Base description which applies to whole site

2. Saldibalans per 31 december 2015 van de Overige

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (HIIB) (Bedragen x € 1.000,–)

Activa

31-12-’15

31-12-’14

 

Passiva

31-12-’15

31-12-’14

1)

Uitgaven ten laste van de begroting 2015

117.264

116.145

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2015

6.826

6.665

                 

3)

Liquide middelen

394

215

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

109.464

107.071

                 

5a)

Tegenrekening begrotingsreserves

0

0

 

5)

Begrotingsreserves

0

0

                 
                 

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)

349

589

 

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

1.717

3.213

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

subtotaal

118.007

116.949

   

subtotaal

118.007

116.949

                 

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Extra-comptabele vorderingen

415

229

 

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

415

229

             

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

 

11)

Extra-comptabele schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

1.832

1.261

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

1.832

1.261

                 

13a)

Tegenrekening garantie-verplichtingen

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

                 

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

4.407

4.568

 

14)

Openstaande verplichtingen

4.407

4.568

                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

                 
 

TOTAAL

124.661

123.007

   

TOTAAL

124.661

123.007

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2015 Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (HIIB)

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 2015

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2015 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Raad van State

1.169

Algemene Rekenkamer

2.287

Nationale ombudsman

10

Kanselarij der Nederlandse Orden

624

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

94.429

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

256.694

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

38.462

Totaal

393.675

Ad 4a. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemde Colleges. De volgende Rekening-courantverhouding is opgenomen in de balans:

(Bedragen in €)

Rekening-courant FIN/RHB

109.463.287

Totaal

109.463.287

Ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a)

Vorderingen kasbeheerders:

 
 

Raad van State

115.514

 

Algemene Rekenkamer

4.573

 

Nationale ombudsman

2.105

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

11.721

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

13.901

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

4.148

b)

Overige intra-comptabele vorderingen:

196.761

 

Totaal

348.723

Ad a) Vorderingen kasbeheerders

De vorderingen van de Raad van State hebben voornamelijk betrekking op door te berekenen loonkosten in verband met detacheringen (€ 74.601) en levensloopregeling (€ 22.395).

De vorderingen van de Algemene Rekenkamer bestaan voornamelijk uit nog te verrekenen pensioenpremies (€ 2.714) en een te verrekenen bedrag met het Min. van Financiën (€ 1.496).

De vorderingen van de Nationale ombudsman betreft een dubbele betaling en een vordering inzake de IKAP regeling.

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba hebben voornamelijk betrekking op verstrekte voorschotten aan eigen personeel (€ 7.963) en een nog te ontvangen bedrag.

De vorderingen van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao hebben voornamelijk betrekking op verstrekte voorschotten aan eigen personeel (€ 2.878) en op diverse nog te ontvangen bedragen (€ 8.140).

De vorderingen bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaan voornamelijk uit een te verrekenen dubbele betaling (€ 1.369) en een verstrekte borgsom (€ 2.612).

Ad b) Overige intra-comptabele vorderingen

De overige posten bestaan uit vorderingen op het eigen personeel (€ 196.761).

Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a)

Schulden kasbeheerders:

 
 

Raad van State

292.204

 

Algemene Rekenkamer

2.549

 

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

28.567

 

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

97.884

 

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

20.516

b)

Overige intra-comptabele schulden:

1.275.213

 

Totaal

1.716.933

Ad a) Schulden kasbeheerders

De schuld van de Raad van State bestaat voornamelijk uit permanente bevoorschotting van griffierechten die maandelijks per incasso worden verrekend (€ 195.344), betalingen onderweg (€ 12.568) en diverse posten in onderzoek (€ 73.822).

De schuld van de Algemene Rekenkamer bestaat uit diverse opnieuw te betalen bedragen vanwege een foutief bankrekeningnummer.

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bestaat uit nog af te dragen naturalisatie- en paspoortgelden.

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaat voornamelijk uit nog af te dragen naturalisatie- en paspoortgelden (€ 89.983).

De schuld van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten bestaat uit af te dragen naturalisatie- en paspoortgelden (€ 15.345) en af te dragen pensioengelden (€ 5.171).

Ad b) Overige intracomptabele schulden

De schuld betreft de in de maand december ingehouden loonheffing en sociale premies die in januari 2016 door het Ministerie aan de betreffende instanties worden afgedragen.

Ad 10. Extra-comptabele vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het totaalbedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Vorderingen kasbeheerders:

Algemene Rekenkamer

115.219

Nationale ombudsman

299.536

Totaal

414.755

Het saldo van de Algemene Rekenkamer betreft voornamelijk een vordering aangaande detacheringen (€ 81.771) en een vordering op Rijksdienst Ondernemend Nederland in het kader van het project Irak (€ 32.488).

Het saldo van de Nationale ombudsman betreft voornamelijk vorderingen op basis van het vergoedingen besluit NOM 2015 (€ 57.143) alsmede vorderingen aangaande detacheringen (€ 229.665).

Ad 12. Voorschotten

Ad 12a. Tegenrekening voorschotten

Het saldo van de per 31 december 2015 openstaande voorschotten en van de in 2015 afgerekende voorschotten is als volgt opgebouwd:

Stand openstaande voorschotten per 31 december 2015:

(Bedragen in €)

Voorschotten kasbeheerders:

 

Raad van State

837.591

Algemene Rekenkamer

283.888

Nationale ombudsman

620.072

Kanselarij der Nederlandse Orden

81.366

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

5.580

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2.879

Totaal

1.831.376

De voorschotten van bovenstaande kasbeheerders bestaan voornamelijk uit aan Loyalis verstrekte voorschotten vanaf 2012. Deze worden per jaar afgerekend na ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring.

De voorschotten van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba bestaan uit verstrekte voorschotten t.b.v. vliegtickets.

De voorschotten van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao bestaan uit personeelsvoorschotten (€ 2.087) en een correctiepost (€ 792).

Overzicht afgerekende voorschotten in 2015:

(Bedragen in €)

Afgerekende voorschotten kasbeheerders

 

Algemene Rekenkamer

14.023

Kabinet v.d. Gouverneur van Aruba

14.350

Kabinet v.d. Gouverneur van CUR.

12.787

Totaal

41.160

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

 

4.567.980

 

Aangegane verplichtingen in 2015

 

117.241.444

+/+

   

121.809.424

 
       

Tot betaling gekomen in 2015

117.263.234

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

139.767

   
   

117.403.001

–/–

       

Verplichtingen Binnen Begrotingsverband

 

4.406.423

 
Licence