Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Overzicht van risicoregelingen

Tabel 3.7 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2014

Verleend 2015

Vervallen 2015

Uitstaande garanties 2015

Garantie-plafond

Totaal plafond

Totaalstand risicovoorziening

2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

Startende ondernemers

572

0

3381

234

0

234

0

1

Dit bedrag wordt verantwoord op beleidsartikel 2.

Tabel 3.8 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitgaven 2014

Ontvangsten 2014

Saldo 2014

Uitgaven 2015

Ontvangsten 2015

Saldo 2015

Totaalstand mutatie volume risicovoorziening 2015 en 2014

2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

Startende ondernemers

0

0

0

2211

0

221

0

1

Dit bedrag wordt verantwoord op beleidsartikel 2.

In 2007 is de tijdelijke SZW-borgstellingsregeling «startende ondernemers vanuit een uitkering» van kracht geworden. Eind 2015 staat SZW voor een bedrag van € 1,3 miljoen borg aan kredietinstellingen en gemeentelijke kredietbanken die een kredietovereenkomst hebben verleend aan startende ondernemers. Het daadwerkelijke risico van uitbetaling als alle verplichtingen zouden worden opgeëist wordt geraamd op € 234.000.

In 2015 is door de banken aanspraak gemaakt op de borgstelling. Dit heeft geleid tot de betaling van een bedrag van in totaal € 221.000. Dit bedrag is verantwoord op beleidsartikel 2.

Tabel 3.9 Overzicht verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande lening

Looptijd lening

Totaalstand risicovoorziening 2014

Totaalstand mutatie volume risicovoorziening 2015 en 2014

13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Leningen inburgering

66.056

divers

0

0

Inburgeringsplichtigen kunnen onder voorwaarden geld lenen voor het doen van een inburgeringsexamen (Wet Inburgering 2013). Bovenstaand bedrag is inclusief rente. De looptijd van deze leningen is divers.

Licence