Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

13. TOEZICHTRELATIES EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN EN RECHTSPERSONEN MET WETTELIJKE TAAK

Tabel 13.1 Toezichtrelaties en zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met wettelijke taak
 

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Financiering realisatiecijfers

Verwijzing (URL-link) naar website RWT/ZBO

Verwijzingen (URL-link) naar toezichtvisies/-arrangementen

Het bestuur en/of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is

           

Begroting 2015 (x 1.000 EUR)1

Realisatie 2014 (x 1.000 EUR)2

Premies

Tarieven

     

1

Nationale Politie

x

 

Leveren van bijdrage aan een veilige samenleving m.b.v. een goed georganiseerde politieorganisatie.

31

4.877.789

4.971.272

n.v.t.

n.v.t.

www.politie.nl

naar http://www.politie.nl/jaarverslag

v

2

Politieacademie (PA)

x

x

De Politieacademie is het nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie.

31

112.012

124.524

n.v.t.

n.v.t.

www.politieacademie.nl

https://www.politieacademie.nl/Documents/Politieacademie%20 Jaarverslag%202013_030414.pdf

v

3

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

x

x

De RvR is belast met de organisatie en de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand door advocaten en mediators, alsmede het treffen van een afzonderlijke voorziening voor de verlening van rechtshulp (Het Juridisch Loket).

32

51.809

47.2513

n.v.t.

zie art. 32.2.20

www.rvr.org

Zie:

– Reglement Raad van Advies versie juli 2010;

– Reglement Bestuur versie juli 1020;

– Protocol vaststelling doelmatige werking Raad voor Rechtsbijstand d.d. 6 december 2011;

– Protocol risico's en risicobeheersing fraude versie 1.2;

– Integriteits-beleid 1.0

v

4

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

x

x

Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren en ondersteunt de Commissies van deskundigen bij het beoordelen van ondernemingsplannen voor startende deurwaarders en notarissen.

32

2.408

6.3163

n.v.t.

n.v.t.

www.bureauft.nl

Zie:

– Toezichtarrangement, kenmerk. 5629628/09/28 van februari 2014,

– Wet op het notarisambt, in Titel IX. staan bepalingen over het toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen en de tuchtrechtspraak, alsmede het financiële toezicht.

v

5

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

x

Het AP houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

32

8.191

8.3583

n.v.t.

n.v.t.

https://autoriteit- persoonsgegevens.nl/

Zie:

– Wet bescherming persoonsgegevens;

– Kaderwet ZBO's;

– Bestuursreglement;

Een toezichtarrangement wordt opgesteld.

v

6

College voor de Rechten van de mens (CRM)

 

x

Het CRM doet op verzoek onderzoek en oordeelt of verboden onderscheid is / wordt gemaakt naar aanleiding van individuele klachten en verzoeken van organisaties. Ook vervult het CRM de rol van waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland.

32

6.016

6.2473

n.v.t.

n.v.t.

www.mensenrechten.nl

Het CRM valt onder de kaderwet ZBO's.

v

7

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

 

x

Het college ziet erop toe of de beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de voor de uitvoering van hun taken verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en verdelen, en voldoende zijn uitgerust voor de uitvoering van hun taken.

32

686

685

n.v.t.

n.v.t.

www.cvta.nl

Zie wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en de kaderwet ZBO.

v

8

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

 

x

De NRGD waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.

33

1.723

1.7653

n.v.t.

n.v.t.

www.nrgd.nl

Het NRGD valt onder de kaderwet ZBO's (zie ook Wet deskundige in strafzaken).

v

9

Raad voor de rechtshandhaving

   

De Raad voor de rechtshandhaving is belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten – met uitzondering van het Gemeenschappelijk Hof van justitie – in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

33

350

3773

n.v.t.

n.v.t.

www.raadrechts- handhaving.com

«Zie:

– Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving;

– Protocol Werkwijze (vastgesteld door de Raad voor de rechtshandhaving d.d. 28 september 2011).»

v

10

Reclasseringsorganisaties (cluster):

                     
 

– Stichting Reclassering Nederland (SRN);

x

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die ene strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

125.362

139.350

n.v.t.

n.v.t.

www.reclassering.nl

Zie wet Justitiesubsidies; controleprotocol algemeen en specifiek.

v

 

– Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering;

x

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die ene strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

21.025

21.039

n.v.t.

n.v.t.

www.legerdesheils.nl

Zie wet Justitiesubsidies; controleprotocol algemeen en specifiek.

v

 

– Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster)

x

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die ene strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

62.885

65.515

n.v.t.

n.v.t.

www.svg.nl

Zie wet Justitiesubsidies; controleprotocol algemeen en specifiek.

v

11

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

x

x

Het SGM stelt financiële tegemoetkoming ter beschikking aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf voor opgelopen letselschade.

