Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2. Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 1 (Primair onderwijs)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog 1

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

2015

   

Ambitieus leerklimaat

2014

   

Scholen maken resultaten inzichtelijk

2014

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Competenties van leerkrachten i.v.m. Passend onderwijs (NRO)

2015

   

Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal–emotionele uitkomsten

2015

   

Evaluatie Passend Onderwijs (NRO)

2015

   

Evaluatie 5-gelijkeschooldagen

2014

   

Evaluatie flexibilisering onderwijstijden

2014

   

Indeling schooltijden

2014

   

Evaluatie Wet OKE (NRO)

2014

   

Experimenten excellentie (O’wijsbewijs)

2014

   

Experimenten VVE (O’wijsbewijs)

2014

   

Trends prestaties en schoolloopbanen doelgroepen OAB (NWO-BOPO)

2014

   

Passend onderwijs: stelseleffecten (NWO-BOPO)

2013

   

Passend onderwijs: schooleffecten (NWO-BOPO)

2013

   

Professionaliteit en kwaliteit scholen (NWO-BOPO)

2013

   

Evaluatie OAB (NWO-BOPO)

2013

   

Evaluatie Klachtenregeling (Panteia)

2013

   

Doelgroepen OAB (ITS/KI)

2012

   

Passend Onderwijs (Cool-speciaal-cohort)

2012

   

Pilot 15% onderwijs voor vreemde taal (RUG/UU)

2012

   

Pilots segregatie

2012

   

Retentieonderzoek schakelklassen (ITS)

2012

   

Peiling prestaties leerlingen (Cito)*

2011

   

Effecten taal- en rekenverbeterprojecten

2011

   

Passend onderwijs: stelseleffecten (NWO-BOPO)

2011

   

Passend onderwijs: schooleffecten (NWO-BOPO)

2011

   

Passend onderwijs: leerling-effecten (NWO-BOPO)

2011

   

Effecten wijziging gewichtenregeling (NWO-BOPO)

2011

   

Retentieonderzoek schakelklassen

2011

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Vraag naar en aanbod van post-initiële (PO) opleidingen leerkrachten

2015

   

Ontwikkeling naar excellente scholen (NRO)

2015

   

Opbrengstgericht werken basisscholen (NRO)

2015

   

Opbrengstgericht besturen (NRO)

2015

   

Professionalisering passend onderwijs (NRO)

2015

   

Selectie en indicering doelgroep VVE (NRO)

2015

   

Verkenning gedifferentieerd onderwijsbeleid (NRO)

2015

   

Voortgang code Goed Bestuur (NRO)

2015

   

Analyse leerlingprestaties (NRO)

2014

   

Kwaliteit kleine scholen (NRO)

2014

   

Monitor ouderbetrokkenheid

2014

   

Onderwijspositie autochtone achterstandsleerlingen

2014

   

Monitor Bestuursafspraken G37 (Inspectie van het Onderwijs)

2014

   

Naar succesvolle implementatie digitale adaptieve centrale eindtoets PO

2014

   

Coöperatie van kleine scholen

2014

   

Positie van de doventolk in het onderwijsdomein

2014

   

Verbetermogelijkheden onderwijs in JJI’s en GJI’s

2014

   

Diabetes en primair onderwijs

2014

   

Leerlingverzuim in beeld

2014

   

Monitor voorbereiding passend onderwijs; meting 1

2014

   

Monitor voorbereiding passend onderwijs; meting 2

2014

   

Leerlingenvervoer in Nederland

2014

   

Evaluatie pilots toegevoegde waarde (GION/UTwente)

2014

   

Excellente leerlingen (SLO/ECN/UTwente)

2014

   

Review kwaliteit kleine scholen (NWO)

2014

   

Autochtone achterstandsleerlingen (NWO)

2014

   

Vooronderzoek Tweetalig PO (RUU/RUG)

2014

   

Monitor ouderbetrokkenheid (Ecorys)

2014

   

Monitor experiment Flexibilisering onderwijstijd (Regioplan) tussenrapportage 2012)

2014

   

Functioneren schoolbesturen (NWO-BOPO)

2013

   

Monitor «Goed worden door goed te blijven»(PO-Raad)

2013

   

