Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3. Overzicht niet-financiële informatie over inschakeling van externe adviseurs en tijdelijk personeel (externe inhuur)

Tabel 1 Externe inhuur
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Verslagjaar 2015 (bedragen x € 1.000)
   

2015

Programma- en apparaatskosten:

 

1

Interim-management

615

2

Organisatie- en Formatieadvies

114

3

Beleidsadvies

868

4

Communicatieadvisering

1.022

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

2.619

5

Juridisch Advies

265

6

Advisering opdrachtgevers automatisering

3.305

7

Accountancy, financiën en administratieve organisatie

491

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

4.061

8

Uitzendkrachten (formatie & piek)

26.347

Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8)

26.347

Totaal uitgaven inhuur externen

33.027

     

Realisatie externe inhuur

33.027

Personele uitgaven

295.478

Totaal

328.505

Percentage externe inhuur

10,05%

Tabel 2 Inhuur externen buiten mantelcontracten
 

2015

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Toelichting:

De realisatie 2015 is 10,05%. Ten opzichte van de inhuur in 2014 (10,45%) betekent dit een daling. De inhuur is nu net boven de norm van 10%. De Dienst Uitvoering Onderwijs houdt vanwege grote systeemvernieuwing een flexibele schil aan (die geleidelijk zal worden afgebouwd) en het Nationaal Archief maakt voor digitalisering veel gebruik van inhuur. Dit wordt echter gecompenseerd door een afnemend gebruik van inhuur binnen de overige organisatieonderdelen van OCW.

Licence