Base description which applies to whole site

1.4.4 SALDIBALANS EZ PER 31 DECEMBER 2015

Saldibalans per 31 december 2015 van het Ministerie van Economische Zaken (Hoofdstuk XIII) (bedragen x € 1.000)
 

Activa

31-12-2015

31-12-2014

 

Passiva

31-12-2015

31-12-2014

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

4.807.118

4.935.648

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

7.361.082

11.485.654

3)

Liquide middelen

87.586

74.978

       

4)

Rekening-courant RHB

2.269.110

6.043.068

       

5)

Rekening-courant RHB

Begrotingsreserves

1.488.594

1.004.957

5a)

Begrotingsreserves

1.488.594

1.004.957

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

398.492

639.932

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

201.224

207.971

 

Subtotaal

9.050.900

12.698.583

 

Subtotaal

9.050.900

12.698.583

           

9)

Openstaande rechten

   

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

   

10)

Extra-comptabele vorderingen

4.354.127

4.066.499

10a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

4.354.127

4.066.499

11a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

   

11)

Extra-comptabele schulden

   

12)

Voorschotten

8.491.488

8.520.849

12a)

Tegenrekening voorschotten

8.491.488

8.520.849

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

4.518.694

4.590.607

13)

Garantieverplichtingen

4.518.694

4.590.607

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

24.630.876

21.313.530

14)

Openstaande verplichtingen

24.630.876

21.313.530

15)

Deelnemingen

1.436.774

1.436.773

15a)

Tegenrekening deelnemingen

1.436.774

1.436.773

 

Totaal

52.482.859

52.626.841

 

Totaal

52.482.859

52.626.841

2.2 Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften wordt afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro’s tenzij anders vermeld. In de saldibalans zijn de bedragen overeenkomstig de voorschriften naar boven afgerond. In de toelichting zijn de bedragen op de standaard wijze afgerond. Door afronding van bedragen op duizenden euro’s in de toelichting kunnen totaaltellingen niet aansluiten bij de som der delen en of met het bedrag van de saldibalans.

Toelichting per balanspost

Balanspost 1 Uitgaven ten laste van de begroting 2015

4.807.118

De uitgaven over 2015 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZ (hoofdstuk XIII), onderdeel uitgaven, artikelen 11 t/m 14, 16 t/m 19 en 40.

Balanspost 2 Ontvangsten ten gunste van de begroting 2015

7.361.082

De ontvangsten over 2015 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van EZ (hoofdstuk XIII), onderdeel ontvangsten, artikelen 11 t/m 14, 16 t/m 19 en 40.

Balanspost 3 Liquide middelen

87.586

De post liquide middelen bestaat uit:

De banksaldi van de opgeheven bedrijfslichamen die onder verantwoordelijkheid van EZ door de Vereffeningsorganisatie Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) worden afgewikkeld (€ 78 mln).

Aanwezige banksaldi bij kasbeheerder RVO voor de uitvoering van de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (€ 10 mln).

Enkele kleine kassen bij dienstonderdelen.

Balanspost 4 Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

2.269.110

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen EZ en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën per 31 december 2015 geadministreerd. Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2015 van het Ministerie van Financiën.

Balanspost 5 en 5a Begrotingsreserve

1.488.594

De Rekening-Courant RHB Begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening die EZ aanhoudt op afzonderlijke rekening-couranten bij het Ministerie van Financiën.

Toelichting

EZ maakt gebruik van de mogelijkheid om begrotingsreserves aan te houden. In het jaarverslag is bij de betreffende begrotingsartikelen informatie over deze reserves opgenomen, eventueel aangevuld met relevante ontwikkelingen. Ook de toevoegingen en onttrekkingen die respectievelijk ten laste of ten gunste van de begroting hebben plaatsgevonden worden in het jaarverslag toegelicht.

