Base description which applies to whole site
+

12. WNT-VERANTWOORDING 2015 MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2015 € 178.000. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de norm uit 2014, namelijk € 230.474.

Tabel 12.1 Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienstverband

Omvang dienstverband (fte)

Op externe inhuurbasis (nee; <= 6 mnd; > 6 mnd)

Beloning

Onkosten vergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2015

Individueel WNT-maximum

Motivering (indien overschrijding)

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

Mevr. mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen

Directeur

   

1

nee

136.352

8.610

11.964

156.926

178.000

 

College voor de rechten van de mens

Dhr. L.H. Dekker

Directeur

16-3-2015

 

1

nee

71.535

50

10.812

82.397

141.912

 

College voor de rechten van de mens

Mevr. mr. L.J.L. Koster

Voorzitter

 

16-6-2015

1

nee

77.096

2.431

7.159

86.686

80.953

Overschrijding is het gevolg van het feit dat een toelage, toegekend in en toe te rekenen aan 2014, abusievelijk niet in 2014, maar pas in 2015 is uitbetaald

College voor de rechten van de mens

Mevr. mr. A.C.J. van Dooijeweert

Voorzitter

1-9-2015

 

1

nee

38.285

0

5.043

43.328

59.496

 

College voor de rechten van de mens

Dhr. E.J.M. Hofhuis

Ondervoorzitter

   

1

nee

103.908

3.259

14.735

121.902

178.000

 

College voor de rechten van de mens

Dhr. mr. D.C. Houtzager

Collegelid

   

0,8

nee

76.406

1.614

10.946

88.967

142.400

 

College voor de rechten van de mens

Dhr. mr. dr. J.C.J. Dute

Collegelid

   

0,83

nee

79.136

1.614

11.397

92.148

147.740

 

College voor de rechten van de mens

Mevr. mr. dr. C.M. van Eck

Collegelid

   

0,8

nee

69.684

1.614

10.946

82.245

142.400

 

College voor de rechten van de mens

Mevr. mr. C.A. Goudsmit

Collegelid

   

0,81

nee

76.936

1.614

11.022

89.573

144.180

 

College voor de rechten van de mens

Mevr. drs. K.M. Buitenweg

Collegelid

   

0,4

nee

37.991

807

5.473

44.271

71.200

 

College voor de rechten van de mens

Mevr. dr. mr. drs. N.M.C.P. Jägers

Collegelid

   

0,4

nee

38.228

808

5.473

44.509

71.200

 

College voor de rechten van de mens

Dhr. mr. dr. J.P. Loof

Collegelid

   

0,55

nee

55.084

2.623

7.516

65.224

97.900

 

Autoriteit Persoonsgegevens1

Dhr. drs. P.J.J. Frencken

Directeur

   

1

nee

95.495

3.229

13.805

112.529

178.000

 

Autoriteit Persoonsgegevens 1Persoonsgegevens

Dhr. mr. J. Kohnstamm

Voorzitter

   

1

nee

150.438

6.858

11.972

169.267

178.000

 

Autoriteit Persoonsgegevens1

Dhr. mr. W.B.M. Tomesen

Collegelid

   

1

nee

137.354

3.229

15.691

156.274

178.000

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dhr. mr. drs. M.M.A. Smithuis

Directeur

   

1

nee

100.699

0

14.700

115.398

178.000

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dhr. Mr. J.A. Coster van Voorhout

Voorzitter

   

0,4

nee

44.099

1.334

0

45.433

71.200

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dhr. Prof. dr. A.P.A. Broeders

Collegelid

   

0,1

nee

11.025

520

0

11.545

17.800

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dhr. dr. ir. J. Henseler

Collegelid

   

0,1

nee

11.025

115

0

11.140

17.800

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dhr. prof. dr. J.W. Hummelen

Collegelid

   

0,1

nee

11.025

228

0

11.253

17.800

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dhr. mr. J.A.W. Knoester

Collegelid

18-6-2015

 

0,1

nee

6.431

0

0

6.431

17.800

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dhr. Prof. dr. P.J. van Koppen

Collegelid

   

0,1

nee

11.025

0

0

11.025

17.800

 

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Dhr. W. Velings

Collegelid

   

0,1

nee

11.025

246

0

11.271

17.800

 

College van Toezicht Auteursrechten

Dhr. dr. V.L Eiff

Directeur

   

1

nee

113.007

0

17.973

130.979

178.000

 

College van Toezicht Auteursrechten

Dhr. drs. J.W.Holtslag

Voorzitter

   

0,2

nee

27.862

0

0

27.862

35.600

 

College van Toezicht Auteursrechten

Dhr. H.B. van der Veen RA

lid college

   

0,2

nee

30.955

0

0

30.955

35.600

 

College van Toezicht Auteursrechten

Dhr. M. Sanders

lid college

 

15-7-2015

0,2

nee

16.668

0

0

16.668

19.853

 

College van Toezicht Auteursrechten

Dhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper

lid college

   

0,2

nee

30.955

0

0

30.955

35.600

 
1

De Autoriteit Persoonsgegevens was in 2015 bekend als College Bescherming Persoonsgegevens

Tabel 12.2. Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstver-band (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte) (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Beloning (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Onkosten vergoedingen (belast) (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Totale bezoldiging in 2015 (+ tussen haakjes omvang in 2014)

Individueel WNT- maximum

Motivering

Bestuursdepartement

Adviseur Bedrijfsvoering

1-1-2015

 

1 (0)

422.636

0

8.386 (0)

431.022 (0)

178.000

Betrokkene is door een gerechtelijke uitspraak met terugwerkende kracht aangesteld.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Psychiater

   

0,22 (0,43)

38.802 (48.801)

0 (165)

3.773 (9.784)

42.575 ( 58.750 )

39.160

Betreft een onverschuldigde betaling; wordt teruggevorderd.

Dienst Justitiële Inrichtingen

Psychiater

1-1-2015

 

1 (0)

209.505 (0)

0

34.018 (0)

243.524 (0)

178.000

Betrokkene is door een gerechtelijke uitspraak met terugwerkende kracht aangesteld.

Openbaar Ministerie

Senior Officier van Justitie

   

1 (1)

125.717 (121.215)

40.000 (0)

15.332 ( 20.654 )

181.049 (141.870)

178.000

Betreft voorzieningen Sociaal Flankerend Beleid.

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden.

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant 2016, nr. 13373) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2015 is om die reden achterwege gelaten.

Licence