Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. WNT VERANTWOORDING 2015 – MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Inleiding

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2015 € 178.000. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de norm uit 2014, namelijk € 230.474.

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant 2016, nr. 13373) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2015 is om die reden achterwege gelaten.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte)

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 6 mnd; > 6 mnd)

Beloning

Onkosten-vergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2015

Individueel WNT- maximum

Motivering (indien overschrijding)

BZK/TMG

Dhr. E.S.M. Akerboom

SG DEF

   

1,11

nee

177.006

6.400

16.849

200.255

178.000

De overschrijding is € 22.255. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. A.H. Annink

SG SZW

   

1,11

nee

167.014

6.400

16.722

190.136

178.000

De overschrijding is € 12.136. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. A. Berg

DG FIN

   

1

nee

144.945

6.458

15.955

167.358

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.A.C. Bertholee

hoofd AIVD

   

1

nee

132.188

6.458

15.506

154.152

178.000

 

BZK/TMG

Mevr. M.C.A. Blom

DG VenJ

   

1

nee

143.276

6.458

15.894

165.628

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.J. Boereboom

DG SZW

   

1,06

nee

150.900

6.458

16.035

173.393

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.A. van den Bos

IG SZW

   

1

nee

152.797

6.458

16.085

175.340

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. H.M. Brons

Vanuit BZK gedetacheerd als Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (BZK)

   

1,11

nee

148.925

6.458

16.472

171.855

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. G.J. Buitendijk

DG BZK

   

1,06

nee

142.158

6.458

15.794

164.410

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. C. van der Burg

DG VWS

   

1,11

nee

146.925

6.458

15.928

169.311

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.R.P.M. Camps

SG EZ

   

1

nee

150.480

6.458

15.986

172.924

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. P. Cloo

SG VenJ en per 21 maart 2015 Buitengewoon Adviseur BZK

   

1,11

nee

180.497

6.400

17.107

204.004

178.000

De overschrijding is € 26.004. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. M.E.P. Dierikx

DG EZ

   

1,03

nee

147.892

6.458

16.237

170.587

178.000

BZK/TMG

Dhr. J.H. Dronkers

DG IenM

   

1,06

nee

156.591

6.458

15.955

179.004

178.000

**) De overschrijding van € 1.004 is veroorzaakt door afkoop vakantie-uren. Betrokkene heeft in retro-perspectief onbedoeld en incidenteel de WNT-norm overschreden. Dit bedrag is inmiddels door betrokkene terugbetaald.

BZK/TMG

Dhr. B.E. van den Dungen

DG VWS

   

1

nee

149.714

6.458

16.016

172.188

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. J. Fledderus

General Manager van de Central Europe Pipeline Management Agency van de NAVO te Versailles en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging. Per 1 april 2015 Buitengewoon Adviseur BZK

   

1

nee

93.490

4.843

11.566

109.899

134.110

 

BZK/TMG

Dhr. M.M. Frequin

DG BZK en per 1 september 2015 DG IenM

   

1

nee

155.135

6.458

16.407

178.000

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.F. Gaastra

DG VenJ

   

1,11

nee

146.875

6.458

15.928

169.261

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.P. van Gastel

ABD TOP Consultant BZK

   

1

nee

148.084

6.458

16.131

170.673

178.000

 

BZK/TMG

Mevr. L.B.J. van Geest

directeur Centraal Planbureau (EZ)

   

1

nee

152.716

6.458

16.105

175.279

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. E. Gerritsen

SG VWS

1-6-2015

 

1

nee

81.008

3.767

9.305

94.080

104.362

 

BZK/TMG

Dhr. J.C. Goet

DG VenJ

   

1

nee

146.753

6.458

16.015

169.226

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. B. ter Haar

DG SZW

   

1

nee

145.164

6.458

15.884

167.506

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. M.A. Hajer

directeur Planbureau voor de Leefomgeving (IenM)

 

1-10-2015

1,06

nee

115.155

4.843

11.975

131.973

133.134

 

BZK/TMG

Dhr. L.A.M. van Halder

SG VWS

 

1-4-2015

1,11

nee

60.494

1.614

4.254

66.362

43.890

**) De overschrijding is € 22.471. Er is sprake van een aantal onverschuldigde betalingen (o.a. afkoop vakantie-uren bij ontslag op eigen verzoek) van in totaal € 3.461,15 waarvoor een vordering is ingesteld. Betrokkene heeft in retro-perspectief onbedoeld en incidenteel de WNT-norm overschreden. De rest van de overschrijding is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. M.J. Hammersma