Monitor Flexibilisering onderwijstijden (Regioplan)

2013

   

Draagvlakmeting Actieplan PO/Bestuursakkoord PO/Prestatiebox PO (Kohnstamm Instituut/CED Groep)

2013

   

Monitor Sociale Veiligheid (ITS/Regioplan)

2013

   

Schoolbezoeken groepsgrootte (Regioplan)

2013

   

Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting PO en VO (Oberon)

2013

   

Evaluatie Regeling energiezuinigheid en binnenklimaat PO en VO (Panteia)

2013

   

Gemeentelijke apparaatskosten buitenonderhoud en aanpassingen scholen PO (Regioplan)

2013

   

Nulmeting bewegingsonderwijs PO (Mullier Instituut)

2013

   

Gewichtenregeling en effectieve interventies OAB (Sardes/CED Groep)

2013

   

Evaluatie impulsgebieden (intern onderzoek)

2012

   

Evaluatie Onderwijsnummer (Regioplan)

2012

   

Evaluatie WMS (Research voor beleid)

2012

   

Functioneren schoolbesturen (NWO-BOPO)

2012

   

Lokale Educatieve Agenda (NWO-BOPO)

2012

   

Monitor Leergang bewegingsonderwijs (Mulier Instituut)

2012

   

Monitor Ouderbetrokkenheid (Ecorys)

2012

   

Monitor Sociale Veiligheid (ITS/Regioplan)

2012

   

Monitor Reboundvoorziening (NJi)

2012

   

Monitoring Regeling excellentie (SLO)

2012

   

Onderwijsinspanningen referentieniveaus in PO, VO en MBO (Regioplan)

2012

   

Prestaties taal en rekenen basisonderwijs (Cito)

2012

   

Rol gemeenten en schoolbesturen in VVE (NO-BOPO)

2012

   

Onderwijsinspanningen taal en rekenen

2012

   

Monitor jaarrekeningen PO

2011

   

Relatie personeelsbeleid en onderwijskwaliteit (NWO-BOPO)

2011

   

Demografische krimp en effecten op bekostiging

2011

   

Evaluatie WMS

2011

   

Evaluatie materiële bekostiging

2011

   

Draagvlak Kwaliteitsagenda PO onder besturen, directies en leerkrachten

2011

   

Verbeteren professionaliteit opbrengstgericht werken, samenwerken en leren van elkaar (NWO-BOPO)

2011

   

Rol gemeenten en schoolbesturen bij VVE (NWO-BOPO)

2011

   

Monitor VVE

2011

   

Evaluatie impulsgebieden

2011

   

Monitor combinatiefuncties

2011

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 3 (Voortgezet onderwijs)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Ambitieus leerklimaat

2014

   

Scholen maken resultaten inzichtelijk

2014

   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog1

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

2015

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Evaluatie materiële bekostiging

2011

   

Evaluatie effect leerplusarrangement

2011

   

Evaluatie onderbouw VO

2011

   

Evaluatie wet schoolboeken

2011

   

Evaluatie 2e fase HAVO/VWO

2012

   

Vreemde talensurvey EU

2012

   

Monitor bestuursakkoord

2012

   

Evaluatie experimenten VM2

2013

   

Evaluatie wet voorzieningenplanning

2013

   

Evaluatie energiebesparing investering schoolgebouwen

2013

   

Evaluatie regeling energiezuinigheid/binnenmilieu PO en VO

2013

   

Maatwerktrajecten VMBO

2014

   

Evaluatie toezicht leerplichtwet

2014

   

Evaluatie Regeling Vaststelling schoolvakanties

2015

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Meer ruimte voor nieuwe scholen

2015

3.

