Base description which applies to whole site

ARTIKEL 1. RAAD VAN STATE

A Algemene doelstelling

De Raad van State heeft de taak om als adviseur voor wetgever en bestuur en als hoogste algemene bestuursrechter bij te dragen aan behoud en versterking van de democratische rechtsstaat en daarbinnen aan de eenheid, legitimiteit en kwaliteit van het openbaar bestuur in brede zin, alsmede aan de rechtsbescherming van de burger.

De Grondwet en de Wet op de Raad van State vormen het wettelijk kader, waarbinnen de Raad van State zijn taken verricht. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden vormt de grondslag voor zijn werkzaamheden als Raad van State van het Koninkrijk.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een voldoende begroting en het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie. 1

C Beleidswijzigingen

Bij brief van 26 juni 2014 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie namens het kabinet een wetsvoorstel aangekondigd, waarin maatregelen tot een verdere functionele scheiding van taken binnen de Raad van State zijn opgenomen (Kamerstukken I 2013/14, 30 585, L).

Daarnaast wordt in genoemde brief melding gemaakt van het onderbrengen van de rechtsmacht van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Per 1 januari 2014 is de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) in werking getreden. Ingevolge die wet wordt de Afdeling advisering van de Raad van State verplicht gehoord over de jaarlijkse Miljoenennota en over het herstelplan dat moet worden opgesteld wanneer de daartoe bevoegde Europese instantie vaststelt dat het gevoerde begrotingsbeleid niet in voldoende mate leidt tot het bereiken van de overeengekomen doelen. Uit de memorie van toelichting komt naar voren dat met deze bepaling is beoogd dat de Afdeling advisering de functie uitoefent van onafhankelijke beoordelingsinstantie in de toepasselijke Europese regels.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Verplichtingen:

59.254

61.428

59.034

56.763

55.777

55.664

55.664

                 

Uitgaven:

58.990

61.428

59.034

56.763

55.777

55.664

55.664

 

Waarvan juridisch verplicht

             
                 

1.3

Raad van State

58.990

61.428

59.034

56.763

55.777

55.664

55.664

                 

Ontvangsten:

2.987

2.152

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

E Toelichting artikelonderdeel

De Afdeling advisering

Taak van de Afdeling advisering is het op de meest doelmatige en kwalitatief goede wijze afdoen van binnengekomen adviesaanvragen en verzoeken om voorlichting. Tijdigheid, kenbaarheid en voorspelbaarheid zijn daarbij belangrijke kernbegrippen.

In de onderstaande tabel zijn de realisatie 2013 en voor de jaren 2014 e.v. de planning van de afhandeling van adviesaanvragen door de Afdeling advisering weergegeven.

Tabel 1.1 Afhandeling adviesaanvragen (in aantallen)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Instroom

474

575

575

575

575

575

575

Uitstroom

444

575

575

575

575

575

575

De gemiddelde instroom van zaken ligt gedurende een reeks van jaren tussen de 550 en 600 per jaar. Dit aantal is nu aangehouden voor de te verwachte instroom van zaken.

De Afdeling bestuursrechtspraak

Taak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het op de meest doelmatige en kwalitatief goede wijze afdoen van binnengekomen zaken. Tijdigheid, kenbaarheid en voorspelbaarheid en bruikbare rechtsvorming zijn daarbij belangrijke aspecten.

De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit drie kamers: de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. In de onderstaande tabel is de realisatie van de afhandeling van zaken door de Afdeling bestuursrechtspraak weergegeven. De gemiddelde doorlooptijden van alle afdoeningen (hoofdzaken en Voorlopige Voorzieningen) zijn weergegeven.

Tabel 1.2 Norm en gerealiseerde gemiddelde doorlooptijden van alle afdoeningen (in weken)
 

Norm doorlooptijd

2013

Ruimtelijke-ordeningskamer

52

28

Algemene kamer

40

33

Vreemdelingenkamer

23

24

Totaal Bestuursrechtspraak

 

27

Instroom van zaken

In de onderstaande tabel is de gerealiseerde uitstroom van zaken in 2013 en de instroomverwachting voor 2014 en verdere jaren voor de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer weergegeven.

Tabel 1.3 Uitstroom 2013 en instroom 2014 e.v. van zaken Afdeling bestuursrechtspraak (in aantallen)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ruimtelijke-ordeningskamer

1.971

2.200

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Algemene kamer

 

3.821

4.050

3.800

3.800

3.800

3.800

3.800

Vreemdelingenkamer

8.423

7.630

7.880

7.860

7.860

7.860

7.860

Taakstellingen

In de meerjarenreeks van de begroting 2015 is de taakstelling materieel en personeel uit het regeerakkoord Rutte II verwerkt. Deze taakstelling begint in 2016 en loopt op tot € 2,2 mln. structureel (4,4%) vanaf 2018. Tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vice-president van de Raad van State bestaat een verschil van inzicht met betrekking tot de invulling van deze taakstelling. Gegeven de aard van de werkzaamheden en de daarmee samenhangende samenstelling van het personeelsbestand ontbreekt het de Raad van State vrijwel aan mogelijkheden om zonder wijzigingen in de wet- en regelgeving een taakstelling van een dergelijke omvang in te vullen. Het kabinet staat op het standpunt dat iedereen moet bijdragen aan de bezuinigingen en dat de Raad van State hiervan niet gevrijwaard kan worden. Het kabinet gaat er dan ook van uit dat de Raad van State haar inspanningsverplichting op zich neemt, en treedt daarover in overleg met de Raad van State.

Ontvangsten

De ontvangsten van de Raad van State bestaan voornamelijk uit griffierechten.

1

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence