Base description which applies to whole site

2. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2e pijler (POP): Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Met het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2007–2013 (POP2) streefde Nederland vier doelen na, in lijn met de doelen van verordening 1698/2005. Deze doelen kwamen terug in vier assen:

As 1: het versterken van de landbouwsector;

As 2: het verbeteren van de natuur en het milieu;

As 3: het verhogen van de leefbaarheid op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie;

As 4: bevorderen van lokale plattelandsontwikkeling via de LEADER-aanpak.

2013 was het laatste jaar van POP2. In verband met de (N+2)-regel die de Europese Commissie hanteert voor de tweede pijler, kunnen lidstaten tot 2 jaar na afloop van het betreffende EU-begrotingsjaar een declaratie indienen over de projecten. De uitgaven voor de programmaperiode 2007–2013 zijn tot 31 december 2015 gedeclareerd.

In februari 2015 is het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 – periode 2014–2020)) goedgekeurd door de Europese Commissie In 2015 is voor € 32,5 mln gedeclareerd op dit nieuwe programma.

In de tabellen 2 en 3 zijn de beschikbare GLB pijler 2 middelen opgenomen en de realisatie tot en met 2014. In tabel 2 gaat het om het totale POP-2 budget en in tabel 3 om het additionele budget op basis van het Health Check akkoord van 2008.

Tabel 2. Middelen GLB, pijler 2 ten gunste van Nederland voor de periode 2007–2013 en realisatie 2014 per 31 december 2014 inclusief Health Check en Economisch Herstel Plan (bedragen x € 1 mln)
 

Beschikbaar totale periode 2007–2013

Realisatie

in 2015

Realisatie totale periode 2007–2013

GLB/pijler 2 (POP2) inc. Health Check en Economisch Herstelplan

     

As 1: Versterking concurrentiekracht landbouw en bosbouw

164

26

164

As 2: Verbetering van het milieu en het platteland

221

10

220,6

As 3: Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie plattelandseconomie

148

15

147,4

As 4: Uitvoering LEADER-aanpak

57

6

56,4

Kosten technische bijstand

3

0,1

3

Totaal

593

57,1

591,4

Van het totaal beschikbare budget voor de totale POP2 periode (€ 593 mln) is aan het eind van het programma nagenoeg de geheel beschikbare enveloppe, namelijk ruim € 591 mln gedeclareerd.

Tabel 3. Additionele EU-bijdrage 2009–2013 op basis van Health Check en Economisch Herstel Plan (POP-NU) (x € 1 mln)
 

Beschikbaar tot en met 2013

Realisatie tot en met 2014

As

Overheids bijdragen totaal

Procentuele ELFPO-bijdrage (%)

Bedrag ELFPO-bijdrage

Overheids bijdragen totaal

Procentuele ELFPO-bijdrage (%)

Bedrag ELFPO-bijdrage

1. Versterking concurrentiekracht landbouw en bosbouw

65,7

75%

49,3

65,6

75%

49,2

2. Verbetering van het milieu en het platteland

50,6

75%

37,9

50

75%

37,5

3. Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie plattelandseconomie

13,8

75%

10,4

13,5

75%

10.1

4. Uitvoering LEADER-aanpak

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0

Kosten technische bijstand

0

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0

Totaal

130,1

75%

97,6

129,1

75%

96,8

Ook voor deze tabel geldt dat de lidstaten tot 2 jaar na afloop van het betreffende EU-begrotingsjaar een declaratie kunnen indienen over de projecten.

Licence