Overig onderzoek

 
   

Onderzoek naar aantal profielen havo/vwo

2011

   

Schoolsucces jongens en meisjes in havo en vwo

2011

   

Onderzoek naar invoering maatschappelijke stage

2011

   

Leerplankundige analyse van PISA trends

2011

   

Onderzoek naar beheersing referentiecriteria rekenen en taal, 2e meting

2011

   

Evaluatie en assessment in Nederland

2012

   

Extra vakken vmbo 2011–2012

2012

   

Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo

2012

   

Succesvol onderwijs aanpakken jongens

2012

   

Praktijkonderzoek Jongens aan de slag

2012

   

Internationaal vergelijkende analyse Tweede Fase VO

2012

   

Excellente leerlingen en schoolloopbanen

2012

   

Monitor ouderbetrokkenheid

2012

   

LAKS monitor tevredenheid scholieren

2012

   

Eerste doorstroomatlas VMBO

2012

   

Analyse verklarende factoren zwakke en sterke scholen

2012

   

Vermindering Profielen

2012

   

Leerlingvolgsystemen in VO

2012

   

Onderwijsinspanningen taal en rekenen

2012

   

Verkenning modulaire opbouw curriculum

2013

   

Functioneren leerplichtambtenaren

2013

   

Ouderbetrokkenheid bij onderwijs kinderen PO VO MBO

2013

   

PISA 2012 internationaal onderzoek wiskunde, science, lezen

2013

   

Schoolkostenmonitor 2012–2013

2013

   

Ruimte in curriculum bovenbouw HAVO en VWO

2013

   

Laks monitor scholieren

2013

   

Pilot tussentijdse toets Limburgse scholen

2013

   

Laks monitor scholieren

2014

   

ICT Literacy internationale vergelijking

2014

   

Pilot tussentijdse toets Limburg

2014

   

Verklaring betere examenresultaten

2014

   

Opbrengstgericht werken in VO

2014

   

Monitor ouderbetrokkenheid

2014

   

Criteria en duur LWOO en PrO, licenties voor LWOO

2014

   

Laks monitor scholieren

2015

   

Rapport monitor pilot diagnostische tussentijdse toets, pilotjaar 1

2015

   

Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015

2015

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 4 (MBO)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog1

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

2015

   

Ambitieus leerklimaat

2014

   

Scholen maken resultaten inzichtelijk

2014

   

Leren & Werken

2011

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Analyse effectrapportage RMC

2014

   

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Analyse RMC-effectrapportages 2012–2013

2014

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013

2014

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2012–2013

2014

   

Job-monitor (2-jaarlijks)

2014

   

Rekenniveaus op het mbo

2014

   

Laaggeletterdheid in kaart

2014

   

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) Div. technische en methodische studies t.b.v.

2014

   

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020 (2015)

 
   

Regionale arbeidsmarktprognoses 2013–2018, methodiek en resultaten

 
   

Analyse effectrapportage RMC 2011–2012

2013

   

Evaluatie 20plusvoorziening

2012

   

Analyse effectrapportage RMC

2011

   

Ex ante evaluatie entry levels alfabetiseringRapportage 2012–2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

2011

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

De Netwerkschool Onderzoek naar werkzame bestanddelen voor vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs

2015

   

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2020

2015

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2014

2015

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo n mbo 2014–2015

2015

   

Evaluatie laaggeletterdheid 2012–2015

2015

   

Ontwikkeling/ monitoring toetsen taal en rekenen

2015

   

vsv evaluatieonderzoek (Panteia)

2015

   

School-Ex 2.0: De implementatie van ombuiggesprekken

2015

   

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018: ROA 2013 -11

2013

   

Schoolkostenmonitor 2012–2013

2013

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 ROA 2013 -7

2013

   

Plus technisch methodologische studies

2013

   

Doelmatigheid mbo in de regio

 
   

Responsanalyse schoolverlatersonderzoeken

 
   

Arbeidsbarometer leraren BVE ITS: Arbeidsmarktbarometer 2012–2013

2013

   

Kernvaardigheden in Nederland: Rapportage van de Adult Literacy and Life Skills Survey

2013

   

Ontwikkeling/monitoring toetsen taal en rekenen CITO bijlage 3 in Kamerbrief 19-12-2012 over voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen 2012.

2013

   

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven: ECBO en OESO: OECD Skills Outlook 2013. Eerste resultaten van de survey

2013

   

I 952 Onderzoek evaluatie medezeggenschap bve

2013

   

I 960-Onderbouwing indicatoren zorgplicht arbeidsmarktperspectief. Macrodoelmatigheid mbo: Inkadering arbeidsmarktperspectief.

