Base description which applies to whole site

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1. Rechtmatigheid

In 2015 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

Gegevens over naturalisatieverzoeken, reisdocumenten, visa en optieverzoeken worden ontleend aan de wettelijke registratie, tezamen met de verplichting tot archiveren van de bijbehorende documenten. Voornoemde registraties worden ondersteund door geautomatiseerde gegevensbestanden (zoals RAAS en NVIS). Voorts worden gegevens voor de andere categorieën ontleend aan het Document Management System, waarin alle inkomende en uitgaande stukken waarop een archiveringsverplichting ligt, worden geregistreerd.

3. Financieel en materieelbeheer

Het financieel beheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en wordt overigens zo doelmatig mogelijk ingericht.

In 2015 is een inventarisatie gemaakt van onder andere de voorraad afgestoten/ afgeschreven elektronische apparatuur, zoals pc, printers, etcetera.

Veiligheidsgevoelige (delen van) apparatuur en informatiedragers zijn verwijderd en conform protocol hetzij vernietigd danwel retourgezonden aan de verantwoordelijke instantie in Nederland.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

Organisatie

In maart 2015 hebben zowel de uitgezonden directeur als de uitgezonden plaatsvervangend directeur hun plaatsing bij het Kabinet beëindigd. Per maart 2015 zijn de nieuwe uitgezonden directeur en de uitgezonden plaatsvervangend directeur aangetreden. De personeelsbezetting van het Kabinet was in 2015 compleet. In het Organisatieplan uit 2009 van het Kabinet was een functie backoffice medewerker opgenomen. Voorzover bekend is deze functie nooit vervuld vanwege de budgettering.

Huisvesting

Reguliere en ad-hoc onderhoudswerkzaamheden aan de huisvesting van het Kabinet zijn uitgevoerd. Lekkage door meerjarig achterstallig dakonderhoud is opgelost door de vernieuwing van enkele delen van het dak.

De (renovatie van de) ambtswoning is in het derde kwartaal 2015 opgeleverd. Inrichting heeft in 2015 niet meer kunnen plaatsvinden. Gestreefd wordt de inrichting voor eind tweede kwartaal 2016 af te ronden. Dit in verband met het verwachte aantreden van de nieuwe Gouverneur in het derde kwartaal 2016.

Aanbestedingswet

Artikel 1.4 van de Aanbestedingswet (AW) stelt dat aanbestedende diensten bij meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen (onder de Europese drempel) de ondernemers die zij uitnodigen op basis van objectieve criteria kiezen.

Bovendien moeten zij op verzoek van een ondernemer de motivering van die keuze verstrekken. Voor het verantwoordingsjaar 2015 bestond onduidelijkheid over de vraag of en zo ja welke documentatievereisten werden gesteld aan deze keuze.

Voor het verantwoordingsjaar 2015 heeft de Algemene Rekenkamer aangekondigd dat in afwachting van nadere kaders voor het controlejaar 2015 de motivering van de objectieve leverancierskeuze voor alle inkopen tussen de nul en € 33.000 niet in het rechtmatigheidsoordeel wordt betrokken. Bevindingen op dit punt bij inkopen boven deze grens kunnen leiden tot onzekerheden in de inkoopstroom.

Voor 2016 en volgende jaren wordt een nader kader opgesteld dat kan rekenen op draagvlak bij alle betrokken partijen (regelgevers, kaderstellers, uitvoerders en controleurs).

Licence