Base description which applies to whole site

3. DE SALDIBALANS

Saldibalans per 31 december 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (HVII) (bedragen x € 1.000)

Activa

31–12-’15

31–12-’14

 

Passiva

31–12-’15

31–12-’14

1)

Uitgaven ten laste van de begroting 2015

798.378

980.610

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2015

884.150

549.477

                 

3)

Liquide middelen

20.610

35.592

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

68.613

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

462.473

                 

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a)

Begrotingsreserves

0

0

                 
                 

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele vorderingen)

15.542

16.412

 

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele schulden)

18.993

20.664

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 

 

Subtotaal

903.143

1.032.614

 

 

Subtotaal

903.143

1.032.614

                 

9)

Openstaande rechten

1.901

3.092

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

1.901

3.092

                 

10)

Extra-comptabele vorderingen

52.269

784.467

 

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

52.269

784.467

                 

11a)

Tegenrekening extra- comptabele schulden

0

0

 

11)

Extra-comptabele schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

316.968

315.157

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

316.968

315.157

                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

2.500

2.500

 

13)

Garantieverplichtingen

2.500

2.500

                 

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

234.815

134.702

 

14)

Openstaande verplichtingen

234.815

134.702

                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

                 
 

TOTAAL

1.511.596

2.272.532

   

TOTAAL

1.511.596

2.272.532

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2015

Ad 1. en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2015 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

 

(Bedragen in €)

a) Kasbeheerders Rijksdiensten

20.608.443

b) Houders Kleine Kas

859

Totaal

20.609.302

Ad a) Kasbeheerders Rijksdiensten

Deze post is gebaseerd op de verantwoordingen van de kasbeheerders. Deze post bestaat voornamelijk uit de banksaldi van de kasbeheerders Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) (€ 18,1 mln.) en Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (€ 2,5 mln.).

Ad b) Houders Kleine Kas

Het bedrag bestaat uit voorschotverstrekkingen aan houders van een kleine kas en is gebaseerd op saldoverklaringen van die kashouders.

Ad 4a. Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement. De volgende Rekening-courantverhoudingen zijn opgenomen in de balans:

 

(Bedragen in €)

a) Rekening-courant FIN/RHB

87.849.836

b) Rekening-courant bevoorschotting BES

– 19.237.777

Totaal

68.612.059

Ad a) De Rekening-courant FIN/RHB

Het saldo vertegenwoordigt de reguliere mutaties met betrekking tot Hoofdstuk VII.

Ad b) De Rekening-courant Bevoorschotting BES

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft een eigen rekening-courant bij de RHB. De betalingen die de RCN verricht op Caribisch Nederland namens alle betrokken Ministeries, worden maandelijks via de RHB verrekend met de betrokken Ministeries.

Ad 6. Uitgaven buiten begrotingsverband (intra comptabele vorderingen)

Het bedrag aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

a) Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

1.896.344

b) Te vorderen van Ministeries en derden

11.500.143

c) Intra-comptabele voorschotten

345.274

d) Intra-comptabele debiteuren

1.799.872

Totaal

15.541.633

Ad a) Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

Dit bedrag is gebaseerd op de verantwoordingen van de kasbeheerders en bestaat voornamelijk uit vorderingen van de kasbeheerder RCN op diverse Ministeries (€ 1,2 mln.) en uit vorderingen van de AIVD in verband met te verrekenen voorschotten van personeel (€ 0,7 mln.).

Ad b) Te vorderen van Ministeries en derden

In dit bedrag zijn aan diverse departementen door te berekenen posten betreffende uitgevoerde dienstverleningsafspraken opgenomen (€ 10,4 mln.). Tevens heeft de kasbeheerder RCN met diverse Ministeries te verrekenen vorderingen open staan (€ 0,7 mln.).

Ad c) Intra-comptabele voorschotten

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit voorschotten aan personeel in verband met salaris, uitzendingen naar Caribisch Nederland en vergoedingen studiekosten.

Ad d) Intra-comptabele debiteuren

Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op doorberekeningen voor de uitgevoerde dienstverlening aan baten-lastenagentschappen en diverse departementen (€ 1,7 mln.).

Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

 

(Bedragen in €)

a) Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

1.162.731

b) Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

11.727.001

c) Overige intra-comptabele schulden

6.102.382

Totaal

18.992.114

Ad a) Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

Dit bedrag is gebaseerd op de verantwoordingen tot en met 31 december 2015 van de kasbeheerders.

Het gaat om het saldo bij de kasbeheerders AIVD (€ 1,1 mln.) en RCN (€ 0,01 mln.).

Ad b) Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het gehele bedrag betreft nog af te dragen loonheffing en sociale premies die in januari 2016 door het Ministerie aan de betreffende instanties worden afgedragen.

Ad c) Overige intra-comptabele schulden

Dit bedrag heeft voornamelijk betrekking op doorberekeningen voor de uitgevoerde dienstverlening aan baten-lastenagentschappen en diverse departementen (€ 5,9 mln.), alsmede op af te dragen BTW (€ 0,2 mln.).

