Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 1. Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (ZBO’s/RWT’s)

Tabel 1 Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)(bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Artikel

Programma ZBO/RWT1

Apparaat ZBO/RWT1

Financiering realisatiecijfers

Verwijzing

(URL-link)

naar toezichtvisies/ -arrangementen

Het bestuur en/of accountant verklaart dat de rechtmatigheid op orde is

           

begroting

premies

tarieven

OCW visie: toezicht in vertrouwen, vertrouwen in toezicht

 

ZBO’s

                   

Stichting Fonds Podiumkunsten

 

X

14

41,7

4,6

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Fonds voor cultuurparticipatie

 

X

14

20,4

2,2

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Nederlands Filmfonds

 

X

14

49,4

1,7

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

 

X

14

13,1

1,4

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Mondriaan Fonds

 

X

14

47,8

3,0

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Nederlands Letteren Fonds

 

X

14

8,6

2,0

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)

 

X

15

15,6

1,6

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Commissariaat voor de Media

 

X

15

4,6

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

 

X

7

 

4,0

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Koninklijke Bibliotheek (KB)

 

X

162

29,7

15,3

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

 

X

6, 162

734,5

32,3

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting Participatiefonds

 

X

1

2,5

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

3

Stichting Vervangingsfonds

 

X

1

11,2

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

 

X

15

1,6

0,6

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

College voor Toetsen en Examens

 

X

3

11,1

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

 

X4

15

82,6

2,3

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

 

X4

162

133,3

15,0

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Stichting samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB)5

 

X

4

20,8

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

                     

RWT’s

                   

Landelijk Omroepbestel

X

 

15

705,1

n.b.

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Regionale Omroepen

X

 

15

155,8

n.b.

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

 

Rijksmusea

X

 

15

   

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

X

 

1

9.508,2

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

X

 

3

7.503,2

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Regionale Opleidingscentra (Roc’s) en vakinstellingen

X

 

4

3.268,7

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Instellingsbesturen hogescholen

X

 

6

2.756,1

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Instellingsbesturen universiteiten

X

 

7

3.561,0

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Academische Ziekenhuizen

X

 

7

617,6

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven6

X

X

4

46,0

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

 

Cito

X

 

1, 3, 4

38,2

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

SLO

X

 

1, 3

16,2

 

X

   

Kamerstuk 30 183, nr. 11

Ter bevordering van de leesbaarheid van de tabel zijn de kolommen met verwijzing naar de website van de ZBO/RWT en met de beschrijving van de functie niet in de tabel opgenomen. Deze zijn conform voorgaande jaren vermeld in de toelichting op de in de tabel opgenomen ZBO’s en RWT’s.

1

Het betreft hier de gerealiseerde uitgaven in 2014 van het Ministerie van OCW aan genoemde organisatie

2

Realisatiecijfers 2014, realisatiecijfers 2015 zijn nog niet beschikbaar.

3

Realisatiecijfers 2013, realisatiecijfers 2014 zijn nog niet beschikbaar.

4

Kaderwet ZBO’s niet van toepassing

5

Vanaf 1 augustus 2015

6

Tot 1 augustus 2015

Toelichting op de in de tabel opgenoemde ZBO’s en RWT’s:

Algemeen

OCW hanteert het volgende model om zicht te houden op de instellingen rond het kerndepartement en de bestuurlijke relaties die daarmee worden onderhouden.

De schillen representeren de bestuurlijke verhouding tot de bestuurskern: hoe dichter bij de bestuurskern hoe groter de politieke verantwoordelijkheid, hoe nauwer de sturingsrelaties en hoe beter verantwoording moet worden afgelegd over de financieringsstromen. De volgorde van presentatie van ZBO’s en RWT’s in de tabel is aangepast op dit model.

ZBO’s:

Cultuurfondsen

In 2015 werden bijdragen verstrekt aan de volgende fondsen:

Stichting Fonds Podiumkunsten

Het fonds ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunsten in Nederland: muziek, theater, muziektheater en dans. Het stimuleren van innovatie in de keten van scheppen, productie, distributie en afname is een speciale taak van het fonds.

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Het fonds stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats op het gebied van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Stichting Nederlands Filmfonds

Het fonds stimuleert de filmproductie in Nederland, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit en bevordert een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur.

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het fonds voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van de ontwerpende disciplines en het vergroten van de belangstelling voor architectuur, vormgeving en e-culture.

Stichting Mondriaanfonds

Het fonds bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die van belang zijn voor de beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het doel is hiermee de betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.

Stichting Nederlands Letterenfonds

Het fonds bevordert de kwaliteit, diversiteit, productie en de vertaling van de Nederlands- en Friestalige literatuur. Ook verzorgt het Letterenfonds de promotie en zichtbaarheid van de Nederlandse en Friese literatuur in het buitenland.

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties

Het Mediafonds bevordert de ontwikkeling en productie van culturele dramaproducties, documentaires, kunst- en kinderprogramma’s en cultuurprojecten van de publieke landelijke en regionale omroep.

