Base description which applies to whole site

Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

1. Rechtmatigheid

De begrotingsuitvoering wordt regulier door de Auditdienst Rijk gecontroleerd.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

Gegevens over naturalisatieverzoeken, reisdocumenten, visa en optieverzoeken worden ontleend aan de wettelijke registratie, tezamen met de verplichting tot archiveren van de bijbehorende documenten. Voornoemde registraties worden ondersteund door de geautomatiseerde gegevensbestanden (zoals RAAS en NVIS). Voorts worden gegevens voor de andere categorieën ontleend aan het Document Management System, waarin alle inkomende en uitgaande stukken waarop een archiveringsverplichting ligt, worden geregistreerd.

3. Financieel en materieelbeheer

Sturing van het financieel beheer verloopt op basis van een maandelijkse vergelijking tussen de begroting, het maandelijks gegenereerde uitputtingsoverzicht en de voorgenomen uitgaven.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

Organisatie

In mei 2015 zijn de functiebeschrijvingen van alle personeelsleden opnieuw beschreven en gewaardeerd. Daarnaast is het organigram aangepast.

Per 16 november jl. is de medewerker Financiën en intern beheer met ontslag gegaan. De verwachting is dat deze vacature begin 2016 wordt ingevuld. Tot die tijd wordt er een externe kracht op deze functie ingezet.

Huisvesting

Het noodzakelijke onderhoud aan het paleis en de noodzakelijke renovatie van de niet publieke delen is in 2015 nagenoeg afgerond. Een aantal punten uit de opleveringsrapporten dienen nog opgelost te worden. Hierdoor hebben de laatste termijnbetalingen aan de betreffende aannemers nog niet plaatsgevonden.

Aanbestedingswet

Artikel 1.4 van de Aanbestedingswet (AW) stelt dat aanbestedende diensten bij meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen (onder de Europese drempel) de ondernemers die zij uitnodigen op basis van objectieve criteria kiezen.

Bovendien moeten zij op verzoek van een ondernemer de motivering van die keuze verstrekken. Voor het verantwoordingsjaar 2015 bestond onduidelijkheid over de vraag of en zo ja welke documentatievereisten werden gesteld aan deze keuze.

Voor het verantwoordingsjaar 2015 heeft de Algemene Rekenkamer aangekondigd dat in afwachting van nadere kaders voor het controlejaar 2015 de motivering van de objectieve leverancierskeuze voor alle inkopen tussen de nul en € 33.000 niet in het rechtmatigheidsoordeel wordt betrokken. Bevindingen op dit punt bij inkopen boven deze grens kunnen leiden tot onzekerheden in de inkoopstroom.

Voor 2016 en volgende jaren wordt een nader kader opgesteld dat kan rekenen op draagvlak bij alle betrokken partijen (regelgevers, kaderstellers, uitvoerders en controleurs).

Licence