Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

91. NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Artikel

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 91.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Verplichtingen

0

0

0

0

0

1.355

– 1.355

Totale uitgaven

0

0

0

0

0

1.355

– 1.355

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

1.355

– 1.355

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

NB. De post «Onvoorzien» was voorheen «Nader te verdelen».

Toelichting op de instrumenten

Het doel van dit artikel is het tijdelijk boeken van sector overstijgende middelen of taakstellingen. Zodra een exacte verdeling over de betrokken begrotingsartikelen bekend is, worden de middelen of taakstellingen naar de desbetreffende artikelen overgeboekt. Op dit artikel worden dus geen feitelijke uitgaven verantwoord. Dat is ook de reden dat de realisatie in bovenstaande tabel volledig op nul eindigt. Hieronder worden de artikelonderdelen nader toegelicht. Daarmee wordt inzicht gegeven in de mutaties die via dit artikel gelopen zijn.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2015 (€ 103,5 miljoen) is in de 1e suppletoire begroting 2015 toegevoegd aan de OCW-begroting en in de begroting 2016 doorverdeeld naar de verschillende begrotingsartikelen. Daarnaast is bij 2e suppletoire begroting de kabinetsbijdrage voor OCW voor 2015 uit de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015 – 2016 toegevoegd en doorverdeeld (€ 228,3 miljoen voor de sector Onderwijs en € 3,1 miljoen voor de sector Rijk). De verdeling van het totaal van deze middelen is als volgt:

Tabel 91.2 Loonbijstelling (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Toegevoegd

Uitgedeeld naar

Verschil

91

Loonbijstelling tranche 2015

103.445

   

91

Loonruimte-overeenkomst, sector Onderwijs

228.301

   

91

Loonruimte-overeenkomst, sector Rijk

3.065

   

1

Primair onderwijs

 

– 124.320

 

3

Voortgezet onderwijs

 

– 90.783

 

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

 

– 40.982

 

6

Hoger beroepsonderwijs

 

– 29.617

 

7

Wetenschappelijk onderwijs

 

– 33.048

 

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

 

– 3.068

 

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

 

– 8.457

 

95

Apparaatsuitgaven

 

– 3.300

 

8, 11, 12, 13, 14, 25

Overig

 

– 1.236

 

Totaal

334.811

– 334.811

0

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2015 (€ 33,0 miljoen) is in de 1e suppletoire begroting 2015 toegevoegd aan de OCW-begroting. In de begroting 2016 zijn deze middelen als volgt doorverdeeld naar de verschillende begrotingsartikelen:

Tabel 91.3 Prijsbijstelling (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Toegevoegd

Uitgedeeld naar

Verschil

91

Prijsbijstelling tranche 2015

33.004

   

1

Primair onderwijs

 

– 3.848

 

3

Voortgezet onderwijs

 

– 3.368

 

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

 

– 3.846

 

6

Hoger beroepsonderwijs

 

– 2.009

 

7

Wetenschappelijk onderwijs

 

– 4.101

 

11, 12

Studiefinanciering, WTOS

 

– 9.399

 

14

Cultuur

 

– 1.081

 

15

Media

 

– 3.299

 

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

 

– 1.108

 

8, 9, 25,95

Overig

 

– 945

 

Totaal

33.004

– 33.004

0

Onvoorzien

De post «Onvoorzien» is per saldo verlaagd met € 1,4 miljoen. Bij de 1e suppletoire begroting 2015 is de eindejaarsmarge aan dit artikel toegevoegd en deze is vervolgens ingezet ter dekking van overlopende verplichtingen uit 2014. Bij de 2e suppletoire begroting 2015 is het restant van de eindejaarsmarge, samen de middelen die nog op dit artikel stonden (€ 1,4 miljoen), ingezet ter dekking van OCW-brede problematiek.

Tabel 91.4 Onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Toegevoegd

Uitgedeeld

Verschil

Eindejaarsmarge 2014/2015

183.951

   

Dekking overlopende verplichtingen

 

– 120.831

 

Dekking OCW-brede problematiek

 

– 64.475

 

Totaal

183.951

– 185.306

– 1.355

Artikel

Licence