Base description which applies to whole site

1.5.2 JAARREKENING DIERGEZONDHEIDSFONDS

Verantwoordingsstaat 2015 van het Diergezondheidsfonds

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

   

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

21.860

21.860

21.860

33.114

33.114

27.410

11.254

11.254

5.550

 

Sub-totaal

21.860

21.860

21.860

33.114

33.114

27.410

11.254

11.254

5.550

 

Voordelig eindsaldo 2014

0

0

0

19.064

0

0

19.064

 

Sub-totaal

0

0

0

19.064

0

0

19.064

 

Voordelig eindsaldo 2015

     

13.360

13.360

0

13.360

13.360

0

 

Totaal

21.860

21.860

21.860

46.474

46.474

46.474

24.614

24.614

24.614

Saldibalans per 31 december 2015
 

Bedragen x € 1.000

31-12-2015

31-12-2014

   

31-12-2015

31-12-2014

1.

Uitgaven ten laste van de begroting

33.114

13.751

2.

Ontvangsten ten gunste van de begroting

27.410

23.521

4.

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

15.948

20.958

2a.

Saldo uitg/middelen voorg. Dienstjaren

19.066

9.296

5.

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

   

6.

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

2.586

1.892

 

Subtotaal

49.062

34.709

 

Subtotaal

49.062

34.709

8.

Extra-comptabele vorderingen

6.400

4.927

8a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

6.400

4.927

10.

Voorschotten

10.209

1.525

10a

Tegenrekening voorschotten

10.209

1.525

11.

Garantieverplichtingen

115.522

85.733

11a

Tegenrekening garantieverplichtingen

115.522

85.733

 

Totaal

181.193

126.894

 

Totaal

181.193

126.894

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.

Bedragen x € 1.000

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting 2015

33.114

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2015

 
   

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2015

27.410

De op deze post verantwoorde inkomsten komen overeen met de inkomsten overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2015

 
   

Balanspost 4. Rekening-courant RHB

 

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën

15.948

   

Balanspost 5. Uitgaven buiten begrotingsverband

0

   

Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband

2.586

Nog toe te wijzen EU ontvangsten 2014 en nog met derden te verrekenen posten ontvangen in 2015

 
   

Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen

6.400

Onder de extra comptabele vorderingen zijn de vorderingen op derden opgenomen

 
   

Balanspost 10. Voorschotten

10.209

Zie verklarende tabel hieronder

 
   

Toelichting

 

0111 Bewaking dierziekten

8.847

0112 Bestrijding dierziekten

1.362

0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

0

Totaal voorschotten

10.209

Afwikkeling voorschotten

0

Openstaande voorschotten 01-01-2015

1.524

Opgeboekte voorschotten 2015

8.685

Afgewikkelde voorschotten voorgaande jaren

Openstaande voorschotten 31-12-2015

10.209

   

Balanspost 11. Garantieverplichtingen

115.522

   

Garantieverplichtingen bedrijfsleven

 

Garantiestelling 1-1-2015

0

Garantiestelling in het kader van het nieuwe convenant

129.199

Voorschot rundersector 2015 (ontvangen in 2014)

– /-3,300

Ontvangsten van de sectoren in 2015

– /-10.377

Totaal garantiestelling

115.522

Convenant met de voormalige productschappen tot en met 2014 wordt in 2016 afgerekend met de Vereveningsorganisatie Productschappen, daarna vervalt de garantstelling per 1-1-2015.

Vanuit Europese wetgeving kan een deel van de gemaakte kosten ter bestrijding van deze uitbraken gedeclareerd worden. De (verwachte) EU-ontvangsten die hiermee samenhangen zijn nog niet verwerkt in de hoogte van de garantieverplichtingen. Derhalve kunnen de garantieverplichtingen nog wijzigen.

Licence