DG OCW

   

1,06

nee

142.049

6.458

15.793

164.300

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.F. Hasekamp

DG FIN

15-5-2015

 

1

nee

87.877

4.305

9.968

102.150

112.652

 

BZK/TMG

Dhr. P.R. Heij

DG IenM

   

1,06

nee

153.235

6.458

16.293

175.986

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.P. Hoogeveen

DG EZ

   

1,11

nee

155.209

6.458

16.333

178.000

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.H.A.M. Huijts

SG AZ

   

1

nee

155.374

6.458

16.168

178.000

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. N. van Hulst

Buitengewoon Adviseur BZK en gedetacheerd bij BZ als Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de OESO te Parijs

   

1

nee

128.002

0

15.809

143.811

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. A.H.M. de Jong

ABD Top Consultant BZK

   

1

nee

147.124

6.458

15.939

169.521

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.J.A. Kerstens

DG OCW

   

1

nee

155.542

7.760

16.407

179.709

178.000

De overschrijding is € 1.709. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. A.M.W. Kleinmeulman

plv. SG VWS

   

1,11

nee

152.518

6.458

11.992

170.968

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. W.J. Kuijken

Buitengewoon Adviseur BZK

   

0,76

nee

136.823

6.400

12.955

156.178

135.280

De overschrijding is € 20.898. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. C.B.F. Kuijpers

DG IenM

   

1,11

nee

152.518

6.458

16.092

175.068

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.I.M. Kuipers

ABD TOP Consultant BZK

   

1

nee

136.526

6.458

15.798

158.782

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. B. Leeftink

DG EZ

   

1,11

nee

149.690

6.458

16.009

172.157

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.F. de Leeuw

ABD TOP Consultant BZK

   

0,58

nee

93.326

6.400

9.540

109.266

103.240

De overschrijding is € 6.026. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. M.R. Leijten

SG FIN

   

1

nee

154.732

6.458

16.162

177.352

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.A.J. Leijtens

DG Fin

1-11-2015

 

1,06

nee

22.640

1.076

2.656

26.372

29.748

 

BZK/TMG

Dhr. G.H.O. van Maanen

directeur ABD TOP Consult BZK

   

1,04

nee

174.096

6.400

16.756

197.252

178.000

De overschrijding is € 19.252. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. J.T. Mommaas

directeur Planbureau voor de Leefomgeving (IenM)

1-11-2015

 

1

nee

19.856

1.076

2.571

23.503

29.748

 

BZK/TMG

Mevr. L. Mulder

DG BZK

   

1

nee

148.156

6.458

15.885

170.499

178.000

 

BZK/TMG

Mevr. K.H. Ollongren

SG AZ en per 18 juni 2014 wethouder gemeente Amsterdam en per die datum ontheven uit haar ambt als SG AZ.

   

1,11

nee

550

0

4.219

4.769

4.769

De totale beloning in 2015 bestaat uit het vakantiegeld over 2014 en de door de werkgever in 2015 afgedragen niet op de werknemer te verhalen premies.

BZK/TMG

Mevr. L.M.C. Ongering

DG I&M en per 15 juni 2015 SG IenM

   

1,06

nee

171.547

6.400

16.407

194.354

178.000

De overschrijding is € 16.354. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. A. Oppers

DG OCW

   

1

nee

150.643

4.843

15.985

171.471

178.000

BZK/TMG

Dhr. H. Paul

IG Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (EZ)

   

1,11

nee

157.399

6.400

16.271

180.070

178.000

De overschrijding is € 2.070. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. P.H.B. Pennekamp

Buitengewoon Adviseur BZK

   

1

nee

140.111

6.458

15.803

162.372

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. K. Putters

directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (VWS)

   

1

nee

134.623

6.458

15.578

156.659

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. S. Riedstra

SG I&M en per 15 juni 2015 SG VenJ

   

1,06

nee

157.438

6.400

16.267

180.105

178.000

De overschrijding is € 2.105. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. G.N. Roes

DG VenJ

   

1,11

nee

155.167

6.458

16.375

178.000

178.000

 

BZK/TMG

Mevr. A.S. Roeters

IG OCW

 

1-2-2015

1,11

nee

11.631

538

1.388

13.557

15.118

 

BZK/TMG

Mevr. S.M. Roos

DG BZK

   

1

nee

155.526

6.458

16.016

178.000

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. H.W.M. Schoof

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (VenJ)

