Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.3 Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringsparagraaf bevat een rapportage over de bedrijfsvoering van het Ministerie van SZW. Hiermee geeft SZW aan in hoeverre er sprake is van beheerste bedrijfsprocessen en maakt SZW waar nodig melding van bijzonderheden, onvolkomenheden en onrechtmatigheden.

De belangrijkste conclusie is dat de bedrijfsvoering en het financieel beheer binnen SZW in het algemeen goed op orde zijn. Dat is in lijn met voorgaande jaren. Het afgelopen jaar heeft de AR een onvolkomenheid geconstateerd. Gedurende het jaar 2015 zijn wat betreft de financiële rechtmatigheid en getrouwheid het aantal fouten en de onzekerheden in de uitgavensfeer binnen de gestelde toleranties gebleven, met uitzondering van artikel 1 (€ 2,3 miljoen onzeker). De financiële overzichten geven verder een getrouw beeld van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering. Teneinde de kwaliteit van de bedrijfsvoering verder te vergroten resteert nog een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten en de acties die daarop lopen zijn toegelicht, aan de hand van de onderwerpen genoemd in de Rijksbegrotingsvoorschriften. In het bijzonder gaan we hieronder in op FDC, open standaarden en betaalgedrag.

Financieel Diensten Centrum

In 2015 heeft SZW zich ingezet voor uitbouw van de samenwerking in de financiële administratie. Per 1 juni 2015 is het Financieel Diensten Centrum gestart. Het FDC verzorgt de financiële administratie voor de Ministeries van Financiën, SZW en VWS. Dit bouwt voort op de samenwerking die in 2012 is gestart met het gezamenlijk gebruik van een financieel administratief systeem SAP/3F. Per 1 januari 2016 is ook het Ministerie van OCW aangesloten op het gezamenlijke SAP/3F-systeem. Er zijn voorbereidingen getroffen om het Ministerie van BZK in 2017 aan te sluiten.

Open standaarden

ICT-producten en -diensten van boven de € 50.000 dienen in het inkoop- en aanbestedingsproces te voldoen aan de open standaardennorm. In 2015 heeft SZW voldaan aan de open standaardennorm.

Betaalgedrag

De tijdigheid van betalingen (binnen 30 dagen) is 96% in 2015, gemeten op basis van de ontvangstdatum. Het hoge percentage tijdige betalingen is mede bereikt doordat kleine facturen in een versnelde procedure worden betaald (light betalen). SZW blijft daarmee in 2015 ruimschoots binnen de Rijksbreed gestelde norm om 90% van de facturen binnen 30 dagen te betalen.

Licence