Base description which applies to whole site
+

6. Saldibalans per 31 december 2015 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

Saldibalans per 31 december 2015 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (Bedragen x € 1.000)

Activa

Passiva

 

31-12-2015

31-12-2014

 

31-12-2015

31-12-2014

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

2.354

2.335

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

2.355

2.342

3)

Liquide Middelen

0

1

       

4)

Rekening-courant RHB KvdK

59

79

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

0

0

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserve

0

0

5a)

Begrotingsreserves

0

0

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

3

1

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

61

74

8)

Kas-transverschillen

0

0

       

Subtotaal

2.416

2.416

Subtotaal

2.416

2.416

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Extra-comptabele vorderingen

0

0

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

0

0

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

0

0

11

Extra-comptabele schulden

0

0

12)

Voorschotten

0

0

12a)

Tegenrekening voorschotten

0

0

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

0

0

14)

Openstaande verplichtingen

0

0

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

Totaal

2.416

2.416

Totaal

2.416

2.416

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2015 van het Kabinet van de Koning (IIIB)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2015 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

7) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden):

Omschrijving

 

Schulden

Netto salarissen

61.000

Totaal

61.000

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2015 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2016 betaald.

Licence