Base description which applies to whole site

40 Apparaat

Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EZ geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de diensten van EZ (ACM48, CPB, SodM en PIANOo).

Budgettaire gevolgen: verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

VERPLICHTINGEN

443.891

485.269

406.130

390.795

374.245

348.836

25.409

UITGAVEN

450.891

485.050

410.616

390.795

374.245

349.016

25.229

     

Personele uitgaven

282.484

318.575

270.869

253.428

248.694

229.124

19.570

waarvan eigen personeel

256.228

251.283

224.173

225.397

199.484

200.353

– 869

waarvan externe inhuur

18.578

9.375

6.546

7.004

8.364

6.290

2.074

Waarvan overige personele uitgaven

7.678

57.917

40.150

21.027

40.846

22.481

18.365

Materiële uitgaven

168.407

166.475

139.747

137.367

125.551

119.892

5.659

waarvan ICT

33.523

11.119

18.383

9.678

6.255

7.065

– 810

waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU)

61.140

45.848

34.946

52.083

38.878

40.722

– 1.844

waarvan SSO DICTU

47.151

29.612

43.812

42.046

53.500

30.744

22.756

Waarvan overige materiele uitgaven

26.593

79.896

42.606

33.560

26.918

41.361

– 14.443

 

     

ONTVANGSTEN

16.862

22.016

25.776

31.607

42.425

31.299

11.126

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt met name veroorzaakt door een intensiever gebruik van het sociaal flankerend beleid. Het agentschap Dienst landelijk Gebied (DLG) is in 2015 opgeheven. De medewerkers van het voormalig DLG maken gebruik van het sociaal flankerend beleid, waardoor de kosten gestegen zijn met circa € 13 mln. Daarnaast is er een kostenstijging van € 1,4 mln voor de post inhuur van ICT. De hogere externe inhuur wordt voornamelijk verklaard door de inzet van ICT specialisten voor het Identity Management Systeem (IdM).

Materieel

Op dit onderdeel zijn zowel de materiële uitgaven voor het kerndepartement als de bijdrage van artikel 40 aan het uitvoerende agentschap DICTU opgenomen. De materiele uitgaven zijn ruim € 5 mln hoger dan begroot. Dit komt door een verhoging van de bijdrage aan DICTU van € 23 mln. De verhoging komt door extra ICT gebruik in de ondernemingsdossiers, het vernieuwen van werkplekken bij verschillende dienstonderdelen en door een stijging van de exploitatiekosten van Dictu.

Naast de hogere uitgaven staan de verlaagde huurkosten, en lagere materiële uitgaven van de buitendiensten.

Toelichting op de ontvangsten

De hogere ontvangsten ontstaan door de teruggevloeide middelen vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG. De extra ontvangsten zijn ingezet voor de uitgaven voor het sociaal flankerend beleid van DLG. Daarnaast heeft CPB hogere ontvangsten dan begroot doordat het CPB extern gefinancierde projecten heeft uitgevoerd.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten van EZ-organisatie

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Totaal apparaat EZ

             
               

1. Departement

             

Kerndepartement (beleid + staf)

372.279

412.217

332.696

298.661

291.083

269.568

21.515

Buitendiensten:

     

Centraal Planbureau (CPB)

13.963

13.751

13.559

14.852

14.877

13.559

1.318

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

48.605

44.365

         

Consumentenautoriteit (CA)

6.025

5.101

         

Autoriteit Consument en Markten (ACM)

   

55.295

67.879

57.950

60.799

– 2.849

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

5.985

7.094

6.911

7.074

7.811

4.544

3.267

PIANOo (exclusief Programma)

4.034

2.522

2.155

2.329

2.523

546

1.977

               

2. Agentschappen

             

Agentschap Telecom

28.439

28.480

30.223

30.465

32.724

31.028

1.696

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

116.428

102.206

95.821

83.226

12.384

68.721

– 56.337

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

110.104

121.289

147.173

188.891

226.834

150.200

76.634

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

270.500

253.696

265.192

303.408

314.940

276.262

38.678

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

406.094

382.519

375.314

395.615

468.743

425.323

43.420

               

3. ZBO’s en RWT’s

             

Centraal Bureau voor de Statistiek

185.578

184.653

183.930

175.202

 

178.050

 

Stichting COVA

2.136

1.256

1.203

1.214

 

1.440

 

VSL incl. Verispect

13.710

13.713

13.395

13.395

     

Raad voor de Accreditatie

10.080

11.196

11.779

12.233

 

12.904

 

Raad van Bestuur ACM

970

505

669

695

 

402

 

TNO

567.466

580.096

566.240

424.261

 

442.735

 

Staatsbosbeheer

66.733

63.766

60.733

59.551

 

60.712

 

Raad voor de Plantenrassen

1.056

918

894

679

 

854

 

CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen)

8.708

9.749

12.920

12.508

 

12.306

 

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

245.878

236.600

235.700

232.774

 

230.500

 

Kamers van Koophandel

   

207.131

175.700

 

197.900

 

Invulling taakstelling

Bedragen x € 1.000

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling Rijksdienst

45.267

79.141

102.698

102.698

         

Totaal kerndepartement en diensten

17.206

24.631

35.089

35.089

Agentschappen

       

DICTU

3.193

5.506

7.422

7.422

AT

289

552

845

845

RVO

9.823

15.665

19.551

19.551

NVWA

503

1.227

1.480

1.480

Totaal Agentschappen

13.808

22.950

29.298

29.298

ZBO’s en RWT’s

       

CBS

4.627

10.556

12.869

12.869

Verispect/VSL

555

1.113

1.330

1.330

TNO

3.026

6.903

8.416

8.416

KvK

1.618

3.691

4.500

4.500

DLO

2.912

6.643

8.099

8.099

SBB

827

1.886

2.299

2.299

overig

688

768

798

798

Totaal ZBO’s en RWT’s

14.253

31.560

38.311

38.311

48

De leden van de Raad van Bestuur ACM vormen een ZBO. De uitgaven voor dit ZBO zijn geraamd op artikel 11.

Licence