Base description which applies to whole site

7. Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Grote lopende ICT-projecten

Bij de Belastingdienst loopt een aantal grote ICT-projecten waarover in het Rijksdashboard wordt gerapporteerd. De risico’s voor de uitvoering, waaronder eventuele privacyrisico’s, maken deel uit van deze rapportages. De stand van zaken bij deze projecten geeft geen aanleiding tot het maken van verdere opmerkingen in deze bedrijfsvoeringsparagraaf.

AC

In 2015 is het AC drie keer onder leiding van de externe voorzitter en met een meerderheid aan externe leden bij elkaar geweest. De geplande bijeenkomst van december 2015 is doorgeschoven naar februari 2016 om aan te sluiten bij het tempo van de Belastingdienst bij de uitwerking van de deelplannen. In 2015 is de samenstelling van het AC – door vertrek van leden – gewijzigd. Beide vacatures zijn inmiddels ingevuld, waarbij de verhouding intern/extern ongewijzigd is gebleven.

Het AC heeft in 2015 de lijn van 2014 doorgezet om een substantieel deel van de tijd te besteden aan de Belastingdienst. In 2015 heeft de Belastingdienst de activiteiten die al waren ingezet vanuit de «Brede agenda Belastingdienst» ondergebracht in de «Investeringsagenda Belastingdienst» en is daartoe bezig geweest met het ontwikkelen van een voortrollend plan. Het AC heeft aandacht besteed aan de vraagstukken van de Belastingdienst, zoals onder meer het nader concretiseren van de voorgenomen activiteiten, de samenhang op inhoud en planning van de activiteiten en de inrichting van de governancestructuur. Er is verder specifiek aandacht besteed aan de planvorming van de Belastingdienst om de legacyproblematiek aan te pakken.

Naast extra aandacht voor de ontwikkelingen bij de Belastingdienst zijn ook reguliere onderwerpen, zoals de uitkomsten van audits, risicomanagement en de uitkomsten van de planning- en controlcyclus aan de orde geweest. Daarnaast heeft het AC gefocust op de risico’s in de bedrijfsvoering en actuele thema’s bij Financiën, zoals de voortgang van het Agentschap om het financieel beheer op orde te krijgen en de rapportage van de Minister over het op afstand geplaatste financiële toezicht. Verder is de voortgang van de door de ARK geconstateerde onvolkomenheden in elke AC-bijeenkomst besproken. De externe leden hebben ook het – door de directie Begrotingszaken en de ARK georganiseerde – symposium «ICT-risico’s bij het Rijk» bijgewoond. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en waar mogelijk voorzien van een advies aan de ambtelijke en politieke top.

BIR

Door Financiën is op 22 februari 2016 een ICV(InControlVerklaring)-BIR afgegeven. Naast de hierboven genoemde onvolkomenheid inzake logische toegangsbeveiliging bij de Belastingdienst, wordt in de ICV-BIR als beveiligingsrisico onderkend dat in november 2015 de standaardservicetermijn voor een deel van de systemen in het datacenter van de Belastingdienst is verlopen. Gestart is met de upgrade van deze systemen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan systemen die een koppeling met het internet hebben. De afronding hiervan is voorzien in de eerste helft van 2016.

Investeringsagenda Belastingdienst

De Belastingdienst staat voor de opdracht de fiscale wet- en regelgeving uit te voeren respectievelijk wijzigingen daarin goed te verwerken, de continuïteit van de huidige bedrijfsvoering te waarborgen en daarmee de kasstroom te garanderen en tegelijkertijd de weg naar vernieuwing te vinden. Daarnaast ligt er de opdracht om bestaande taakstellingen in te vullen, gestegen volumes te verwerken en de intensivering van het toezicht waar te maken. De realisatie van dit alles is een grote opgave voor de Belastingdienst, die qua programmering nauw luistert. Door de frequentie en omvang van nieuwe wet- en regelgeving voor fiscaliteit en overige maatregelen is de belasting op de uitvoering en daarmee de ICT, de afgelopen jaren fors toegenomen. Voor de massale heffings- en inningsprocessen dreigt dat steeds meer verstoringen optreden, welke veel ongemak voor burger en bedrijf opleveren en voor de Belastingdienst hersteloperaties en een (over)belasting van de telefonische dienstverlening met zich meebrengen. In mei 2015 heeft de staatsecretaris met het aanbieden van de Investeringsagenda30 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de Brede agenda Belastingdienst31. De Investeringsagenda wil een verandering realiseren in de wijze waarop de Belastingdienst presteert, zowel in de wijze waarop interactie met de belastingplichtige wordt vormgegeven, de wijze waarop toezicht, innovatie en inning effectief worden uitgevoerd als in de wijze waarop de organisatie in staat is de prestaties te volgen en te beheersen. Dit meerjarig programma waarmee de werkwijze van de Belastingdienst sterk verandert, heeft gevolgen voor de dienstverlening, de handhaving, de ICT-processen, de invordering en de communicatie met burgers, bedrijven en intermediairs. In de 16e halfjaarsrapportage32 is aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Investeringsagenda gerapporteerd.

30

Kamerstukken II 2014–2015 31 066, nr. 236.

31

Kamerstukken II 2015–2016 31 006, nr. 201.

32

Kamerstukken II 2015–2016 31 066, nr. 251.

Licence