Base description which applies to whole site

3.4 Indicatoren

In de brief Verbetering indicatoren begroting SZW van 11 november 2015 heeft de Minister van SZW voorstellen gedaan voor aanvullende indicatoren om het inzicht in de resultaten van beleid te vergroten. In onderstaande tabellen worden de in deze brief gepresenteerde gegevens over re-integratie, handhaving en sectorplannen geactualiseerd met inmiddels beschikbare realisatiecijfers 2015.

Re-integratie

Tabel 3.2 Kerncijfers re-integratie
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Wet Werk en Bijstand

Participatiewet

Aantal gestarte banen na re-integratievoorziening door gemeenten (x 1.000)1

69

68

62

56

47

24

Werkenden met een voorziening Participatiewet, ultimo jaar, (x 1.000)2

nb

nb

nb

35

37

353

waarvan

 

personen met een loonkostensubsidie Participatiewet4

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

0,53

personen met beschut werk4

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

<0,13

tijdelijke loonkostensubsidie voor werklozen of ID/WIW

21

15

10

9

8

6,33

             

Werknemersbestand WSW (x 1.000)5

103

102

102

102

103

96

Aantal voorzieningen Participatiewet/WWB, ultimo jaar (x 1.000)2

nb

nb

nb

200

214

209

Aantal personen met een voorziening Participatiewet/WWB, ultimo jaar (x 1.000)2

     

162

170

166

1

CBS, uitstroom na re-integratie. Het cijfer vanaf 2014 is niet goed vergelijkbaar met eerdere jaren omdat in 2014 de populatieafbakening is gewijzigd. Het cijfer 2015 betreft de eerste twee kwartalen.

2

CBS, statistiek re-integratie gemeenten.

3

Betreft het cijfer ultimo 2e kwartaal.

4

Instrumenten worden met ingang van de Participatiewet per 2015 toegepast, daarom is realisatie 2013 en 2014 niet beschikbaar.

5

Panteia, WSW-statistiek.

Het aantal voorzieningen, alsmede het aantallen personen, is eind 2015 iets lager dan eind 2014. Voor een deel komt dit door een iets lager budget voor de voormalige doelgroep WWB. Daarnaast zijn ook de toepassingen van de nieuwe instrumenten, zoals beschut werk en loonkostensubsidie, pas laat in 2015 op gang gekomen. De overige kerncijfers worden in beleidsartikel 2 toegelicht.

Handhaving

Tabel 3.3 Kerncijfers opsporing, UWV, SVB en gemeenten
 

Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000)

Totaal benadelingsbedrag

(x € 1 mln)

Totaal opgelegde boetebedrag (x € 1 mln)

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

UWV1

38,1

50,1

32,5

71,7

87,8

61,5

23,3

55,3

15,6

SVB2

3,8

3,3

3,3

11,1

7,5

9,6

2,5

3,1

1,7

Gemeenten3

4,9

10,7

11,3

20,0

62,0

66,3

7,6

19,0

14,3

                   

Totaal

46,8

64,1

47,1

102,8

157,3

137,4

33,4

77,4

31,6

1

UWV, Jaarverslag.

2

SVB, Jaarverslag.

3

CBS, Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek.

Tabel 3.4 Kerncijfers incassoratio’s en geïnd bedrag, UWV, SVB en gemeenten
 

2013

2014

2015

2013

2014

2013

Incassoratio (%)

na 1 jaar

na 1 jaar

na 1 jaar

na 2 jaar

na 2 jaar

na 3 jaar

UWV1

28

22

30

50

48

61

SVB2

33

23

21

56

40

62

Gemeenten3

16

12

12

22

15

23

             

Totaal

26

18

21

45

36

53

             
 

2013

2014

2015

2013

2014

2013

Geïnd bedrag (x € 1 mln)

na 1 jaar

na 1 jaar

na 1 jaar

na 2 jaar

na 2 jaar

na 3 jaar

UWV1

26,6

31,1

22,9

47,5

68,6

57,8

SVB2

4,5

2,5

2,4

7,6

4,3

8,4

Gemeenten3

4,4

9,7

9,7

6,1

12,2

6,3

             

Totaal

35,6

43,3

34,9

61,2

85,0

72,5

1

UWV, Jaarverslag.