2014

   

I 960- voor doelmatigheid:De plicht tot verantwoordelijkheid. Nadere inkadering van de zorgplicht doelmatigheid

2014

   

Onderwijsinspanningen taal en rekenen

2013

   

Monitor experimenten Associate Degree op MBO-locatie

 
   

Analyse effectrapportage RMC

 
   

Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 2012 (POA) Div. technische en methodische studies

2012

   

methodiek arbeidsmarktprognoses en -indicatoren 2011–2016

 
   

Methoden en voorbereiding t.b.v.

Hoofdstuk 4. Spreiding en breedte van opleidingen op de arbeidsmarkt Hoofdstuk 5. Doelmatigheid van het MBO in de regio in De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018(2013)

 
   

Registratie en bestemming uitstroom schoolverlaters (SIS)

2012

   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011

 
   

School-leavers between education and the labour market 2014. Facts and figures

 
   

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2014. Feiten en cijfers

 
   

Diverse technische en methodologische studie.

Veranderingen in de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking als gevolg van de overstap op de ILO-definitie van de beroepsbevolking Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014)

Responsanalyse schoolverlatersonderzoeken

 
   

Arbeidsmarktbarometer leraren BVE

2012

   

Monitor Alfabetisering 2012 (niet (apart) doorgegaan (1e jaar actieplan 2012–2015) blijkens literatuurlijst Evaluatie Actieplan 2012–2015)

 
   

Jobmonitor 2012

2012

   

ECBO-subsidie (diverse producten)

2012

   

Monitor experimenten Associate Degree op MBO-locatie

2011

   

ROA ROA-R-2011/8 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 (POA)

2011

   

ROA ROA-R-2011/7 Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2010 (SIS)

2011

   

Quickscan SIS-School ROA MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken?

2011

   

Monitor Sociale Veiligheid ECBO

2012

   

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011, deel 1: Studenten

 
   

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011, deel 2: Personeel

 
   

Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2011, deel 3: Beleid

 
   

Arbeidsbarometer leraren BVE Regioplan

2011

   

Monitor alfabetisering

2011

   

JOB-Monitor 2012 (Research Ned, 2-jaarlijks)

2012

   

Ontwikkeling/ monitoring toetsen taal en rekenen

CITO Bijlage bij Kamerbrief voortgang implementatie referentiekader taal en rekenen (2 2010–2011 31 332 nr. 16

2011

   

Kwaliteitsgedrag alfabetisering www.cinop.nl

2012

   

Monitor kwaliteitseffecten BPV Protocol BPV-monitor:

2012

   

Gezamenlijk persbericht «Kwaliteit stages mbo verbetert'

 
   

Aanbiedingsbrief bpv-monitor

 
   

Bpv-monitor 2011: Landelijke eindrapportage

 
   

NLQF-EQF (div. producten)

2012

   

Diverse producten: PIAAC en OECD

2012

   

Waardering bedrijfsleven. BPV-monitor van 17 jan. 2012: (pg 52)

2012

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen Doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Overige opmerkingen:

Artikel 6 en 7 (Hoger onderwijs)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Ambitieus leerklimaat

2014

   

Scholen maken resultaten inzichtelijk

2014

   

Prestaties van leerlingen en studenten omhoog1

2015

   

Doelmatigheid en focus op onderwijs1

2015

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Studiesucces en kwaliteit hoger onderwijs

2011

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Project onderwijs-Arbeidsmarkt(POA): De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

2011

   

CBS-toegankelijkheid hoger onderwijs

2013

   

Monitor beleidsmaatregelen de relatie tussen beleidsmaatregelen studiekeuze en studiegedrag

2013

   

Monitor beleidsmaatregelen 2014

2014

   

Evaluatie van de rechtsgang voor studenten

2013

   

Onderzoek studenten met een handicap

2013

   

Evaluatie wet versterking besturing

2013

   

Overkoepelende rapportage van de evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel

2013

   

CHEPS- Internationale ervaringen met studiefinanciering en collegegeld

2013

   

Intomart/GfK-bekendheid van plannen voor het hoger onderwijs

2013

   

Studentenmonitor (jaarlijks)

2015

   

Eindevaluatie experimenten open bestel in het hoger onderwijs

2014

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen Doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 8 (Internationaal beleid)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Evaluatie Subsidiebeschikking (WOOS) Duitsland Instituut Amsterdam

2015

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Verkennend onderzoek en impactstudie voor de implementatie van het nieuwe Erasmus for All programma in NL.

