Base description which applies to whole site

6. TOPINKOMENS

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking echter vallen buiten de reikwijdte van de wet. Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2015 € 178.000. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de norm uit 2014, namelijk € 230.474.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant 2016, nr. 13373) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2015 is om die reden achterwege gelaten.

Tabel 1 Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen topfunctionaris)

Functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienstverband

Omvang dienstverband (in fte)

Op externe inhuurbasis (nee; <= 6; > 6 mnd)

Beloning

Onkostenvergoedingen (belast)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2015

Persoonlijk WNT- maximum

Motivering (indien overschrijding)

College voor toetsen en examens

P. Hendrikse

Voorzitter

1-1-2015

31-12-2015

0,2

n.v.t.

€ 20.500

€ 1.246

n.v.t.

€ 21.746

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

H.M. Claessen

Lid

1-1-2015

31-12-2015

0,014

n.v.t.

€ 1.097

€ 484

n.v.t.

€ 1.581

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

M.C.E. Dam-Mieras

Lid

1-1-2015

31-12-2015

0,003

n.v.t.

€ 219

n.v.t.

n.v.t.

€ 219

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

L.S.J.M. Henkens

Lid

1-1-2015

31-12-2015

0,019

n.v.t.

€ 1.535

€ 117

n.v.t.

€ 1.652

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

W.A.M. Kok

Lid

1-1-2015

31-12-2015

0,014

n.v.t.

€ 1.097

€ 125

n.v.t.

€ 1.222

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

Y. Moerman-v. Heel

Lid

1-1-2015

31-12-2015

0,014

n.v.t.

€ 1.097

€ 223

n.v.t.

€ 1.320

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

J.G. Uijterwijk

Lid

1-1-2015

31-12-2015

0,019

n.v.t.

€ 1.535

€ 448

n.v.t.

€ 1.983

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

G.P. Oud

Lid

1-1-2015

31-12-2015

0,014

n.v.t.

€ 1.097

€ 305

n.v.t.

€ 1.402

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

A. Broek

Plv. lid

1-1-2015

31-12-2015

0,003

n.v.t.

€ 219

€ 89

n.v.t.

€ 308

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

M.J.A.M. v. Gils

Plv. lid

1-1-2015

31-12-2015

0,003

n.v.t.

€ 219

€ 56

n.v.t.

€ 275

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

I.R. Kist

Plv. lid

1-1-2015

31-12-2015

0,008

n.v.t.

€ 658

€ 105

n.v.t.

€ 763

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

L.F.P. Niessen

Plv. lid

1-1-2015

31-12-2015

0,011

n.v.t.

€ 910

€ 93

n.v.t.

€ 1.003

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

J.G.J. Rinkes

Plv. lid

1-1-2015

31-12-2015

0,005

n.v.t.

€ 439

€ 225

n.v.t.

€ 664

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

F.H.M. v. Rooij

Plv. lid

1-1-2015

31-12-2015

0,003

n.v.t.

€ 219

€ 46

n.v.t.

€ 265

 

n.v.t.

College voor toetsen en examens

G.J. Zomer

Plv. lid

1-1-2015

31-12-2015

0,005

n.v.t.

€ 439

€ 34

n.v.t.

€ 473

 

n.v.t.

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum
Tabel 2 Bezoldiging van niet-topfunctionaris boven het WNT-maximum

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienstverband

Omvang dienstverband (in fte)

Beloning

Onkostenvergoedingen (belast)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2015

Persoonlijk WNT-maximum

Motivering

Ministerie van OCW

Senior inspecteur

1-3-2007

11-1-15

n.v.t.

€ 6.215

n.v.t.

n.v.t.

€ 6.215

€ 4.470

Maximale beloning in geringe mate overschreden, a.g.v. uitbetalen verlofuren.

Ministerie van OCW

Voorzitter van de Reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek

1-1-2012

1-11-2015

1,11

€ 148.619

€ 0

€ 12.477,48

€ 161.096,77

€ 148.252,05

Door verlaging van het WNT-maximum is de bezoldiging boven de norm gekomen.

Licence