Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: OVERZICHT NIET-FINANCIELE INFORMATIE OVER INKOOP VAN ADVISEURS EN TIJDELIJK PERSONEEL (INHUUR EXTERNEN)

   

Programma- en apparaatkosten

(x € 1.000)

1.

Interimmanagement

59

2.

Organisatie- en formatieadvies

324

3.

Beleidsadvies

90

4.

Communicatieadvisering

2.167

 

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

2.640

     

5.

Juridisch advies/ondersteuning

245

6.

Advisering opdrachtgevers automatisering

90.995

7.

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

6.634

 

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

97.874

     

8.

Uitzendkrachten (formatie & piek)

106.268

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

106.268

     
 

Totaal uitgaven inhuur externen

206.782

Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

2015

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

De totale uitgaven aan de inhuur van externen bij Financiën (inclusief Belastingdienst) bedroeg in 2015 € 206,8 miljoen. Het totale inhuurpercentage is 8,8% en is onder de norm van 10% gebleven (motie Roemer). Er heeft in 2015 – buiten de raamovereenkomsten – geen inhuur plaatsgevonden waarbij het maximumtarief van € 225 per uur (exclusief btw) is overschreden (motie De Pater).

Licence