Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Staat van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Baten

       

Omzet moederdepartement

11.068

12.514

1.446

11.217

Omzet overige departementen

0

0

0

8

Omzet derden

20.629

22.532

1.903

20.800

Rentebaten

16

5

– 11

33

Vrijval voorzieningen

0

21

21

0

Bijzondere baten

100

334

234

468

Totaal baten

31.813

35.406

3.593

32.526

         

Lasten

       

Apparaatskosten

31.028

32.081

1.053

30.465

– Personele kosten

19.917

20.531

614

20.129

Waarvan eigen personeel

19.019

19.672

653

19.561

Waarvan externe inhuur

898

859

– 39

568

Waarvan overige personele kosten

       

– Materiële kosten

11.111

11.550

439

10.336

Waarvan apparaat ICT

       

Waarvan bijdrage aan SSO's

5.590

5.786

196

4.972

Waarvan overige materiële kosten

 

5.764

 

5.364

Rentelasten

184

24

– 160

32

Afschrijvingskosten

– Immaterieel

291

155

– 136

149

– Materieel

1.665

1.759

94

1.463

Overige lasten

– Dotaties voorzieningen

75

35

– 40

268

– Bijzondere lasten

966

966

0

Correctie kosten GAMMA

– 1.403

– 1.403

– 932

Totaal lasten

33.243

33.617

374

31.445

         

Saldo van baten en lasten

– 1.430

1.789

3.219

1.081

Toelichting op het saldo van baten en lasten

Het saldo baten en lasten is ten opzichte van de vastgestelde begroting hoger. Dit wordt veroorzaakt door de hogere omzet moederdepartement en de hogere omzet op de post derden.

De hogere omzet moederdepartement wordt veroorzaakt door een stijging van vraag vanuit de beleidsdirecties voor uit te voeren projecten. Ook zijn er op verzoek van de beleidsdirecties werkzaamheden uitgevoerd voor het invaren van nieuwe taken. De hogere omzet derden wordt verklaard door de hogere opbrengst op Caribisch Nederland en de point-point-straalverbindingen.

De correctie kosten GAMMA vindt vanaf jaarrekening 2014 plaats voor resultaatbestemming. Na correctie van de kosten GAMMA (€ 1,430 mln) in de vastgestelde begroting 2015, is sprake van een begroot resultaat van 0.

Het gerealiseerde resultaat 2015, exclusief het resultaat op Caribisch Nederland (€ 1,5 mln) en de nog te verrekenen point-point-straalverbindingen (€ 0,5 mln), is € 0,2 mln verlies.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

Bedragen x 1.000

Vastgestelde begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Structurele bijdragen moederdepartement

       

Beleidsopdrachten

4.894

4.904

10

5.473

Toezichttaken

5.174

5.219

45

4.950

Subtotaal structurele bijdragen

10.068

10.123

55

10.423

         

Incidentele bijdragen

       

Projecten

1.000

2.885

1.885

789

Subtotaal projecten

1.000

2.885

1.885

789

         

Verrekeningen op bijdragen

– 494

– 494

5

         

Totaal omzet moederdepartement

11.068

12.514

1.446

11.217

De omzet moederdepartement bestaat uit de vergoedingen die worden ontvangen van EZ voor de uitvoering van opdrachten.

De hogere omzet op de projecten is veroorzaakt door een stijging van vraag vanuit de beleidsdirecties voor uit te voeren projecten (met name project VOA-Toolkit, project Toekomst radiovergunningen/FM). Ook zijn er op verzoek van de beleidsdirecties werkzaamheden uitgevoerd voor het invaren van de nieuwe taken Elektronische Toegangsdiensten (ETD), Elektronische Certificering (eIDAS) en de overgang van de taken van het voormalig Verispect in het kader van de Waarborg- en Metrologiewet.