34

5.321

6.332

n.v.t.

n.v.t.

www.schadefonds.nl

ZBO is onderdeel van de Staat (budgethouder binnen begroting VenJ, dus vallen onder ADR).

v

12

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

x

 

SHN geeft ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven.

34

34.043

27.634

n.v.t.

n.v.t.

www.slachtofferhulp.nl

Zie wet Justitiesubsidies; controleprotocol algemeen en specifiek.

v

13

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)

x

 

Behandeling van Tbs-gestelden. De subsidie is vanaf vorig jaar (verantwoording 2014) op nul gesteld i.v.m. gewijzigde financieringssystematiek (inkoop).

34

0

0

n.v.t.

n.v.t.

www.dji.nl

www.jaarverslagzorg.nl

v

14

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

x

x

Het LBIO int alimentatie, indien dit niet vrijwillig wordt afgedragen.

35

2.772

4.732

n.v.t.

n.v.t.

www.lbio.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020495/geldigheidsdatum

v

15

Stichting HALT

x

 

HALT richt zich op preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit. Jongeren kunnen recht zetten wat zij hebben fout gedaan, waardoor zij niet in aanraking komen met de rechter.

35

11.723

11.954

n.v.t.

n.v.t.

www.halt.nl

zie financieel economisch toezicht statuut en specifiek Controleprotocol Halt

v

16

Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster)

x

 

Behandeling van jeugdigen op grond van strafrechtelijke titel.

35

71.532

66.353

n.v.t.

n.v.t.

www.dji.nl

www.jaarverslagzorg.nl

v

17

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

x

x

Met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling helpt het IFV professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich optimaal voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen. Het Nederlands bureau brandweerexamens (NBBe) en Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) zijn ZBO's die met ingang van 2013 zijn opgegaan in het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en hun eigen opbrengsten genereren. Jaarlijks ontvangen zij een vast bedrag voor het uitvoeren van de wettelijke taken voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast ontvangen zij bijdragen voor opdrachten voortkomend uit een opdrachtgevers/opdrachtnemersrelatie.

36

30.807

30.6353

n.v.t.

n.v.t.

www.IFV.nl

http://wetten.overheid.nl/ BWBR0032372/geldigheidsdatum

v

18

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

x

x

De OVV doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van «voorvallen» en categorieën voorvallen.

36

11.152

14.2483

n.v.t.

n.v.t.

www.onderzoeks- raad.nl

www.onderzoeksraad.nl

v

19

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)4

x

x

Huisvesting van asielzoekers, het geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers, het leveren van goederen aan asielzoekers, het verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties en het handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties.

37

399.951

740.909

n.v.t.

n.v.t.

www.coa.nl

FET Bekostigingsafspraken COA www.coa.nl/nl/over-coa/organisatie/aansturing/raad-van-toezicht www.coa.nl/nl/over-coa/organisatie/aansturing/bestuur

v

20

Stichting Nidos

x

x

NIDOS voert als onafhankelijke (gezins-) voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.

37

23.273

24.738

n.v.t.

n.v.t.

www.nidos.nl

Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015.

v

21

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

 

x

Gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het ZBO register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

www.kbvg.nl

n.v.t

n.v.t

22

Notarissen (cluster)

 

x

Gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het ZBO register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

23

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

x

x

Sinds 2004 worden de gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Beheer van deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

www.donorgegevens.nl

n.v.t.

n.v.t.

24

Kansspelautoriteit (Ksa)

x

x

De Ksa is een onafhankelijke toezichthouder. Zij reguleert het kansspelaanbod door het verlenen van kansspelvergunningen, houden van toezicht op de vergunninghouders, bestrijden van illegale kansspelen het beschermen van consumenten tegen kansspelverslaving. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Financiering van de kansspelautoriteit geschiedt via jaarlijkse heffingen en vergoedingen door vergunninghouders.

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

www.kansspelautoriteit.nl

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020495/geldigheidsdatum

v

25

Het Keurmerkinstituut BV

 

x

Aangewezen als certificatie-instelling voor jeugdbe-scherming en jeugdreclassering In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeenten per 1 januari 2015 verant-woordelijk geworden voor jeugdzorg, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-GGz en jeugd-LVB. De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr). De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagement-systeem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het Normenkader en het Certificatie-schema. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

www.keurmerk.nl

n.v.t.

n.v.t.

1

Begrotingsraming van de bijdrage 2015 door VenJ aan de ZBO/RWT.

2

De gegevens in de tabel betreft realisatie 2014.

3

Betreft realisatie 2015.

4

De apparaatskosten voor het COA zijn € 118.535 (x 1.000). Voor de overige ZBO's/RWT's zijn de apparaatskosten gelijk aan de totale kosten.

Licence