Base description which applies to whole site

5. Saldibalans per 31 december 2015 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

Saldibalans per 31 december 2015 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (Bedragen x € 1.000)

Activa

Passiva

 

31-12-2015

31-12-2014

 

31-12-2015

31-12-2014

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

56.962

56.146

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

4.307

4.017

3)

Liquide Middelen

4

5

       

4)

Rekening-courant RHB de Koning, KvdK & CTIVD

42.083

40.826

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

93.818

92.170

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserve

0

0

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

104

236

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

1.028

1.026

8)

Kas-transverschillen

0

0

       

Subtotaal

99.153

97.213

Subtotaal

99.153

97.213

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Extra-comptabele vorderingen

0

0

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

0

0

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

11

Extra-comptabele schulden

0

0

12)

Voorschotten

443

446

12a)

Tegenrekening voorschotten

443

446

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

0

6.226

14)

Openstaande verplichtingen

0

6.226

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

Totaal

99.596

103.885

Totaal

99.596

103.885

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2015 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2015 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De Koning

40.963.000

Kabinet van de Koning

– 59.000

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.179.000

Totaal

42.083.000

6) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

Nadere specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen):

Omschrijving:

Vorderingen:

Kas- en reisvoorschotten

1.000

Salarisuitgaven

41.000

Overige vorderingen

62.000

Totaal

104.000

Salarisuitgaven

Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend moeten worden.

Overige vorderingen

Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).

7) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra- comptabele schulden)

Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband:

Omschrijving

Schulden

Netto salarissen

982.000

Diverse ontvangsten

46.000

Totaal

1.028.000

Netto salarissen

Dit betreft de op salarissen van december 2015 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP, die in januari 2016 betaald zijn.

Diverse ontvangsten

Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op tussenrekeningen verantwoorde bedragen naar aanleiding van ingestelde vorderingen betreffende loonkosten van personeelsleden die gedetacheerd zijn.

12) Voorschotten

Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan Loyalis ad € 443.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven.

Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2016.

In 2015 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2014, € 476.000 afgerekend met Loyalis.

14 Openstaande verplichtingen

Nadere specificatie van de openstaande verplichtingen:

Omschrijving

     

Bedrag

 

Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband

   

0

 

Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband

   

0

+

Totaal

   

0

 

Toelichting op de opbouw van openstaande verplichtingen

Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband

Opbouw van de openstaande verplichtingen

     

Bedrag

 

Verplichtingen per 01-01-2015

   

6.226.000

 

Aangegane verplichtingen in het verslagjaar

   

50.736.000

+

           

Totaal

   

56.962.000

 
           

Tot betaling gekomen in het verslagjaar

56.962.000

     

Negatieve bijstellingen van aangegane

         

verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

+

   
           
     

56.962.000

           

Openstaande verplichtingen op 31-12-2015

   

0

 

Het openstaand saldo verplichtingen is afwijkend ten opzichte van voorgaande jaren op grond van herijking en toepassing van de aanwijzingsregeling verplichtingbedrag = kasbedrag 2015.

Licence