Base description which applies to whole site

3. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Rechtmatigheid

Tussen het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening van het ministerie en de van toepassing zijnde planning & controlcyclus. De volledige bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door het Ministerie van Algemene Zaken. Omtrent de rechtmatigheid zijn de afgesproken toleranties niet overschreden.

Totstandkoming beleidsinformatie

Niet van toepassing.

Financieel en materieel beheer

Aan de beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen bij de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, in het bijzonder het financieel en materieel beheer, ligt een uitgebreid stelsel van maatregelen en administratieve organisatie ten grondslag.

Misbruik en oneigenlijk gebruik/ frauderisico’s

De begroting van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bevat geen subsidies of uitkeringen. Frauderisico’s en risico’s bij misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen hebben zich niet geoperationaliseerd bij de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Grote ICT-projecten

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft geen grote ICT-projecten uitgevoerd in 2015.

Audit Committee

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is in 2015 agendalid geworden van het Audit Committee van Algemene Zaken.

Licence