Base description which applies to whole site

3.5 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Tabel 3.6 Realisatie beleidsdoorlichtingen

Nummer en naam artikel (of artikelonderdeel)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Geheel artikel?

1. Arbeidsmarkt

     

   

zie toelichting

2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

               

3 Arbeidsongeschiktheid

   

   

 

zie toelichting

4 Jonggehandicapten

               

5 Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid

               

6 Ziekte en zwangerschap

               

7 Kinderopvang

           

X

ja

8 Oudedagsvoorziening

       

X

   

zie toelichting

9 Nabestaanden

 

   

X

   

zie toelichting

10 Tegemoetkoming ouders

       

   

ja

11 Uitvoeringskosten

           

X

ja

12 Rijksbijdragen

               

13 Integratie en maatschappelijke samenhang

               

Overig

   

X, X

       

nvt

Toelichting

Bovenstaand overzicht toont de realisatie van beleidsdoorlichtingen op basis van de nieuwe artikelindeling. Omdat de artikelindeling in de begroting 2013 is gewijzigd beslaat een aantal beleidsdoorlichtingen niet het gehele artikel volgens de nieuwe artikelindeling, maar een onderdeel van het artikel. Het gaat om:

  • Artikel 1: de beleidsdoorlichting in 2012 betreft artikel 44 conform de oude begrotingsindeling, Gezond en veilig werken; de beleidsdoorlichting in 2013 betreft Arbeidsverhoudingen en -voorwaarden;

  • Artikel 3: de beleidsdoorlichting in 2011 betreft artikel 46 conform de oude begrotingsindeling, Inkomensbescherming met activering; de beleidsdoorlichting in 2014 betreft de WAO;

  • Artikel 8: de beleidsdoorlichting in 2013 betreft het Pensioenbeleid;

  • Artikel 9: de beleidsdoorlichting in 2010 betreft artikel 49 conform de oude begrotingsindeling, Overige inkomensbescherming; de beleidsdoorlichting in 2013 betrof artikel 49, met als doelstelling «Zorgdragen dat inkomen op tenminste minimumniveau wordt verstrekt aan alleenstaande nabestaanden; tevens het verstrekken van een uitkering ten behoeve van wezen en halfwezen», maar richtte zich specifiek op nabestaanden.

  • Overig: in 2011 hebben twee beleidsdoorlichtingen plaatsgevonden naar de artikelen 41 (Inkomensbeleid) en 42 (Arbeidsparticipatie) van de oude begrotingsindeling.

In de beleidsartikelen 7 en 11 wordt onder het kopje «beleidsconclusies» kort ingegaan op de in 2015 afgeronde beleidsdoorlichtingen.

Licence