2012

3.

Overig onderzoek

 
   

De juridische gevolgen van ratificatie door Nederland van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

2014

   

Effectstudie Frankfurter Buchmesse 2016, gastlandschap NL, i.h.k.v. bekendheid Nederlandse boeken.

2013

   

Verkennend onderzoek Erasmus Master garantiefaciliteit in de NLse context.

2013

   

Onderzoek naar mensenrechteneducatie i.s.m. directies VO/PO.

2012

   

Inventarisatie connecties LGBT in bestaande EU wet- en regelgeving en richtlijnen.

2012

Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders1

2015

   

Actieplan LeerKracht

2013

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Effect- en procesevaluatie masteropgeleide leraren (po, vo en mbo), 1e fase

2014

   

Monitoring en evaluatie beleidsmaatregelen ter verbetering opleidingen leraren beroepsonderwijs (mbo en vmbo)

2017

   

Effect- en procesevaluatie masteropgeleide leraren (po, vo en mbo)

2015

   

Effect- en procesevaluatie Lerarenbeurs 2008 – 2013

2015

   

Effect- en procesevaluatie experimenten Innovatie Impuls Onderwijs (po, vo)

2015

   

Effect- en procesevaluatie experimenten Innovatie Impuls Onderwijs (po, vo)

2014

   

Effect- en procesevaluatie Impuls leraren tekortvakken VO

2017

   

Monitoring van Lerarenagenda en bestuursakkoorden po vo. Eindrapport onderwijs werkt Regioplan

2014

   

Functie- en salarismix in beeld. Tussenmeting 2012

2013

   

Tegemoetkoming Lerarenopleidingen

2014

   

«Leraar 2020» (rapport n.a.v. enquête onderwijspersoneel po, vo en mbo)

2013

3.

Overig onderzoek

 
   

Monitoring van Lerarenagenda

2015

   

Integrale Personeelstelling VO (IPTO), aandeel bevoegd gegeven lessen in vo en opleidingsniveau leraren vo

2015

   

IPTO 2011, Bevoegdheid in het voortgezet onderwijs

2012

   

Loopbaanmonitor 2015, begeleiding van beginnende leraren

2014

   

Loopbaanmonitor 2013, begeleiding van beginnende leraren

2014

   

Loopbaanmonitor onderwijs

2013

   

Loopbaanmonitor 2012

2012

   

Loopbaanmonitor 2011

2011

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo (2015)

2015

   

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo (2014)

2014

   

Arbeidsmarktbarometers primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

2013

   

Arbeidsmarktbarometer 2011–2012

2012

   

Effect- en procesevaluatie masteropgeleide leraren (po, vo en mbo), 1e fase

2014

   

Teaching and Learning International Survey (Talis) 2013

2014

   

Teaching and Learning International Survey (Talis), Nationaal rapport. Talis rapport 2013

2014

   

Verkenning opleiding en onderzoek in de school. Rapport verkenning Samenwerking DUO-NRO

2014

   

Verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheid van selectie op geschiktheid voor het beroep van leraar en van verzwaring van vakinhoudelijke eisen voor de tweedegraads lerarenopleidingen. Eindrapportage Geschiktheid Leraar

2014

   

Evaluatie aanpak risicoregio’s

2013

   

Arbeidsmarkt leraren: aanpassingsmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid

2013

   

Vraag en aanbod onderwijspersoneel mbo

2013

   

Docenten Omgangskunde en Pedagogiek in het mbo: aanbod, vraag en inzet

2013

   

Beleefde bureaucratie en professionaliteit onder leraren

2012

   

Eindrapportage evaluatie educatieve minor

2012

   

Evaluatie experimenten prestatiebeloning

2012

1

De overkoepelende doorlichting Prestaties leerlingen en studenten omhoog is uitgevoerd met daarin duidelijk herkenbaar de door te lichten beleidsdoelstellingen Doelmatigheid en focus op het onderwijs en Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders.

