Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

25. EMANCIPATIE

Artikel

Algemene doelstelling

Het bevorderen van emancipatie

Het kabinet wil emancipatie bevorderen: de emancipatie van meisjes en vrouwen en de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Doel is de veiligheid van vrouwen en LHBT’s te vergroten en de participatie van vrouwen in alle lagen en sectoren van de arbeidsmarkt te bevorderen. Een positieve houding en beeldvorming over homoseksuele relaties en vrouwen met ambitie dienen vanzelfsprekend te worden.

Rol en verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid van de Minister

De Minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van de emancipatie van meisjes en vrouwen en voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Stimuleren: Het instrument, dat de Minister ter beschikking heeft, is wet- en regelgeving, zoals de Subsidieregeling emancipatie 2011. Deze regeling voorziet in het verstrekken van subsidies aan instellingen voor vrouwenemancipatie en emancipatie van LHBT en projectsubsidies aan het maatschappelijk middenveld. Tevens maakt de Minister gebruik van communicatie naar het beleidsveld onder andere naar belangenorganisaties.

Regisseren: Gemeenten ontvangen via decentralisatie-uitkeringen een bijdrage voor de uitvoering van de samenwerkingsafspraken over versterking en uitvoering van het lokale emancipatiebeleid.

Indicatoren/kengetallen

Tabel 1 Indicatoren

Indicator

Basiswaarde

2014

2015

Streefwaarde

Bron

8

Het bevorderen van emancipatie

         
 

Sociale acceptatie homoseksualiteit onder de bevolking

90%(2010)

n.v.t.

92%

≥90%

Onderzoek SCP, 11 mei 2015

Beleidsconclusies

Het op dit artikel uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten waren het afgelopen jaar conform de verwachtingen zoals opgenomen in de begroting. Voor het merendeel van het beleidsdoelstellingen zijn er geen grote afwijkingen in de realisatie en is noodzaak tot bijstelling niet nodig.

In het beleidsverslag worden de belangrijkste beleidsontwikkelingen beschreven, zoals over «Kracht on Tour» of «Coming in voor bi-culturele LHBT’s».

De «We Can Young»- campagne, gericht op het vergroten van seksuele weerbaarheid van jongeren en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft in de periode 2012 – 2014 een groot bereik gehad. Uit de resultaatmeting blijkt o.a. een bereik van 1.800 changemakers, 11.000 jongeren «live» met activiteiten en ongeveer 90.000 jongeren via social media. De «We Can Young»- campagne is daarom in 2015 voortgezet.

In november vond de Wereldconferentie Vrouwenopvang plaats en was een groot succes met deelnemers uit 115 landen en een gevarieerd programma met circa 150 workshops.

Bijstelling op het beleid voor topvrouwen is wel nodig gebleken. De doorstroom van vrouwen naar topposities gaat, vergeleken met die in veel andere landen, te langzaam. Om vrouwen voor topfuncties beter zichtbaar te maken is in 2015 de topvrouwendatabank gestart, waarmee 1.000 talentvolle vrouwen zichtbaar worden gemaakt. Uit de bedrijvenmonitor, is in november gebleken dat het aandeel vrouwen in RvB’s en RvC’s is gestegen, maar dat het streefcijfer van 30% niet is gehaald. De wet Bestuur en Toezicht (wbt), die moest leiden tot 30% vrouwen in de top, is eind 2015 verstreken. Om bedrijven nog een kans te geven wordt deze wet voortgezet van 2016 tot 2020.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 25.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Verplichtingen

16.585

17.847

8.875

15.444

7.145

7.605

– 460

Uitgaven

14.063

14.846

13.408

13.124

12.968

15.172

– 2.204

               

Bekostiging

6.756

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

0

 

Kennisinfrastructuur

6.756

4.148

4.148

4.148

4.148

4.148

0

 

Vrouwenemancipatie

5.556

2.948

2.948

2.948

2.948

2.948

0

 

LHBT

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

0

                   

Subsidies

6.293

9.259

6.995

7.370

6.814

7.199

– 385

 

Subsidieregeling emancipatieprojecten

163

15

0

0

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

163

15

       

0

 

Wet Overige OCW-subsidie

1.412

655

0

0

0

0

0

 

Vrouwenemancipatie

867

357

       

0

 

LHBT

545

298

       

0

 

Subsidieregeling emancipatie

2.891

2.180

2.332

2.590

291

1.446

– 1.155

 

Vrouwenemancipatie

1.335

1.304

2.135

2.590

267

1.446

– 1.179

 