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat ziet toe op de naleving van de Mediawet en de daarop gebaseerde regels. Het garandeert daarmee een eerlijke toegang tot de media en bewaakt de kwaliteit, de diversiteit en de onafhankelijkheid van de informatievoorziening.

Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

De NVAO borgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zij beoordeelt op onafhankelijke wijze de kwaliteit van de opleidingen, verleent accreditatie, toetst nieuwe opleidingen en voert de instellingstoets kwaliteitszorg uit. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en bevordert zij de internationale samenwerking om tot afstemming en samenhang binnen de Europese hoger onderwijsruimte te komen.

Koninklijke Bibliotheek (KB)

De KB brengt als de nationale bibliotheek van Nederland mensen en informatie samen. De KB speelt voorts een centrale rol in de Nederlandse (wetenschappelijke) informatie-structuur en bevordert de duurzame toegang tot digitale informatie in (inter)nationaal verband.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

De NWO heeft als taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

Stichting Participatiefonds (PF)

Het PF is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het PF ondersteunt scholen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid en individuele medewerkers die werkloos zijn met trainingen en cursussen.

Stichting Vervangingsfonds (VF)

Het VF betaalt de kosten voor vervangers die scholen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel en levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel in het primair onderwijs door de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en het personeelsbeleid te verbeteren.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur te bevorderen.

College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bestaat sinds 1 oktober 2009. Het is ontstaan uit een samenvoeging van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO), de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie Nederlands als Tweede taal (NT2).

Het College is verantwoordelijk voor de centrale examens en staatsexamens in het voortgezet onderwijs, de examens rekenen en taal in het (middelbaar) beroepsonderwijs en staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

De NPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de landelijke publieke omroep. Deze taak is per 1 januari 2010 overgegaan van de NOS naar een nieuwe stichting, de NPO.

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

De KNAW bevordert als forum, geweten en stem van de wetenschap de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

Stichting samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB)

Het betreft een organisatie (exclusief groen onderwijs) die de schakel vormt tussen het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Ze ontwikkelen kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van deze leerbedrijven.

RWT’S:

Landelijk Omroepbestel

Het betreft middelen die aan de landelijke publieke omroepen beschikbaar zijn gesteld.

Regionale Omroepen

Het betreft middelen die aan de regionale publieke omroepen beschikbaar zijn gesteld.

Rijksmusea

Het betreft 17 musea die vallen onder de Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten.

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

Het betreft circa 1.117 bevoegde gezagsorganen van circa 7.168 instellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

Het betreft 350 bevoegde gezagsorganen van 640 onderwijsinstellingen. Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT.

Regionale Opleidingscentra (roc's) en vakinstellingen

Het betreft ruim 43 roc’s. Een ROC is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en de Volwasseneducatie in Nederland. Daarnaast zijn er circa 24 andere mbo-scholen, zoals vakinstellingen en agrarische opleidingscentra.

Instellingsbesturen hogescholen

Het betreft middelen die rechtstreeks aan 35 bekostigde hogescholen beschikbaar zijn gesteld.

Instellingsbesturen universiteiten

Het betreft middelen die rechtstreeks aan 18 bekostigde universiteiten beschikbaar zijn gesteld.

Academische Ziekenhuizen

Het betreft middelen voor de 8 ziekenhuizen die verbonden zijn aan een universiteit ten behoeve van de opleiding van artsen en ten behoeve van onderzoek.

Stichting Cito

Op 1 januari 2014 is de wet SLOA 2013 (Stb. 2013, 438) in werking getreden. De wet biedt de wettelijke grondslag voor subsidiering van de wettelijke taken van stichting Cito en SLO.

Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling heeft tot taak:

  • het ontwikkelen van de centrale eindtoets in het primair onderwijs;

  • het ontwikkelen van de diagnostische tussentijdse toets en de rekentoets in het voortgezet onderwijs;

  • het ontwikkelen van de centrale examens/ en rekentoetsen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Stichting SLO

Op 1 januari 2014 is de wet SLOA 2013 (Stb. 2013, 438) in werking getreden. De wet biedt de wettelijke grondslag voor subsidiering van de wettelijke taken van stichting Cito en SLO.

Stichting leerplanontwikkeling heeft tot taak het ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders en het ondersteunen en adviseren van Onze Minister met betrekking tot leerplanontwikkeling.

Tabel 2 Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries) (bedragen x € 1 miljoen)

Naam organisatie

Ministerie

RWT

ZBO

Artikel

Programma ZBO/RWT

Apparaat ZBO/RWT

Financiering realisatiecijfers

Verwijzing

(URL-link)

naar toezichtvisies/ -arrangementen

Het bestuur

en/of accountant

verklaart dat de

rechtmatigheid

op orde is

             

begroting

premies

tarieven

   

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

SZW

 

X

1

         

1

1

De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 van start gegaan. De toezichtvisie is op 4 maart 2009 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Toelichting op de in de tabel opgenoemde ZBO:

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Het UWV voert de regeling onderwijsvoorziening jonggehandicapten uit voor OCW.

Licence