   

1,11

nee

163.473

6.458

16.449

186.380

178.000

**) De overschrijding is € 8.380. Er is sprake van een onverschuldigde betaling van € 2.799,36 veroorzaakt door afkoop vakantie-uren waarvoor een vordering is ingesteld. Betrokkene heeft in retro-perspectief onbedoeld en incidenteel de WNT-norm overschreden. De rest van de overschrijding is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. S.A.E. Schrover

DG AZ

   

1

nee

134.229

6.458

15.579

156.266

178.000

 

BZK/TMG

Mevr. J.W. Schuiling

DG FIN

   

1

nee

147.308

6.458

16.023

169.789

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.H. Schutte

DG OCW

   

1,11

nee

160.219

6.400

16.349

182.968

178.000

De overschrijding is € 4.968. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. M.J.W. Sprenger

Tot 1 mei 2015 directeur European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging. Van 1 mei 2015 tot 1 september 2015 Buitengewoon Adviseur bij BZK. Per 1 september 2015 directeur Antimicrobiele Resistentie bij de WHO te Genève en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging.

   

1,04

nee

41.538

2.153

5.168

48.859

59.984

 

BZK/TMG

Dhr. K. van der Steenhoven

ABD TOP Consultant BZK

   

1,11

nee

180.698

6.400

12.057

199.155

178.000

De overschrijding is € 21.155. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde

IG VWS

   

1,11

nee

178.240

6.400

16.894

201.534

178.000

De overschrijding is € 23.534. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Mevr. J. Thunnissen-Tonneman

IG I&M en per 1 november 2015 Buitengewoon Adviseur BZK

   

1

nee

153.072

6.458

16.205

175.735

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.J.M. Uijlenbroek

DG BZK

   

1,11

nee

152.518

6.458

16.092

175.068

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. P.W.A. Veld

DG FIN en per 01112015 ABD Top Consultant BZK

   

1,06

nee

153.229

6.458

16.116

175.803

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. J.A. Vijlbrief

thesaurier-generaal (FIN)

   

1,06

nee

153.229

6.458

16.116

175.803

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. R.K. Visser

Executive Director van de European Asylum support Office (EASO) in Malta en bij BZK buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging. Per 1 november 2015 als Buitengewoon Adviseur BZK gedetacheerd bij de RvS.

   

1,11

nee

22.062

1.076

2.676

25.814

29.748

 

BZK/TMG

Dhr. J. van der Vlist

SG OCW

   

1,11

nee

167.526

6.400

16.563

190.489

178.000

De overschrijding is € 12.489. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

mevr. M. Vogelzang

IG OCW

9-3-2015

 

1

nee

118.811

5.381

12.782

136.974

145.326

 

BZK/TMG

Mevr. A.N. Wouters

ABD TOP Consultant BZK

   

1,06

nee

147.671

6.458

15.954

170.083

178.000

 

BZK/TMG

Dhr. G.E. van der Wulp

Vanuit BZK gedetacheerd als Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (BZK)

 

1-4-2015

1,11

nee

47.717

807

3.002

51.526

43.890

De overschrijding is € 7.636. Dit is veroorzaakt door gedane betalingen in 2015 bij het ontslag op eigen verzoek (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en een toelage) die toe te rekenen zijn aan 2014. Er is derhalve geen sprake van een overtreding van de WNT.

BZK/TMG

Dhr. A.N. van der Zande

DG VWS

   

1,11

nee

168.689

6.400

16.605

191.694

178.000

De overschrijding is € 13.694. Dit is toegestaan o.g.v. artikel 7.3 eerste lid WNT (overgangsrecht).

BZK/TMG

Dhr. R. van Zwol

SG BZK

   

1

nee

146.063

6.458

15.909

168.430

178.000

 
Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging dienstverband

Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 6 mnd; > 6 mnd)

Betaalde uitkeringen in 2015

Individueel WNT- maximum

Motivering (indien overschrijding)

BZK/TMG

Dhr. M.A. Hajer

directeur Planbureau voor de Leefomgeving (I&M)

n.v.t.

1-10-2015

nee

34.496

75.000

 
                 
                 
                 

Gewezen topfunctionarissen zijn gemarkeerd met *).

Wanneer op een topfunctionaris een vordering is ingesteld vanwege een onverschuldigde betaling is dit gemarkeerd in de kolom Motivering met **).

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Naast de hierboven vermelde ontslaguitkering zijn er in 2015 geen andere ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Licence