De post Rekening-Courant RHB Begrotingsreserve is per 31 december 2015 als volgt opgebouwd:

Reserves artikel 13

 

Begrotingsreserve scheepsbouwgarantie

10.044

Begrotingsreserve Garantie Ondernemersfinanciering

53.111

Begrotingsreserve BMKB

54.168

Begrotingsreserve groeifacililteit

17.000

Begrotingsreserve garantie MKB-faciliteiten

9.000

Reserves artikel 14

 

Begrotingsreserve ECN verstrekte leningen

6.600

Begrotingsreserve garantieregeling geothermie

21.958

Begrotingsreserve duurzame energie

1.077.786

Reserves artikel 16

 

Begrotingsreserve Landbouw

24.872

Begrotingsreserve Visserij

17.231

Begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit

22.162

Begrotingsreserve apurement

174.524

Reserve artikel 17

 

Begrotingsreserve groen onderwijs

138

   

Totaal begrotingsreserves

1.488.594

Balanspost 6 Uitgaven buiten begrotingsverband

398.492

Onder de uitgaven buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die niet ten laste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat deze uitgaven met derden zullen worden verrekend.

Toelichting

De uitgaven buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

EU uitgaven ELGF

200.193

Voorfinanciering Bedrijfstoeslagregeling

68.311

Opdrachten derden

51.446

Vorderingen inzake uitvoering POP 2

32.455

EU uitgaven ELFPO POP 2

28.423

Te verrekenen met baten-lastenagentschappen

6.823

EU uitgaven ELFPO POP 3

4.930

Steunmaatregelen PPE

2.950

Vordering EU inzake dierziektebestrijding

1.594

Salarisvoorschotten

866

Diverse

500

   

Totaal

398.492

EU uitgaven ELGF

De gelden die EZ voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) voorfinanciert betreffen de declaraties van de maanden november (16/10 – 30/11) en december. De gedeclareerde bedragen van deze maanden zijn in 2016 ontvangen respectievelijk in de maanden januari en februari. De navolgende tabel geeft inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELGF van de jaren waarvan de declaratie nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

EU uitgaven ELGF

 

Omschrijving

Bedrag

Restant ELGF vordering voorgaand dienstjaar

1.860

 

Boekjaar 2015, in 2014 gerealiseerde uitgaven1 (+)

559.744

Vordering 31 december 2014

561.604

 

Boekjaar 2015, in 2015 gerealiseerde uitgaven (+)

181.626

 

Ontvangsten uit ELGF boekjaar 2015 (-/-)

742.413

 

Afrekening 2014 (-/-)

1.860

Te veel ontvangen boekjaar 20152

 

– 1.043

 

Boekjaar 2016, in 2015 gerealiseerde uitgaven (+)

201.237

Vordering 31 december 2015

200.193

1

Het boekjaar voor het ELGF loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

2

De jaardeclaratie is lager vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2015 in 2016 definitief vaststellen en het te weinig ontvangen bedrag verrekenen.

Voorfinanciering Bedrijfstoeslagregeling

Bij brief van 20 oktober 2015 (TK, 28 625, nr. 230) heeft de Staatssecretaris de Kamer geïnformeerd over de directe betalingen in verband met de Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In verband met de lage prijzen in de zuivel- en vleessectoren heeft de Europese Commissie, op aandringen van de lidstaten, maatregelen getroffen. De Europese Commissie heeft daarop vastgesteld dat een groter voorschot op de directe betalingen mag worden betaald dan normaal (70% in plaats van 50%) en dat daarvoor niet alle fysieke controles hoeven te zijn afgerond. Alle administratieve controles moeten wel zijn afgerond en ook andere gebruikelijke voorwaarden blijven gelden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een systeem voor een voorschotbetaling binnen deze voorwaarden uitgewerkt. Vervolgens heeft de Staatssecretaris na overleg met en op verzoek van LTO besloten om in Nederland gebruik te maken van de geboden verruiming. Bij brief van 24 november 2015 (kamerstuk 28 625, nr. 231) heeft de Staatsecretaris het betaalschema GLB 2015 toegelicht en daarin bevestigd dat RVO.nl in de maand november voorschotten heeft uitbetaald. De definitieve betaling van de relaties die een voorschot hebben ontvangen start vanaf 1 februari 2016. Met deze betalingen zal RVO.nl de verstrekte voorschotten verrekenen.

Opdrachten derden

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. Het openstaande bedrag zal RVO.nl in rekening brengen bij de opdrachtgevers.

Vorderingen inzake uitvoering POP 2

RVO.nl voert de regelingen en projecten POP 2 (programma 2007 – 2013) uit die bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) declarabel zijn. Bij deze uitvoering is er ook sprake van financiering door derden zoals de provincies. Het betreffende bedrag zal RVO.nl bij de financiers in rekening brengen.

