Base description which applies to whole site

41 Nominaal en Onvoorzien

Dit niet-beleidsartikel bevat de posten prijsbijstelling, loonbijstelling en onvoorzien.

Budgettaire gevolgen

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Vastgestelde Begroting

Verschil

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

VERPLICHTINGEN

0

0

0

0

0

0

0

 

UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

 
                 

41.10 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

41.20 Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

 

41.30 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

 

41.40 In te vullen posten

0

0

0

0

0

0

0

 

Toelichting

Op dit artikel is geen sprake van realisatie. Bij 1e suppletoire begroting 2015 is een loon- en prijsbijstelling uitgekeerd. Deze bijstelling is bij 2e suppletoire begroting 2015 toegedeeld naar de relevante onderdelen. In verband met de afgesloten CAO voor rijksambtenaren is bij 2e suppletoire begroting 2015 de loonbijstelling uitgekeerd en vervolgens toegedeeld naar de relevante onderdelen.

Licence