Base description which applies to whole site

9. WNT-VERANTWOORDING 2015

Inleiding

De Wet Normering Topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen buiten de reikwijdte van de wet.

(Gewezen) topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen

Voor Financiën heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep (TMG) zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2015 € 178.000. Voor top-functionarissen zonder dienstbetrekking geldt de norm uit 2014, namelijk € 230.474.

Naam

instel-

ling

Naam

(gewezen)

topfunc-

tionaris

Functie

Datum aanvang

dienstver-

band

(indien van

Toepas-

sing)

Datum einde

dienst-

verband

(indien van

toepas-

sing)

Omvang

dienst-

verband

(fte)

Op externe

Inhuur-

basis (nee; ≤ 6mnd.;

> 6 mnd.)

Beloning

Onkosten

vergoe-

dingen

(belast)

Voorzie-

ningen

t.b.v. belo-

ningen

betaalbaar

op termijn

Totale

bezol-

diging

2015

Persoon-

lijk WNT-

maximum

Motivering

(indien

overschrij-

ding)

CEA

L.E.H.

Vredevoogd

Voorzitter

1-1-2015

31-12-2015

0,19 fte

> 6 mnd.

€ 28.063

€ 215

€ 28.278

€ 33.820

Niet van

toepassing

CEA

H. Moesbergen AA

Vice-

voorzitter

1-1-2015

31-12-2015

0,07 fte

> 6 mnd.

€ 7.676

€ 67

€ 7.743

€ 12.460

Niet van

toepassing

CEA

J.P.M.J. Leerent-

veld

RA RE

Secretaris

1-1-2015

31-12-2015

0,9036

fte

> 6 mnd.

€ 97.912

€ 4.448

€ 13.264

€ 115.624

€ 160.841

Niet van

toepassing

CEA

A.M. Janssen

AA MFSME

Commissie-

lid

1-1-2015

31-12-2015

0,06 fte

> 6 mnd.

€ 6.622

€ 197

€ 6.819

€ 10.680

Niet van

toepassing

CEA

M. Koestering

AA

Commissie-

lid

1-1-2015

31-12-2015

0,06 fte

> 6 mnd.

€ 6.020

€ 163

€ 6.183

€ 10.680

Niet van

toepassing

CEA

Prof. dr. E.H.J.

Vaassen RA

Commissie-

lid

1-1-2015

31-12-2015

0,06 fte

> 6 mnd.

€ 5.719

€ 134

€ 5.853

€ 10.680

Niet van

toepassing

CEA

Drs. E. van

Caspel RA

Commissie-

lid

1-1-2015

31-12-2015

0,06 fte

> 6 mnd.

€ 6.321

€ 134

€ 6.455

€ 10.680

Niet van

toepassing

CEA

Prof. dr. R.G.A.

Vergoossen

RA

Commissie-

lid

1-1-2015

31-12-2015

0,06 fte

> 6 mnd.

€ 5.719

€ 60

€ 5.779

€ 10.680

Niet van

toepassing

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam

instelling

Functie

Datum aan-

vang dienst-

verband

(indien van

toepassing)

Datum ein-

de dienst-

verband

(indien van

toepassing)

Omvang

dienst-

verband

(fte)

Beloning

Onkosten

Vergoeding-

en (belast)

Voorzie-

ningen

t.b.v. belo-

ningen be-

taalbaar op

termijn

Totale

bezoldiging

in 2015

Persoonlijk

WNT-

maximum

Motivering

(indien

overschrij-

ding)

Er zijn geen functionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

Bezoldiging over een periode waarin een topfunctionaris – vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband – geen taken meer vervult wordt aangemerkt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. De publicatieplicht heeft betrekking op de onderstaande topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen.

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam

instelling

Naam

(gewezen)

topfunctionaris

Laatste functie

Eerdere

functie(s)

Datum

beëindiging

dienstverband

Op externe

inhuurbasis

(nee; ≤ 6 mnd.;

> 6 mnd.)

Betaalde

uitkeringen

in 2015

Persoonlijk

WNT-

maximum

Motivering

(indien

overschrijding)

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Betaalde uitkeringen in 2015

Persoonlijk

WNT-maximum

Motivering

Er zijn geen niet-topfunctionarissen met een bezoldiging boven het wettelijk bezoldigingsmaximum.

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant 2016, nr. 13373) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2015 is om die reden achterwege gelaten.

Licence