliseerd. Inrichting is gepland voor de eerste helft 2016. Eind 2015 is een dienstauto vervangen. Vervanging had, conform reguliere afschrijvingstermijn, initieel al in 2014 dienen plaats te vinden en was doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2016. Door vervanging en de prijsonderhandeling eind 2015 uit te voeren, is het mogelijk geweest een substantieel betere prijs te realiseren.

5

Comptabiliteitswet, artikel 19.

Licence