Artikel 11 (Studiefinanciering)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Inkomens van afgestudeerden, 2007–2009 (CBS)

2011

   

SCP-onderzoek, De studie waard

2013

   

CPB – deelname-effecten sociaal leenstelsel

2013

   

CPB – aflossing studieschuld bij leenstelsel

2013

   

Meeneembare studiefinanciering internationaal

2014

3.

Overig onderzoek

 
   

Verruiming leenfaciliteit collegegeldkrediet: Kamerstuk 31 288, nr. 285

2011

   

Studentenmonitor (periodiek)

2012

   

Monitor beleidsmaatregelenho (periodiek)

2013

   

Studentenmonitor (periodiek)

2014

Artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA’s

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Tegemoetkoming lerarenopleiding

2014

3.

Overig onderzoek

 
   

Schoolkostenmonitor 2012–2013

2013

Artikel 13 (Lesgeld)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

N.v.t.

 
Artikel 14 (Cultuur)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Kunstenbeleid: waarborgen aanbod en participatie

2011

   

Beleidsdoorlichting Cultuur 2009–2014

2015

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Evaluatie wet archeologische monumentenzorg

2011

   

Evaluatie regeling materieelbeheer museale voorwerpen

2011

   

Evaluatie BRIM

2011

   

Eindevaluatie DutchDFA

2013

   

Evaluatie Steunpunten monumentenzorg en archeologie

2013

   

Evaluatie Wet tot behoud Cultuurbezit

2014

   

Evaluatie bestuurlijks samenwerking Regionale Historische Centra

2015

   

Zelfevaluatie Beelden voor de Toekomst

2015

   

Evaluatie programma Kunst van Lezen

2015

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Monitoring en evaluatie Cultureel Ondernemerschap & effecten van de Crisis

2011

   

Bekostiging en aansturing culturele instellingen in internationaal perspectief

2011

   

Cultuur naar Vermogen

2011

   

Inventarisatie initiatieven geschiedenis en staatsinrichting

2011

   

Monitor diversiteit culturele instellingen

2011–2015

   

Het Culturele Draagvlak (SCP)

2011

   

Meta-analyse ondernemerschap

2012

   

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2005–2012

2013

   

Uitgaven cultuur door de G35 en de provincies 2011–2013

2013

   

Onderzoek bezoldiging topbestuurders fondsen

2013

   

Impactanalyse / toekomstscenario's digitale archiefvorming

2013

   

Balansonderzoek Cultuurinstellingen

2013

   

Monitor Amateurkunst 2013 (LKCA)

2013

   

Het culturele draagvlak – Culturele activiteiten in 2012: bezoek, beoefening en steun

2014

   

Baten overheidsinvesteringen in monumentenzorg

2014

   

CBS Monitor Kunstenaars kunstvakonderwijs, arbeidsmarkt

2014

   

Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2013–2014

2014

   

Evaluatie Wet vaste boekenprijs

2014

   

Verkenning regelingen toegankelijk maken gedigitaliseerd erfgoed

2014

   

Vooronderzoek satellietrekening cultuur en creatieve industrie

2014

   

Extended collective licensing: panacea voor massadigitalisering?

2014

   

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009–2013

2014

   

Het culturele draagvlak – Gisteren vandaag

2015

   

Economisch onderzoek 2009–2014

2015

   

Contra expertise Meerjarenbegroting programma Erfgoedzorg

2015

   

Nulmeting campagne cultuur en toerisme. NBTC 2015–2018

2015

   

Een toekomstgericht restitutiebeleid

2015

   

Notitie Mattheüseffect

2015

   

Monitor Amateurkunst 2015 (LKCA)

2015

   

Cultuureducatie in rijks- en fondsgefinancierde instellingen

2015

   

Monitor cultuuronderwijs voortgezet onderwijs 2015

2015

   

Benchmarkonderzoek duurzaamheid rijksmonumentale woonhuizen

2015

   

Onderzoek Toezichthouders Culturele Sector

2015

Artikel 15 (Media)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Beleidsdoorlichting mediabeleid 2010–2013

2014

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Evaluatie van het Stimuleringsfonds voor de Pers 2006–2010

2011

   

Evaluatie Commissariaat voor de Media 2007–2011

2012

   

Evaluatie Innovatieregeling Pers

2013

   

Evaluatie Regeling Jonge Journalisten

2014

   

Evaluatie beleid mediawijsheid / Media Expertisecentrum

2014

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Efficiëncyonderzoek Landelijke Publieke Omroep

2011

3.

