Base description which applies to whole site

Artikel 1. Raad van State

De Raad van State besteedt op een gestructureerde wijze aandacht aan het primair proces, aan de ondersteunende processen en aan de hiermee samenhangende beheerstaken. De Raad beschikt over een planning en controlcyclus, die voorziet in momenten waarop (financiële) managementinformatie wordt beoordeeld.

1. Rechtmatigheid

In 2015 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie in het verslagjaar voldeed aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

3. Financieel en materieelbeheer

De inzet van de in de Rijksbegrotingsvoorschriften genoemde instrumenten heeft in 2015 geresulteerd in beheerste bedrijfsprocessen.

Verbeteringen zijn mogelijk bij:

  • het inkoopbeheer door betere documentering;

  • het actualiseren van procesbeschrijvingen en formaliseren van interne controles;

  • het tijdig administreren van verplichtingen;

  • het maken van aanvullende afspraken inzake de onderlinge samenwerking over het niveau van de informatiebeveiliging en de toereikendheid van het applicatie- en systeembeheer.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

De voorbereidingen op de invoering van de Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen liggen op schema. Er hebben zich verder geen bijzonderheden voorgedaan.

Artikel 1.4 van de Aanbestedingswet (AW) stelt dat aanbestedende diensten bij meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen (onder de Europese drempel) de ondernemers die zij uitnodigen op basis van objectieve criteria kiezen.

Bovendien moeten zij op verzoek van een ondernemer de motivering van die keuze verstrekken. Voor het verantwoordingsjaar 2015 bestond onduidelijkheid over de vraag of en zo ja welke documentatievereisten werden gesteld aan deze keuze.

Voor het verantwoordingsjaar 2015 heeft de Algemene Rekenkamer aangekondigd dat in afwachting van nadere kaders voor het controlejaar 2015 de motivering van de objectieve leverancierskeuze voor alle inkopen tussen de nul en € 33.000 niet in het rechtmatigheidsoordeel wordt betrokken. Bevindingen op dit punt bij inkopen boven deze grens kunnen leiden tot onzekerheden in de inkoopstroom.

Voor 2016 en volgende jaren wordt een nader kader opgesteld dat kan rekenen op draagvlak bij alle betrokken partijen (regelgevers, kaderstellers, uitvoerders en controleurs).

Licence