EU uitgaven ELFPO POP 2

 

Omschrijving

Bedrag

Restant ELFPO schuld voorgaand dienstjaar

– 170

 

Boekjaar 2015, in 2014 gerealiseerde uitgaven1(+)

15.753

Vordering 31 december 2014

 

15.583

 

Boekjaar 2015, in 2015 gerealiseerde uitgaven (+)

57.480

 

Ontvangsten uit ELFPO boekjaar 2015 (-/-)

10.583

 

Verrekend werkvoorschot (-/_)

34.056

Vordering 31 december 2015

28.423

1

Voor het boekjaar 2015 van ELFPO POP 2 konden betalingen tot en met 31 december 2015 worden verricht.

De definitieve declaratie wordt in 2016 opgesteld. De betalingen door de Europese Commissie aan EZ naar aanleiding van de kwartaaldeclaraties is in 2015 gestopt. Dit heeft te maken met het feit dat EZ 95% van het programma POP2 uitbetaald heeft gekregen. Het werkvoorschot is inmiddels wel verrekend met de ingediende declaraties 2015. Het nog te ontvangen bedrag zal worden afgerekend tijdens de volledige afwikkeling van POP2.

Te verrekenen met baten-lastenagentschappen

De Rijksgebouwendienst heeft in december 2015 aan de concernadministratie van EZ een extra doorberekeningsrun gebruikersvergoeding voor baten-lastenagentschappen van EZ in rekening gebracht en geïncasseerd. De concernadministratie was in 2015 niet meer in de gelegenheid om deze kosten met de betreffende dienstonderdelen van EZ te verrekenen.

EU uitgaven ELFPO POP 3

 

Omschrijving

Bedrag

 

Boekjaar 2015, in 2015 gerealiseerde uitgaven1 (+)

28.549

 

Ontvangsten uit ELFPO boekjaar 2015 (-/-)

27.622

Te vorderen boekjaar 20152

927

 

Boekjaar 2015, in 2014 gerealiseerde uitgaven (+)

4.003

Vordering 31 december 2015

4.930

1

Het boekjaar voor het ELFPO loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar. In kalenderjaar 2014 waren nog geen uitgaven voor dit programma door EZ verricht.

2

Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2015 in 2016 definitief vaststellen en het teveel ontvangen bedrag verrekenen.

Steunmaatregelen PPE

Het betreft hier een vordering die voortkomt uit de uitvoering van met name de steunmaatregel salmonella. Vanwege de opheffing van de product- en bedrijfschappen zal de vordering verrekend worden met de vereffeningsorganisatie PBO.

Vordering EU inzake dierziektebestrijding

Vordering op EU inzake uitvoering dierziektebestrijding (salmonella, bse).

Salarisvoorschotten

Dit betreft vooruitbetalingen aan personeel inzake salarissen en diverse vergoedingen in afwachting van definitieve verrekening.

Balanspost 7 Ontvangsten buiten begrotingsverband

201.224

Onder de ontvangsten buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die niet ten gunste van de begroting behoeven te worden gebracht. Dit omdat deze ontvangsten zullen worden verrekend.

Toelichting

De ontvangsten buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Vereffeningsorganisatie PBO

77.724

Opdrachten derden

73.793

Te verrekenen met provincies pop-gelden

15.461

ELFPO werkkapitaal

12.146

RVO af te dragen gelden aan derden

6.727

Contante waarborgen RVO

5.146

Diverse

10.227

   

Totaal

201.224

Vereffeningsorganisatie PBO

Per 01.01.2015 is de vereffening van de product- en bedrijfschappen onder verantwoordelijkheid van EZ gebracht. Voor de uitvoering van de vereffeningstaken is de organisatie PBO opgericht. Deze organisatie voert de administraties van de voormalige schappen en beheert daarbij ook de bankrekeningen. Ultimo 2015 bedroeg het totaal van de bankmiddelen € 77 mln.

Opdrachten derden

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. RVO.nl zal de betreffende gelden overeenkomstig opdracht of overeenkomst aan begunstigden verstrekken.