2

SVB, Jaarverslag.

3

CBS, Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek.

Tabel 3.3 met de kerncijfers opsporing laat een daling van het totaal opgelegde boetebedrag zien voor zowel het UWV, de SVB als de gemeenten. Dat is het gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014. Naar aanleiding van deze uitspraak is het sanctiebeleid versoepeld, waardoor er minder hoge boetes zijn opgelegd. Voor het UWV geldt dat het aantal geconstateerde overtredingen en het totaal benadelingsbedrag zijn gedaald door de invoering van de inkomstenverrekening van de Wwz per 1 juli 2015 (zie ook de toelichting bij de TW in beleidsartikel 2 en de WW in beleidsartikel 5).

De incassoratio’s in tabel 3.4 laten een stabiel beeld zien. De incassoratio zal de komende jaren nog verder toenemen omdat in de Fraudewet is bepaald dat invordering van het benadelingsbedrag en de boete gedurende 10 jaar kan plaatsvinden. Uit de tabel blijkt dat voor UWV, SVB en gemeenten gezamenlijk na drie jaar 53% van de over 2013 terug te vorderen uitkeringen en boetes is geïncasseerd.

Sectorplannen

Tabel 3.5 Kerncijfers sectorplannen, financieel en aantallen deelnemers1
 

Financieel (x € 1 mln)

Aantallen deelnemers

Thema

Initiele beschikkingen d.d. maart 2015

Na bijstelling beschikkingen d.d. maart 2015

Na bijstelling beschikkingen d.d. oktober 2015

Initiële beschikkingen d.d. maart 2015

Na bijstelling beschikkingen d.d. maart 2015

Na bijstelling beschikkingen d.d. oktober 2015

Realisatie d.d. maart 2015

Realisatie d.d. oktober 2015

Arbeidsmobiliteit

67,8

67,8

35,2

64.226

64.026

39.843

6.982

11.771

Behoud vakkrachten

16,3

16,3

9,2

9.165

9.165

7.565

777

7201

Scholing

145,3

143,4

131,6

244.356

235.771

228.295

37.418

86.272

Bevordering instroom

168,3

168,2

150,6

37.392

36.857

36.987

10.719

18.376

Bevordering gezondheid

21,6

19,3

19,0

83.970

81.505

80.005

22.911

26.430

Overig

7,9

8,3

8,6

2.570

2.570

2.570

1.996

3.321

                 

Totaal (excl. overhead)

427,2

423,4

354,2

441.679

429.894

395.265

80.803

146.890

Idem (incl. overhead)

437,5

434,1

367,7

1

In enkele gevallen was het door de projectleiders opgegeven deelnemers aan een activiteit in maart 2015 hoger dan in september 2015. Met name bij behoud van vakkrachten is dit te zien. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat de eerder geregistreerde deelnemers bij definitieve vaststelling toch niet aan de criteria om in aanmerking voor cofinanciering te komen voldeden.

De gegevens in de bovenstaande tabel zijn ontleend aan en gebaseerd op de brief aan de Tweede Kamer over de Voortgang Sectorplannen d.d. 17 november 2015. Over de Hoofdlijnen vervolg sectorplannen heeft de Tweede Kamer op 10 november 2015 een rapportage ontvangen. De Tweede Kamer is meer in detail geïnformeerd bij brief van 27 november 2015. Als bijlage van deze brief heeft de Minister van SZW ook gereageerd op door de Tweede Kamer gestelde schriftelijke vragen over de sectorplannen.

Licence