Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

Commissie Oosting

In 2015 heeft de Commissie-Oosting (Onderzoekscommissie Ontnemingsbeschikking) onderzoek gedaan naar onder meer de informatievoorziening rond een ontnemingsbeschikking en de afwikkeling daarvan. In dit onderzoek zijn raakvlakken te onderscheiden met het in control zijn van het financieel beheer.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie-Oosting, zijn binnen de VenJ-organisatie verbeteracties in gang gezet, onder meer in het programma «VenJ Verandert». Deze acties waaronder grotere transparantie en verbetering van de communicatie zullen bijdragen aan de noodzakelijke verbetering van het financieel beheer.

Grote lopende ICT-projecten (risico’s voor privacy en uitvoering)

VenJ heeft een actuele lijst met lopende grote projecten. Conform het Handboek Portfoliomanagement Rijk rapporteert VenJ over grote en risicovolle projecten onder andere met het Rijks ICT-Dashboard en via de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk van de Minister van Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer. Eind 2015 waren er 15 grote ICT-projecten in uitvoering.

In 2015 is met de reactie van het kabinet op het Rapport «Grip op ICT» van de tijdelijke commissie ICT-projecten (Commissie Elias) en het instellen van het Bureau ICT Toetsing (BIT) bij BZK nog meer aandacht gekomen voor de beheersing van projecten. Bij VenJ heeft dat onder meer geleid tot het aanscherpen van het proces bij de start en belangrijke faseovergangen van projecten.

Activiteiten Audit Committee

Het Audit Committee (AC) adviseert de departementale leiding gevraagd en ongevraagd over het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de regie op het auditbeleid, het risicomanagementbeleid en de uitkomsten ervan. Het AC is in 2015 vijf maal bijeengekomen. Naar aanleiding van de informele evaluatie van de externe leden eind 2014 en begin 2015 is besloten de beleidsverantwoordelijke Directeuren-Generaal zitting te laten nemen in het Audit Committee. Tevens is in 2015 besloten om vergaderingen van het Audit Committee te splitsen in een formeel deel en een thematisch deel. Hierdoor wordt het mogelijk enerzijds voldoende aandacht te houden voor de ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering en anderzijds belangrijke (beleidsgeoriënteerde) thema’s te bespreken. Drie externe leden, waaronder de externe voorzitter van het Audit Committee, zijn herbenoemd voor twee jaar. In het najaar heeft het AC een zelfevaluatie uitgevoerd. Hieruit zijn elf aanbevelingen gekomen die opgevolgd zullen worden. In algemene zin kwam uit de evaluatie dat de externe leden steeds streven naar het bieden van toegevoegde waarde in de rol van adviseur aan het departementale management bij specifieke vraagstukken. De belangrijkste onderwerpen die in 2015 aan de orde zijn gekomen zijn:

  • Vaststelling Auditjaarprogramma VenJ 2015;

  • Vaststelling bedrijfsvoeringsparagraaf 2014 en bespreken samenvattend auditrapport ADR 2014;

  • Besprekingen van de ontwikkelingen op het terrein van de controlfunctie, inkoopbeheer, inkoopbeheer DJI, personeelsbeheer, informatiebeveiliging en forensische zorg.

Tot slot

De bovengenoemde punten verdienen nog de nodige aandacht om de bedrijfsvoering structureel op orde te brengen. De getroffen maatregelen sorteren effect, maar zij vergen nog een extra inspanning om te zorgen dat deze worden omgezet in blijvend handelen. Het instrumentarium signaleert goed waar de verbeteringen moeten plaatsvinden. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de bedrijfsvoering van de organisatieonderdelen voldoen, met inachtneming van bovenstaande punten, aan de daaraan te stellen eisen.

Licence