Omzet derden

Bedragen x 1.000

Vastgestelde begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Vergunninghouders en overige:

17.635

17.532

– 103

18.058

– vaste verbindingen

3.612

4.618

1.006

4.571

– mobiele communicatie

4.659

4.141

– 518

4.497

– (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

1.963

1.887

– 76

1.906

– radiodeterminatie

62

34

– 28

61

– radiozendamateurs

5

8

3

7

– omroep

5.516

5.142

– 374

5.369

– overige/verlengingen

38

 

– 38

 

– examens

138

130

– 8

133

– verklaringen, keuringen en erkenningen

4

4

0

4

– randapparatuur

1.638

1.568

– 70

1.510

Satellietoperators

261

174

– 87

196

BZK (C2000)1

47

0

– 47

46

Korps Landelijke Politiediensten1

143

0

– 143

139

Ministerie van Defensie

1.322

1.286

– 36

1.284

Ministerie van I&M

 

475

475

 

Ministerie van V&J

 

229

229

 

Caribisch Nederland

1.221

2.836

1.615

1.077

         

Totaal omzet derden

20.629

22.532

1.903

20.800

1

valt met ingang van 2015 onder Ministerie van V&J

De gerealiseerde omzet derden is hoger dan de vastgestelde begroting. Dit wordt veroorzaakt door de producten vaste verbindingen (point-point-straalverbindingen), Caribisch Nederland en Omroep.

Bij de categorie vaste verbindingen heeft de markt als gevolg van de 4G veiling ook in 2015 sterk geïnvesteerd in het upgraden van netwerken. Voor Agentschap Telecom heeft dit geleid tot een toename van de omzet.

De lagere omzet op de categorie Omroep is een gevolg van het inleveren door de NPO van de vergunning voor radio 5.

Voor de categorie Caribisch Nederland geldt dat AT vanaf 10 oktober 2010 uitvoerder en toezichthouder is op het vlak van telecom op de BES eilanden. Voor de inspanningen die AT aldaar pleegt worden vergoedingen in rekening gebracht bij concessie- en machtiginghouders. Doordat AT enerzijds de kosten beperkt heeft weten te houden en doordat anderzijds de inkomsten ten gevolge van het toegenomen gebruik van telecom op de BES zijn gestegen is er een overdekking op de tarieven ontstaan.

Bij de categorie Mobiele communicatie is de omzet lager doordat veel vergunningen met ingang van 2015 vallen onder de behoefte onderbouwingsplannen (BOP) van het Ministerie van I&M en in mindere mate het Ministerie van V&J. Dit komt terug in een hogere omzet bij de betreffende omzetcategorieën.

Bijzondere baten

De realisatie in 2015 bestaat uit opbrengsten voor de verkoop van dienstauto’s en personele baten die niet kunnen worden verrekend met P-Direct of van toepassing zijn op 2014.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn hoger dan de vastgestelde begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de loonkosten per FTE door de doorgevoerde CAO-aanpassingen. Het aantal FTE houdt met 252,1 gelijke tred met de begrote FTE.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn in lijn met de begrote kosten. De kosten van ICT-projecten nemen toe (met name project Autorisatiebeheer, project Informatiebeveiliging). De reguliere ICT kosten vallen in 2015 lager uit door een eenmalige overgangskorting op de infrastructurele kosten van DICTU.

Rentelasten

De rentelasten blijven achter ten opzichte van de begroting. Dit door uitstel en vertragingen in investeringen huisvesting en het project GAMMA.

Afschrijvingskosten

Door uitgestelde investeringen zijn er geen afschrijvingen voor het project GAMMA. Daarentegen zijn de investeringen in het kantoorgebouw Groningen versneld afgeschreven in verband met de overgang naar het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2016.

Overige lasten

De bijzondere lasten worden veroorzaakt door een afkoopregeling van «oude» reisrechten die medewerkers is aangeboden.

Correctie kosten GAMMA

Volgens afspraak in het doorlichtingsrapport AT van het Ministerie van Financiën d.d. 24 december 2013, zijn de in 2015 gemaakte kosten GAMMA ad € 1,4 mln in mindering gebracht op de kosten en rechtstreeks ten laste gebracht van de post Te verrekenen met vergunninghouders.

Balans per 31 december 2015

Bedragen x € 1.000

Balans 2015

Balans 2014

Activa

   

Immateriële activa

0

186

Materiële vaste activa

   

* grond en gebouwen

0

0

* installaties en inventarissen

163

559

* overige materiële vaste activa

4.300

4.947

Voorraden

0

0

Debiteuren

1.299

1.489

Nog te ontvangen

553

1.021

Liquide middelen

11.715

8.886

Totaal Activa

18.030

17.088

     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

* exploitatiereserve

1.625

1.620

* onverdeeld resultaat

1.789

1.081

Voorzieningen

508

513

Leningen bij het MvF

308

506

Crediteuren

526

559

Te verrekenen met vergunninghouders c.a.