Ad 9. Openstaande rechten

Ad 9a. Tegenrekening openstaande rechten

Het saldo per 31 december 2015 wordt hieronder per ontstaansjaar en per artikel gespecificeerd:

Ontstaansjaar

(Bedragen in €)

2015

1.900.642

Totaal

1.900.642

Artikel

Omschrijving

(Bedragen in €)

Artikel 11

Centraal apparaat

1.900.642

Totaal

 

1.900.642

Dit betreft het debiteurensaldo van Doc-Direkt en bestaat uit aan departementen doorberekende dienstverlening.

Ad 10. Extra-comptabele vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Het saldo per 31 december 2015 wordt hieronder per ontstaansjaar en artikel gespecificeerd:

Ontstaansjaar

(Bedragen in €)

t/m 2011

50.000.000

2015

2.268.864

Totaal

52.268.864

Artikel

Omschrijving

(Bedragen in €)

1

Openbaar bestuur en democratie

496

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

158.759

6

Dienstverlenende en innovatieve Overheid

1.255.904

11

Centraal apparaat

853.705

14

VUT-fonds

50.000.000

Totaal

 

52.268.864

Toelichting:

Artikel 1: Openbaar bestuur en democratie

Dit bedrag betreft een te vorderen bedrag in verband met dubbele betaling.

Artikel 2: Algemene inlichtingen en veiligheidsdienst

Het saldo bestaat uit te vorderen pensioenpremies vanwege detachering bij een EU organisatie.

Artikel 6: Dienstverlenende en innovatieve Overheid

De vorderingen betreffen voornamelijk een tussentijdse vaststelling van het project Ondersteuning i-NUP en stelsel van basisregistraties.

Artikel 11: Centraal apparaat

De vorderingen betreffen voornamelijk nog van diverse Ministeries en baten-lastenagentschappen te ontvangen bedragen op basis van dienstverleningsafspraken aangaande geleverde plusdiensten en/of maatwerk (€ 0,4 mln.) en vorderingen als gevolg van doorberekende detacheringovereenkomsten (€ 0,3 mln.).

Artikel 14: VUT-fonds

Het saldo bestaat in zijn geheel uit leningen aan het VUT-fonds. Het beheer van deze vorderingen wordt uitgevoerd door de RHB.

Ad. 12. Voorschotten

Ad. 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2015 openstaande voorschotten en van de in 2015 afgerekende voorschotten worden hieronder per ontstaansjaar gespecificeerd:

(Bedragen in €)

Ontstaansjaar

stand 1-1-2015

verstrekt 2015

afgerekend 2015

stand 31-12-2015

t/m 2011

30.787.784

0

– 15.317.703

15.470.081

2012

45.407.963

0

– 26.155.813

19.252.150

2013

78.075.159

0

– 55.174.590

22.900.569

2014

160.885.706

0

– 117.885.739

42.999.967

2015

0

216.834.046

– 489.313

216.344.733

Totaal

315.156.612

216.834.046

– 215.023.158

316.967.500

De saldi van de per 31 december 2015 openstaande voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:

Artikel

Omschrijving

(Bedragen in €)

1

Openbaar bestuur en democratie

26.716.826

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

1.023.446

6

Dienstverlenende en innovatieve Overheid

223.847.524

7

Arbeidszaken Overheid

31.327.186

11

Centraal apparaat

21.994.071

12

Algemeen

12.058.447

Totaal

 

316.967.500

Toelichting:

Artikel 1: Openbaar bestuur en democratie

Het openstaande saldo bestaat grotendeels uit de bevoorschotting aan politieke partijen (€ 13,2 mln.) op grond van de Wet financiering politieke partijen en aan de Oorlogsgravenstichting verstrekte voorschotten (€ 5,9 mln.). Daarnaast staat op de Vereniging Nederlandse Gemeenten een aantal voorschotten open voor verschillende projecten (€ 1,8 mln.). Tot slot staat op de stichting ICT Uitvoeringsorganisatie een aantal voorschotten open voor verschillende projecten (€ 3,5 mln.). Na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie zullen deze voorschotten in 2016 en volgende jaren worden afgewikkeld.

Artikel 2: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De openstaande voorschotten op dit artikel hebben met name betrekking op de bevoorschotting van Loyalis (€ 1 mln.).

Artikel 6: Dienstverlenende en innovatieve Overheid

De openstaande voorschotten bestaan onder andere uit de bevoorschotting aan de stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (€ 43,6 mln.), het baten-lastenagentschap Logius (€ 103,5 mln.) en het baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) (€ 17,5 mln.), ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van e-overheidsvoorzieningen. Daarnaast staan op de Vereniging Nederlandse Gemeenten voorschotten open onder andere ten behoeve van het Nationaal UitvoeringsProgramma (€ 16,8 mln.). ProDemos – Huis voor democratie en rechtstaat is bevoorschot op basis van de subsidieregeling ProDemos (€ 4,2 mln.). Een groot deel van deze voorschotten kan in 2016 worden afgewikkeld op basis van de te ontvangen verantwoordingsinformatie.

