Base description which applies to whole site

II. Maatregelen nota In het belang van Nederland (2013)

De opbouw van dit deel volgt het overzicht dat is opgenomen in de bijlage van de brief met de gevolgen van de begrotingsafspraken voor de nota In het belang van Nederland van 25 oktober 2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 7). In de rapportage van 15 oktober jl. heb ik u geïnformeerd dat een aantal maatregelen specifiek aan de orde komen in andere rapportages. In deze voortgangsrapportage rapporteer ik daarom niet meer over deze maatregelen. Zoals bekend is de maatregel Afstoten kazerne Rotterdam komen te vervallen en is de maatregel Afstoten Gulfstream uitgesteld.

Voltooide maatregelen

  • Reductie vlieguren F-16

  • Maatregelen investeringen

Flexibel bemannen (CZSK)

De maatregel flexibel bemannen van eenheden heeft in 2015 geleid tot een reductie van 20 vte’n. In de jaren 2016 tot 2018 wordt de maatregel verder doorgevoerd en voltooid.

Reductie bemanning Joint Support Ship (CZSK)

In verband met de beproevingsfase, waarin alle functionaliteiten van het schip moeten worden beproefd, is de oorspronkelijke bemanning gehandhaafd tot eind 2015. Het reorganisatietraject voor de gereduceerde basisbemanning wordt in april 2016 voltooid, waarna stapsgewijs op de nieuwe bemanning zal worden overgegaan.

Omvormen 13 Gemechaniseerde Brigade (CLAS)

Na de evaluatie van de omvorming van de eerste compagnie van het 17 Pantserinfanteriebataljon zijn begin 2015 de overige twee compagnieën van dit bataljon omgevormd. Het 42 Pantserinfanteriebataljon heeft de resterende CV-90’s afgestoten ten behoeve van de logistieke reserve en opleidingen. Gedurende 2016 en 2017 komen aanvullende voertuigen (Bushmaster en Boxer) beschikbaar ten behoeve van het gemotoriseerde optreden. De maatregel is voltooid.

Politieoptreden KMar en militaire politietaken (KMar)

Sinds 1 januari 2015 is de commandant van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) verantwoordelijk voor de aansturing van de districtscommandanten van de Koninklijke Marechaussee. De territoriale indeling van capaciteiten is hiermee niet meer dominant en is er sprake van een (mobiele) landelijke en flexibele benadering die berust op Informatie Gestuurd Optreden (IGO) met een centrale sturing van operaties. De definitieve inrichting van het LTC, wordt in het komende jaar uitgewerkt en in nauw overleg met het uitvoerend personeel gestalte gegeven. De infrastructuur en de IT-voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe structuur (zie Kamerstuk 33 763, nr. 70 van 17 maart 2015).

Bij de reorganisatie wordt gebruik gemaakt van een stapsgewijze aanpak, zodat de uitkomsten van proefnemingen kunnen worden meegenomen in de reorganisatie. Het traject verloopt volgens planning. Vanaf begin 2016 wordt overleg gevoerd met de medezeggenschap en de centrales van overheidspersoneel over een conceptreorganisatieplan dat momenteel wordt opgesteld. De voltooiing van het reorganisatietraject zal naar verwachting tot eind 2016 in beslag nemen, waarna de nieuwe organisatie van het LTC op 1 januari 2017 kan starten.

Licence