Te verrekenen met provincies pop-gelden

In 2013 heeft RVO.nl POP-regelingen uitgevoerd die vanwege overschrijding van bestedingslimieten nog niet bij de Europese Commissie declarabel waren. De provincies hebben destijds de financiering van het deel van de Europese Commissie voor hun rekening genomen. Na goedkeuring van de wijziging van de bestedingslimieten heeft RVO.nl in 2014 de betreffende uitgaven alsnog gedeclareerd bij de EC. Na voldoening van de laatste facturen van POP2 door RVO.nl blijft er een bedrag van € 6 mln over. RVO.nl overlegt met de provincies de mogelijkheden om het resterende bedrag in te zetten bij de uitvoering van POP3.

ELFPO werkkapitaal

Het plattelands ontwikkelingsprogramma 2014–2020 voor Nederland heeft de Europese Commissie in 2014 goedgekeurd. Als gevolg van deze goedkeuring heeft de Europese Commissie aan EZ werkkapitaal voor de uitvoering van POP 3 beschikbaar gesteld overeenkomstig verordening (EU) Nr. 1306/2014. Bij de afsluiting van POP3 zal deze voorfinanciering door commissie worden verrekend.

RVO.nl af te dragen gelden aan derden

Door de RVO.nl geinde bedragen voor derden. Deze dienen nog verrekend te worden, onder andere met het Europees Octrooibureau (EOB).

Contante waarborgen RVO

De productschappen ontvangen per bank gelden van het bedrijfsleven als zekerheidsstelling voor in- en uitvoercertificaten en uitvoerrestituties. Als aan de voorwaarden voor de certificaten en restituties is voldaan dan betalen de productschappen op verzoek van de belanghebbende de bedragen terug.

Balanspost 10 Extra Comptabele Vorderingen

4.354.127

De extra comptabele vorderingen hebben betrekking op nog te ontvangen middelen.

Direct opeisbare vorderingen

293.905

Op termijn opeisbare vorderingen

534.944

Geconditioneerde vorderingen

3.525.278

   

Totaal

4.354.127

Toelichting

Direct opeisbare vorderingen per 31 december 2015:

Vorderingeninzake uitvoering beleid

191.223

Opgelegde boetes ACM

90.658

Diverse

12.024

   

Totaal

293.905

Vorderingeninzake uitvoering beleid

EZ heft vorderingen opgelegd voortkomend uit subside vaststellingen van diverse regelingen en het verstrekken van vergunningen en heffingen voor diverse economische activiteiten.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd.

Toelichting

Op termijn opeisbare vorderingen per 31 december 2015:

Kredietregelingen RVO.nl

242.762

Leningen

238.824

Provincies inzake overdracht gronden

40.000

Opgelegde boetes ACM

13.131

Diverse

227

   

Totaal

534.944

Kredietregelingen RVO.nl

RVO.nl voert regelingen uit waarbij kredieten beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen en innovatie op het gebied van technologie, nieuwe producten etc. Voor het terugbetalen van deze kredieten zijn betalingsregelingen getroffen. Dit geldt ook voor een aantal vorderingen die voortkomen uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen en verstrekte vergunningen en heffingen.

Leningen

De leningen kunnen als volgt geworden gespecificeerd:

Wageningen Universiteit / Stichting DLO

81.016

Microkrediet Nederland

46.966

Energieonderzoek Centrum Nederland

36.955

NV Industriebank Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij

20.882

Biopartner

13.524

Pallas

11.474

Nedermaas

8.542

Eindhoven

7.000

Diverse

12.465

   

Totaal

238.824

Provincies inzake overdracht gronden

Het betreft hier vorderingen op een aantal provincies die voortkomen uit de verkoop van gronden die werden beheerd door BBL. Dit volgens de bestuursovereenkomst grond die in 2013 tussen de provincies en EZ is gesloten.

Opgelegde boetes ACM

Voor de uitvoering van de mededingingswet heeft ACM boetes opgelegd.

Toelichting

De geconditioneerde vorderingen per 31 december 2015:

Bedrag

Gestelde zekerheden

2.143.924

BBL

424.843

BMKB

325.626

Geconditioneerde vorderingen

321.386

Kredietregelingen

239.297

Garantie Ondernemingsfinanciering

55.429

Diverse

14.773

   

Totaal

3.525.278

Gestelde zekerheden

Dit betreffen zekerheden die bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden gevraagd. De uitvoering hiervan vindt plaats bij RVO.