6.042

6.746

Te verrekenen met Caribisch Nederland

1.491

1.491

Nog te betalen

5.741

4.572

Totaal Passiva

18.030

17.088

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 1/1/2015

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde 31/12/2015

Wachtgeld en FLO

41

0

20

21

0

Ambtsjubilea

472

81

45

0

508

Totaal

513

81

65

21

508

Ontwikkeling eigen vermogen

Bedragen x € 1.000

2013

2014

2015

Omzet, excl. rente- en bijzondere baten

32.636

32.203

35.067

Gemiddelde omzet over 3 jaar

32.407

32.559

33.243

Toegestane exploitatiereserve

1.620

1.620

1.625

Resultaat

803

1.081

1.789

Eigen vermogen

2.423

2.701

3.414

Inclusief het resultaat ligt het eigen vermogen boven de toegestane norm. Bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet wordt aangeven hoe dit wordt hersteld.

Te verrekenen met vergunninghouders c.a.

De post «te verrekenen met vergunninghouders» geeft de schuld aan de vergunninghouders c.a. van Agentschap Telecom weer. Deze post is in 2015 met € 1,4 mln afgebouwd met de onderzoekskosten van een nieuw vergunningverleningssysteem (GAMMA). De post wordt in de jaren 2016 en 2017 volledig afgebouwd door conform afspraak met het Ministerie van Financiën de middelen aan te wenden voor de verdere ontwikkeling van GAMMA en/of door het verlagen van vergunningstarieven. Anderzijds is € 0,7 mln van het resultaat 2014 toegevoegd aan deze post.

Te verrekenen met Caribisch Nederland

Deze post is vergelijkbaar met de post «te verrekenen met vergunninghouders c.a.», maar dan specifiek voor de vergunninghouders in Caribisch Nederland. Om de post af te bouwen worden de tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 verlaagd.

Aandeel moederdepartement, overige departementen en derden in vorderingen en schulden

Bedragen x € 1.000

moederdepartement

overige departementen/ agentschappen

derden

Debiteuren

0

47

1.252

Nog te ontvangen

286

1

266

Liquide middelen

0

11.715

0

Totaal vorderingen

286

11.763

1.518

Crediteuren

0

35

491

Nog te betalen

1.333

1.650

2.758

Totaal schulden

1.333

1.685

3.249

Kasstroomoverzicht over 2015

 

Bedragen x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1

Rekening-courant RHB 1 januari 2015 + stand depositorekeningen

7.534

8.886

1.352

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

 

4.088

 
 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

 

– 5

 

2

Totaal operationele kasstroom

526

4.083

3.557

Totaal investeringen (-/-)

– 6.300

– 679

5.621

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3

Totaal investeringskasstroom

– 6.300

– 679

5.621

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 377

– 377

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

Aflossingen op leningen (-/-)

– 692

– 198

494

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.300

0

– 6.300

4

Totaal financieringskasstroom

5.608

– 575

– 6.183

5

Rekening-courant RHB 31 december 2015 + stand depositorekeningen

7.368

11.715

4.347

De operationele kasstroom is vooral hoger doordat het resultaat hoger is dan begroot.

De investeringen zijn lager dan begroot. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is het project GAMMA vertraagd, omdat het niet gelukt is om de aanbestedingsprocedure voor het zaaksysteem volledig te doorlopen. Hierdoor is er in 2015 niet geïnvesteerd. Ten tweede zijn de geplande investeringen in huisvesting uitgesteld in afwachting van de herhuisvesting van het kantoor in Groningen (2016). De gerealiseerde investeringen hebben met name betrekking op elektronische apparatuur, masten en antennes ten behoeve van toezichtwerkzaamheden.

