Base description which applies to whole site

8. Conclusie

Zoals bovenstaand beschreven is er op enkele specifieke onderdelen van de bedrijfsvoering noodzaak tot verdere verbetering. Maatregelen zijn hiervoor in gang gezet. Voor de overige onderdelen van de bedrijfsvoering is er sprake geweest van ordelijk en beheerst verlopen bedrijfsprocessen, welke tevens voorzien in waarborgen voor een rechtmatige begrotingsuitvoering, inclusief een toereikend beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Licence