BBL

Het saldo van de landbouwgronden bestaat voornamelijk uit een langlopend renteloos voorschot van EZ aan het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) van € 91 mln waarvoor door het Bureau Beheer Landbouwgronden gronden zijn verworven die na doorlevering door het Bureau aan eindbeheerders leiden tot doelrealisatie. Daarnaast is er een bedrag van € 295 mln nog te vorderen uit hoofde van landinrichtingsrente door grondeigenaren te betalen in afgesloten landinrichtingsprojecten, welke in het algemeen in 26 jaar worden geïnd. Voorts heeft RVO.nl nog € 40 mln te vorderen uit hoofde van nog niet afgesloten landinrichtingsprojecten.

BMKB

Op basis van de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verstrekken deelnemende banken krediet aan een ondernemer onder garantie (borgstelling) van de Staat. Op het moment dat de bank de garantie aanspreekt betaalt RVO de claim uit aan de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. De bank heeft conform de regeling een volgplicht. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO. Na instemming van RVO zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO toekomende bedrag over.

Geconditioneerde vorderingen

De geconditioneerde vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Bedrag

Nederlandse Defensie Industrie

274.177

Nederlandse Participatie Exchange Holding bv

32.073

United Nations Univesity

6 807

TRN Toerisme Recreatie Nederland

1 500

Diverse

6.829

   

Totaal

321.386

Kredietregelingen

RVO voert een aantal regelingen uit waarbij kredieten voor diverse beleidsdoelstellingen beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier onder andere om kredieten voor technische ontwikkeling, elektronische diensten ontwikkeling, milieugerichte productontwikkeling, technische ontwikkelingsprojecten, startende ondernemingen en vroege fase financiering. De aanvragers kunnen een vooraf overeengekomen tijd over deze kredieten beschikken en betalen de kredieten terug als bepaalde verwachte ontwikkelingen en of condities zich hebben voorgedaan zoals het behalen bepaalde omzet, winst, rendementen, aandelenverkoop etc.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Met deze regeling worden ondernemers in staat gesteld om bankleningen te verkrijgen zodat ondernemen mogelijk blijft. EZ staat garant voor middelgrote en grote leningen waardoor het risico voor de bank op de bedrijfsfinanciering kleiner wordt. Bij aanspraak van de bank op de claim betaalt RVO.nl de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Balanspost 11 Extra comptabele schulden

Nihil

 

Balanspost 12 Voorschotten

8.491.488

Onder voorschotten wordt verstaan de vooruit verstrekte gelden, welke op 31 december 2015 nog niet waren verrekend.

Toelichting

Beleidsartikelen

2011

en eerder

2012

2013

2014

2015

Totaal

11 Goed functionerende economie en markten

3.021

1.352

2.394

2.167

172.858

181.792

12 Een sterk innovatievermogen

150.269

95.030

152.291

249.997

396.212

1.043.799

13 Een excellent ondernemingsklimaat

33.439

29.808

61.616

67.103

153.641

345.606

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

2.392.089

617.950

615.608

695.927

806.755

5.128.329

16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

47.424

18.151

25.873

209.613

214.887

515.948

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

22.987

11.193

19.810

19.744

69.581

143.315

18 Natuur en regio

339.292

85.474

138.748

99.545

151.242

814.300

19 Toekomstfonds

53.454

24.657

51.096

54.701

71.136

255.043

Buiten begrotingsverband

7.820

1.611

1.282

7.326

45.314

63.354

Totaal

3.049.794

885.227

1.068.718

1.406.123

2.081.626

8.491.488

Verloop van de voorschotten gedurende het dienstjaar 2015

Bedrag

Beginstand 1 januari 2015

8.520.848

Verstrekte voorschotten

2.322.467

Eindafgerekende voorschotten

2.351.827

Eindstand 31 december 2015

8.491.488

De mutaties buiten begrotingsverband hebben betrekking op voorschotten die namens EZ zijn verstrekt maar waarvan financiering door derden plaatsvindt. De voorschotten die verstrekt zijn door EZ namens de volgende opdrachtgevers zijn niet in de openstaande voorschotten buiten begrotingsverband meegenomen:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap;

  • De provincies;

  • De Europese Commissie.