Het verschil op de financieringskasstroom is ontstaan doordat geen gebruik is gemaakt van de leenfaciliteit.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2015

   

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Begroting 2015

Inputindicatoren

           

Kernindicatoren

           

Verhouding direct/indirect (in fte)

 

186,6 / 70,0

174,9 / 74,9

177,4 / 82,8

176,5 / 75,6

178,2/

76,3

Verklarende/achterliggende variabelen

           

Personeelskosten per fte

 

€ 69.853

€ 70.395

€ 70.931

€ 72.415

€ 70.584

Totaal aantal fte's (excl externe inhuur)

 

256,6

237,3

248,4

244,1

241,8

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

 

€ 1.113

€ 947

€ 568

€ 859

€ 898

Outputindicatoren

           

Uurtarief (wijziging in reële termen)

 

– 0,45%

– 1,47%

– 0,66%

– 0,69%

0%

Aantal declarabele uren (per fte en totaal)

 

1.453 / 1.667

1.450/ 1.660

1.450/ 1.660

1.450/ 1.660

1.453/ 1.667

Aantal werkbare /beschikbare uren:

           

– werkbare uren

 

1.836

1.829

1.829

1.829

1.836

– bruto beschikbare uren

 

1.667

1.660

1.660

1.660

1.667

– netto beschikbare uren

 

1.588

1.585

1.585

1.585

1.588

Verklarende/achterliggende variabelen

           

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

 

2.554

803

1.081

1.789

– 1.430

Omzet

 

33.455

33.101

32.526

35.406

31.813

Kwaliteitsindicatoren

           

Kernindicatoren

           

Klanttevredenheid:

 

Niet in 2012

3,9

Niet in 2014

Niet in 2015

>3,5

Doorlooptijd primaire processen:

   

     

Vergunningaanvragen 95% binnen

8 weken

98%

99%

89%

94%

95%

6 weken

   

86%

89%

 
 

4 weken

   

79%

82%

 
 

2 weken

   

70%

62%

 
             

Reactietijd storingsklachten

norm

   

   

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

100%

100%

95%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

98%

91%

97%

75%

91%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

80%

80%

95%

85%

82%

90%

             

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

norm

19

9

11

5

 
 

≤ 5%

9,0%

2,4%

5,6%

3,5%

<5%

Aantal klachten

 

2

3

3

7

<7

Medewerkertevredenheid

 

niet in 2012

7,0

niet in 2014

6,7

>7

Verklarende/achterliggende variabelen

           

Ziekteverzuim

≤ 4,3%

5,4%

4,2%

3,0%

3,8%

<4,1%

Personele kosten per FTE

De personele kosten per FTE zijn hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door de doorgevoerde CAO-aanpassingen in 2015.

Uurtarief

Mede als gevolg van de taakstelling Rutte heeft Agentschap Telecom het kostenbewustzijn verder doorontwikkeld. Voor 2015 heeft Agentschap Telecom de tarieven nominaal met 0,56% laten dalen. De reële daling bedraagt 0,69% doordat in de tariefstelling geen gebruik is gemaakt van de toegestane loon- en prijsbijstelling van 0,13%. Het gewogen gemiddelde uurtarief bedraagt € 106,68.

Vergunningen

Het gerealiseerde percentage binnen 8 weken bedraagt 94%. Een stijging van 5% ten opzichte van 2014. De norm van 95% is niet gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door de point-point straalverbindingen in de categorie vaste verbindingen. Als gevolg van de 4G veiling heeft de markt ook in 2015 nog sterk geïnvesteerd in het upgraden van netwerken. Voor Agentschap Telecom heeft dit geleid tot een toename van de omzet, maar ook tot druk op de realisatie van de doorlooptijden op de vergunningen.

Storingsklachten

Voor de prio 1 klachten geldt dat 3 van de in totaal 59 klachten niet binnen de norm zijn afgehandeld. Dit doordat deze klachten niet tijdig bij de dienstdoende inspecteur zijn binnengekomen door technische problemen met de semafoon. Verder zijn er in 2015 twee maal ICT problemen geweest waardoor klachten niet tijdig zijn geregistreerd in het systeem.

Medewerkerstevredenheid

In 2015 heeft wederom een groot deel van de medewerkers (81,9%) deelgenomen aan het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO). Werkplezier, loopbaanontwikkeling en werkdruk zijn punten die lager scoren dan het vorige MTO, maar ten opzichte van de Benchmark Rijksoverheid scoort AT weer hoger. Ongewenste omgangsvormen, samenwerking en welzijn en gelijke kansen zijn onderwerpen die in score omhoog zijn gegaan. Deze punten liggen ook hoger dan de benchmark. Het proces hoe de resultaten van het MTO worden vertaald naar (HR)beleid binnen AT, is opgestart.

Ziekteverzuim

Er is een lichte toename in verzuim ontstaan ten opzichte van 2014 (zowel % als frequentie). Het verzuim blijft binnen de Verbaannorm van 4,1%.

Licence