Overig onderzoek

 
   

De positie van Nederlandse persbureaus in de nieuwsketen

2011

   

Inventarisatie van problemen bij de regionale omroepen van de vier kleine provincies

2011

   

Onderzoek naar mogelijkheden voor verhogen inkomsten publieke omroep

2013

   

Evaluatieonderzoek naar financiering lokale omroepen (door CvdM)

2013

   

Onderzoek distributie digitale televisiediensten

2013

   

Commissariaat van de Media – Mediamonitor

Jaarlijks

   

Tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 2014 (mediamonitor)

2014

   

Diversiteit van televisiepakketen 2014 (mediamonitor)

2014

   

Tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 2015 (mediamonitor)

2015

   

Diversiteit van televisiepakketen 2015 (mediamonitor)

2015

   

SCP: Het culturele draagvlak – Media: tijd in Beeld – Dagelijkse tijdbesteding aan media en communicatie

2015

   

Landenvergelijking goedkeuringsprocedure nieuwe aanbodkanalen publieke omroep

2015

   

Onderzoek takenpakket en bekostiging van het Commissariaat voor de Media

2015

Artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) wetenschap

2014

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Evaluatie Mozaïk

2012

   

Programma Evaluatie NCWT

2012

Artikel 25 (Emancipatie)
   

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
   

beleidsdoorlichting emancipatie 2011–2014

2014

 

1b.

Ander ex-post onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

Open up

2012

   

Onderzoek onveiligheidsgevoel van vrouwen meetbaar maken

2012

   

Evaluatie-ontwerpen vooractielijnen Sociale Media en GSA's

2012

   

Soc onveiligheid van lhb schoolpersoneel en lhb leerlingen

2012

   

Nederland in groep gidslanden LHBT-beleid

2013

   

Evaluatie pilots Sociale veiligheid LHBT, anders in de klas

2014

   

Evaluatie LHBT-koplopergemeenten

2014

   

Evaluatie GSA’s. Meer gewicht in de schaal

2014

   

Eindmeting project Eigen Kracht

2015

   

Evaluatie hulpverlening levensbeschouwelijke en etnische LHBT’s

2015

   

Resultaatmeting «we can young champagne»

2015

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
   

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
   

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
   

Hoe veilig is de werkplek voor LHBT gewoon aan de slag

2011

   

Internationale vergelijking Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland

2011

   

Transseksuelen in Nederland

2011

   

Motivatie en communicatie laag opgeleide vrouwen

2011

   

Je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt

2011

   

Nulmeting wettelijke streefcijfers vrouwen in de top

2011

   

Vooronderzoek emancipatiebenchmark bedrijven

2011

   

Gemeente homo-emancipatiemonitor

2011

   

Emancipatiemonitor 2010

2011

   

Worden wie je bent Transgendermonitor

2012

   

Emancipatiemonitor 2012

2012

   

Steeds gewoner, nooit gewoon

2012

   

Niet te ver uit de kast

2012

   

Genderscan aanpak huiselijk geweld

2013

   

Position_paper_de_facto_ongelijkheid

2013

   

Seksuele oriëntatie en werk

2013

   

Kwaliteit Economische zelfstandigheid

2014

   

Emancipatiemonitor 2014

2014

   

Leven met intersekse/DSD

2014

   

Dieptestudie cases LHBT veiligheid wijken

2014

   

Homoseksualiteit etnische en levensbeschouwelijke groepen

2014

   

Economische zelfstandigheid van jongeren

2014

   

Verschillen in studiesucces jongens en meisjes jongens tegen meisjes

2015

   

Internationale voorbeelden beleid topvrouwen

2015

   

Onderzoek database topvrouwen

2015

   

Vrouwen vier keer minder verdacht dan mannen

2015

   

Cyberpesten

2015

   

Wel werk, maar niet economisch zelfstandig

2015

   

Topvrouwen in de wachtkamer. Bedrijvenmonitor 2012–2015

2015

Licence