LHBT

1.556

876

197

 

24

 

24

 

Subsidieregeling emancipatie 2011

1.827

5.811

4.031

4.780

6.523

5.753

770

 

Vrouwenemancipatie

1.268

3.686

1.363

2.568

3.687

3.601

86

 

LHBT

559

2.125

2.668

2.212

2.836

2.152

684

 

Regeling sociale veiligheid LHBT jongeren op school

0

598

632

0

0

0

0

 

LHBT

 

598

632

     

0

                   

Opdrachten

864

1.044

1.495

1.455

1.730

1.084

646

 

Vrouwenemancipatie

419

541

724

852

1.297

585

712

 

LHBT

445

503

771

603

433

499

– 66

                   

Bijdrage aan agentschappen

150

195

151

151

151

151

0

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

150

195

151

151

151

151

0

                   

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

2.590

– 2.590

 

Gemeentefonds BZK

0

0

0

0

0

2.190

– 2.190

 

Vrouwenemancipatie

       

0

1.290

– 1.290

 

LHBT

         

900

– 900

 

EZ Talent naar de Top

0

0

0

0

0

400

– 400

 

Vrouwenemancipatie

         

400

– 400

                   

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

200

619

0

125

0

125

 

LHBT

0

200

619

0

125

 

125

Ontvangsten

27

14

21

89

58

0

58

Toelichting op de instrumenten

De realisatie van de uitgaven in 2015 ligt € 2,2 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 0,1 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. De verplichtingen zijn met € 0,5 miljoen verlaagd.

Verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen is € 0,5 miljoen lager ten opzichte van de begroting 2015. De reden is dat er in 2015 voor € 1,7 miljoen verplichtingen zijn aangegaan voor subsidies, die in de periode 2016 t/m 2018 tot uitgaven leiden.

Uitgaven

Er is voor een bedrag van € 2,2 miljoen minder gerealiseerd. Zie hiervoor ook de toelichting bij het instrument «Subsidies» en «Bijdrage aan medeoverheden».

Bekostiging

Met deze middelen zijn zes instituten (thans Atria, COC, IHLIA, NVR,TNN en Women Inc) voor de Kennisinfrastructuur bekostigd.

Subsidies

Voor het uitvoeren van de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013–2016 zijn subsidies verleend voor activiteiten die passen bij het beoogde emancipatiebeleid. De instrumenten die zijn ingezet voor het uitvoeren van de Hoofdlijnenbrief emancipatiebeleid 2013–2016 zijn de «Subsidieregeling emancipatie» en de «Subsidieregeling emancipatie 2011». De realisatie op het instrument subsidies is € 0,4 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. De lagere realisatie betreft onder meer een herschikking van middelen van € 0,2 miljoen t.l.v. het instrument «Bijdrage aan medeoverheden».

Opdrachten

De middelen voor opdrachten zijn besteed aan onderzoeken en symposia. De realisatie op dit instrument is € 0,6 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Zie hiervoor de toelichting bij het instrument «Bijdrage aan medeoverheden».

Bijdrage aan agentschappen

Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Bijdrage aan medeoverheden

Voor actieve gemeenten op het gebied van vrouwen- en LHBT- emancipatiebeleid wordt via een decentralisatie-uitkering budget overgeheveld naar het gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor deze middelen is belegd bij de gemeenten zelf. Voor «Eigen Kracht» is een bijdrage van € 0,4 miljoen aan 13 gemeenten overgeboekt voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vervolgens is aan de resterende 6 gemeenten en de 4 grote steden die het «Regenboogsteden (LHBT beleid)» uitvoeren een bedrag van € 0,2 miljoen overgeboekt voor het bevorderen van sociale veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s. Aan de 15 gemeenten, die zich willen inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren te vergroten en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van geweld tegen vrouwen is een bedrag van € 0,2 overgeboekt. Voor 35 gemeenten was geld gereserveerd voor de uitrol «Kracht on Tour» voor de periode september 2015 t/m december 2016. Er zijn voor 2015 geen aanvragen binnengekomen. Een bedrag van € 0,9 miljoen is hierdoor niet gerealiseerd.

Het budget op het instrument «Bijdrage aan medeoverheden» is verlaagd met een bedrag € 0,9 miljoen ten gunste van het instrument «Subsidies» € 0,2 miljoen, het instrument «Opdrachten» € 0,6 miljoen en het instrument «Bijdrage aan (inter)nationale organisaties € 0,1 miljoen.

Licence