Base description which applies to whole site

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Staat van baten en lasten (periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015)

Bedragen x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

2015

Realisatie

1-1-2015 t/m 30-6-2015

Verschil realisatie en vastgestelde begroting 2015

Realisatie 2014

Baten

       

Omzet moederdepartement

51.021

5.954

– 45.067

55.762

Omzet overige departementen

 

1.133

1.133

6.421

Omzet derden

5.700

809

– 4.891

12.753

Rentebaten

 

1

1

70

Vrijval voorzieningen

12.000

6.268

– 5.732

16.591

Bijzondere baten

 

0

0

0

Totaal baten

68.721

14.165

– 54.556

91.597

         

Lasten

       

Apparaatskosten

68.721

12.384

– 56.337

83.226

– Personele kosten

48.392

8.257

– 40.135

60.059

Waarvan eigen personeel

48.392

6.621

– 41.771

56.983

Waarvan externe inhuur

 

1.488

1.488

3.004

Waarvan overige personele kosten

 

148

148

72

– Materiële kosten

20.329

4.127

– 16.202

23.167

Waarvan apparaat ICT

50

0

– 50

4

Waarvan bijdrage aan SSO's

13.726

838

– 12.888

7.095

Waarvan overige materiële kosten

 

3.289

3.289

16.068

Rentelasten

 

0

0

44

Afschrijvingskosten

 

1.545

1.545

2.042

– Immaterieel

 

25

25

254

– Materieel

 

1.520

1.520

1.788

Overige lasten

 

2.343

2.343

10.946

– Dotaties voorzieningen

 

2.273

2.273

10.900

– Bijzondere lasten

 

70

70

46

Totaal lasten

68.721

16.272

– 52.449

96.258

         

Saldo van baten en lasten

0

– 2.107

– 2.107

– 4.661

In de agentschapsbegroting 2015 was nog geen rekening gehouden met de decentralisatie van het natuurbeleid en de opsplitsing van DLG in een rijksdeel en een provinciaal deel. Er is dan ook begroot alsof DLG heel 2015 nog operationeel zou zijn, waarbij tot eind 2015 de lasten van de reorganisatie en transitie in de DLG-administratie konden worden verwerkt.

Nadien is besloten het agentschap DLG op 1 juli 2015 op te heffen en een jaarrekening op te stellen over het eerste halfjaar van 2015. Dit betekent dat de lasten van de reorganisatie en transitie voor het tweede halfjaar niet meer bij het agentschap zijn verantwoord, maar rechtstreeks in de verantwoording van het Ministerie van EZ zijn verwerkt.

In de staat van baten en lasten zijn de effecten zichtbaar van het staken van de operationele activiteiten van DLG op 1 maart 2015 en de administratieve afsluiting op 30 juni 2015.

Het feit dat de begroting een jaar betreft en de realisatie een halfjaar, maakt het verschil tussen beide slecht vergelijkbaar. Overigens bedraagt het eigen vermogen van DLG op 30 juni 2015 nog € 8,0 mln, ondanks het verlies van € 2,1 mln over het eerste halfjaar. Dit is teruggeboekt naar de eigenaar.

Balans op 30 juni 2015

Bedragen x € 1.000

30-6-2015

31-12-2014

Activa

   

Immateriële vaste activa

0

25

Materiële vaste activa

0

1.520

– Grond en gebouwen

0

1.326

– Installaties en inventarissen

0

193

– Overige materiële vaste activa

0

1

Debiteuren

2.185

8.825

Nog te ontvangen

3.997

4.476

Liquide middelen

16.326

47.537

Totaal activa

22.508

62.383

     

Passiva

   

Eigen vermogen

7.967

33.075

– Exploitatiereserve

10.074

22.735

– Bestemmingsreserve

0

15.000

– Onverdeeld resultaat

– 2.107

– 4.660

Voorzieningen

0

10.097

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Crediteuren

0

695

Nog te betalen

14.541

18.516

Totaal passiva

22.508

62.383

Debiteuren

In de post Debiteuren bedraagt de vordering op EZ € 0,4 mln, de vordering op overige ministeries € 0,2 mln en de vordering op derden € 1,6 mln.

Nog te ontvangen

In de post Nog te ontvangen bedraagt de vordering op EZ € 3,8 mln, de vordering op overige ministeries € 0,1 mln en de vordering op derden € 0,1 mln.

Nog te betalen

In de post Nog te betalen bedraagt de schuld aan EZ € 5,4 mln, de schuld aan derden € 8,7 mln en de schuld aan personeel € 0,4 mln.

Ontwikkeling eigen vermogen

 

Bedragen x € 1.000

2012

2013

2014

2015

1

Eigen vermogen op 1 januari

3.045

3.503

19.059

37.735

2

Onverdeeld resultaat

458

556

476

– 4.661

3

Directe mutaties in het Eigen vermogen:

       
 

3a. uitkering aan moederdepartement

     

– 23.000

 

3b. bijdrage door moederdepartement ter versterking EV

 

15.000

18.200

 
 

3c. overige mutaties

       
 

Eigen vermogen op 31 december

3.503

19.059

37.735

 
 

Eigen vermogen op 30 juni

     

10.074

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

         
 

Boekwaarde 1/1/2015

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde 30/6/2015

Aansprakelijkheid

113

0

5

108

0

Huurcontracten

1.478

0

0

1.478

0

Reorganisatie 2014

8.506

2.273

6.097

4.682

0

Totaal

10.097

2.273

6.102

6.268

0

Kasstroomoverzicht (periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015)

 

Bedragen x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie 1-1-2015 tot en met 30-6-2015

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

41.487

47.537

6.050

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

     
 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

     

2.

Totaal operationele kasstroom

0

– 8.211

– 8.211

 

Totaal investeringen (-/-)

   

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

– 23.000

– 23.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

 

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

 

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 23.000

– 23.000

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

41.487

16.326

– 25.161

Algemene grondslagen

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de rekening-courant met het Ministerie van Financiën (Rijkshoofdboekhouding). Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de operationele kasstroom.

Eenmalige storting/onttrekking door moederdepartement

Op verzoek van het Ministerie van EZ heeft DLG een bedrag van € 23,0 mln ten gunste van het ministerie geboekt. Het bedrag dient ter dekking van de doorlopende verplichtingen in het kader van de opheffing van DLG en de hierover met het Ministerie van Financiën gemaakte afspraken.

Aflossingen op leningen

Eind 2014 had DLG al zijn leningen afgelost.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2015

Omschrijving

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Begroting 2015

Tarieven

         

Tarieven/uur

€ 109,40

€ 110,31

€ 110,30

€ 102,65

€ 108,50

Index in reële termen t.o.v. 2014 (2014= 100)

101

100

100

93

99,4

Fte

         

Fte-totaal (excl. externe inhuur)

1.042

963

763

 

700

Personeelskosten per fte

 

€ 68.600

€ 71.628

 

€ 69.000

Verhoudingen direct/indirect (excl. externe inhuur)

       

76/24

Saldo van baten en lasten

         

Saldo van baten en lasten (% van totale baten)

 

0,5%

– 5,1%

– 14.9%

– 21,2%

Kwaliteit

         

Klanttevredenheid

7,0

Licence