De verantwoording van de voorschotten van artikel 17 heeft EZ op gelijke wijze voortgezet als in voorgaande jaren. In 2016 zal EZ nader onderzoeken of deze verantwoordingswijze nog steeds aansluit op de OCW werkwijze en voldoet aan de eisen en informatiebehoefte.

In 2015 is de verplichting «brainport Eindhoven» afgerekend. EZ heeft inmiddels besloten deze afrekening in te trekken. Op basis van deze besluitvorming zijn de betalingen aan «brainport Eindhoven» in de stand openstaande voorschotten (artikel 18) verwerkt voor een bedrag van € 55,5 mln.

Balanspost 13 Garantieverplichtingen

4.518.694

De garantieverplichtingen per 31 december 2015 zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen aan derden die pas tot uitbetaling komen als bij de wederpartij zich bepaalde omstandigheden voordoen.

Toelichting:

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2015

In 2015 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2015

11 Goed functionerende economie en markten

50.000

     

50.000

13 Een excellent ondernemingsklimaat

2.674.669

722.430

646.484

79.429

2.671.185

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

1.053.292

31.873

73.450

 

1.011.714

16 Concurrerende duurzame veilige agro-, visserij- en voedselketens

343.782

29.128

21.467

28.347

323.096

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

53.719

10.767

1.476

 

63.010

18 Natuur en regio

415.146

 

15.456

 

399.689

40 Apparaat

         

Totaal

4.590.607

794.197

758.333

107.776

4.518.694

Onder de post garantieverplichtingen zijn ook opgenomen de garantieverplichtingen die vallen onder het domein van het schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën. Dit is aan de orde bij de artikelen 11, 14 (COVA) en 17.

Balanspost 14 Openstaande verplichtingen

24.630.876

De openstaande verplichtingen per 31 december 2015 kunnen vanaf 2016 tot betaling leiden.

Toelichting

Beleidsartikelen

Stand per 01-01-2015

In 2015 aangegaan

Negatieve bijstelling

- /-

Uitgaven

- /-

Stand per 31-12-2015

11 Goed functionerende economie en markten

14.843

197.904

492

200.071

12.184

12 Een sterk innovatievermogen

731.380

638.507

33.848

534.925

801.114

13 Een excellent ondernemingsklimaat

176.212

205.899

4.907

215.429

161.775

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

18.188.235

6.462.824

1.430.590

1.557.919

21.662.550

16 Concurrerende, duurzame veilige agro-, visserij- en voedselketens

348.998

594.413

42.367

639.338

261.706

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

791.719

816.749

1.696

843.383

763.388

18 Natuur en regio

353.990

184.072

18.461

255.582

264.020

19 Toekomstfonds

266.608

194.439

10.712

78.450

371.886

40 Apparaat

 

374.244

 

374.244

0

Buiten begrotingsverband

441.544

56.053

46.967

118.377

332.254

Totaal

21.313.530

9.725.105

1.590.040

4.817.719

24.630.876

Voor de openstaande verplichtingen is voor wat betreft het onderdeel buiten begrotingsverband dezelfde verantwoordingswijze toegepast als bij de openstaande voorschotten.

In verband met de introductie van beleidsartikel 19 (Toekomstfonds), welke voorheen opgenomen was in artikel 12 zijn beginstanden per artikel niet gelijk aan de eindstanden van de jaarrekening 2014.

Balanspost 15 Deelnemingen

1.436.774

 

Toelichting

De specificatie van de deelnemingen van EZ is als volgt:

Naam

Nominaal

Betaald

 
 

Ultimo 2014

Ultimo 2015

Ultimo 2014

Ultimo 2015

Deeln.%

N.V. NOM

51.880

51.880

51.880

51.880

99,9

           

N.V. BOM

16.587

16.587

18.524

18.524

49,9

           

N.V. Zuidvleugel

10.000

10.000

10.000

10.000

36,1

           

N.V. LIOF

50.373

50.373

50.373

50.373

94,4

           

GasTerra B.V.

18.000

18.000

18.000

18.000

10

           

EBN NV

128.138

128.138

1.242.281

1.242.281

100

           

Oost N.V.

32.751

32.751

45.714

45.716

55,9

           

Totaal

307.729

307.729

1.436.773

1 436.774

 
Licence