Artikel 7: Arbeidszaken Overheid

Het openstaand saldo bestaat grotendeels uit de bevoorschotting van de stichting Administratie Indonesische Pensioenen (€ 14,1 mln.), ten behoeve van de pensioenen van gepensioneerd personeel uit de voormalig overzeese gebieden. Ook zijn voorschotten verstrekt aan de stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen OverheidsPersoneel (€ 2,8 mln.), de stichting ICT Uitvoeringsorganisatie ten behoeve van onder andere de doorontwikkeling Internetspiegel (€ 4,5 mln.) en de stichting Verdeling Financiële Overheidsbijdragen (€ 1,4 mln.). Tevens zijn aan diverse organisaties voorschotten voor subsidies ter bevordering van de veilige publieke taak verstrekt (€ 0,9 mln.). Aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is een aantal voorschotten verstrekt (€ 3,7 mln.). De voorschotten zullen na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsinformatie in 2016 en volgende jaren worden afgewikkeld.

Artikel 11: Centraal apparaat

De openstaande voorschotten op dit artikel hebben onder andere betrekking op de bevoorschotting Loyalis over de jaren 2012 tot en met 2015 (€ 19,7 mln.) en op voorschotten verstrekt aan de baten- lastenagentschappen voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten (€ 1,1 mln.).

Aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) is een voorschot verstrekt voor het project In beheer nemen BRP-stelsel (Basis Registratie Personen) (€ 15,1 mln.).

Daarnaast is aan ProDemos – Huis voor Democratie en Rechtstaat een voorschot verstrekt ten behoeve van de viering 200 jaar Koninkrijk (€ 0,7 mln.) en is aan het Ministerie van Algemene Zaken een voorschot verstrekt voor de anti-discriminatiecampagne (€ 0,5 mln.). Afrekeningen zullen na ontvangst en beoordeling van verantwoordingsinformatie in 2016 en volgende jaren plaatsvinden.

Artikel 12: Algemeen

Het openstaande saldo heeft bijna volledig betrekking op aan gemeenten verstrekte bijdragen die zijn opgenomen in de Verzameluitkeringen (€ 11,3 mln.). De afwikkeling zal op basis van verantwoordingsinformatie volgens de SiSa-systematiek plaatsvinden in 2016 en volgende jaren.

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening Garantieverplichtingen

Het bedrag aan garantieverplichtingen is als volgt opgebouwd:

   

(Bedragen in €)

 

Verplichtingen per 1/1

 

2.500.000

 

Aangegane verplichtingen in 2015

 

0

+/+

   

2.500.000

 
       

Tot betaling gekomen in 2015

0

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

0

   
   

0

-/-

       

Garantieverplichtingen binnen begrotingsverband

 

2.500.000

 

Het betreft de verstrekking van een rekening-courantkrediet aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen.

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Ad 14a.Tegenrekening openstaande verplichtingen

   

(Bedragen in €)

 

Verplichtingen per 1/1

 

133.568.490

 

Aangegane verplichtingen in 2015

 

916.632.797

+/+

   

1.050.201.287

 
       

Tot betaling gekomen in 2015

798.377.830

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

18.035.824

   
   

816.413.654

-/-

       

Verplichtingen Binnen Begrotingsverband

 

233.787.633

 

De opbouw van de stand openstaande verplichtingen BuBV is al volgt opgebouwd:

   

(Bedragen in €)

 

BuBV verplichtingen per 1/1

 

1.133.046

 

Aangegane verplichtingen in 2015

 

0

+/+

   

1.133.046

 
       

Tot betaling gekomen in 2015

0

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

106.482

   
   

106.482

-/-

       

Verplichtingen Buiten Begrotingsverband

 

1.026.564

 

Recapitulatie balanspost

 

(Bedragen in €) 

 

Verplichtingen binnen begrotingsverband

 

233.787.633

 

Verplichtingen buiten begrotingsverband

 

1.026.564

 

Totaal openstaande verplichtingen

 

234.814.197

 

Toelichting:

Binnen de negatieve bijstellingen van circa € 18 mln. ligt voor een bedrag van ruim € 5 mln. de oorzaak bij het niet meer tot uitkering komen van de restant betalingsverplichting als zijnde een verzameluitkering (artikel 12), maar als decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds. Daarenboven zijn enkele ten onrechte verantwoorde meerjarige verplichtingen gecorrigeerd voor een bedrag van bijna € 4,5 mln. Daarnaast is bij bijstellingen die meer bedragen dan € 100.000 en groter zijn dan 10% ten opzichte van de oorspronkelijke verplichting, merendeels sprake van afboeken van de restverplichting bij betaling van de slotfactuur. In één geval heeft een administratieve correctie plaatsgevonden.

Licence