Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 6. AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

Tabel B6.1 Evaluatie- en overig onderzoek
 

Titel/onderwerp

Artikel1

Jaar van Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

   

Arbeidsmarkt

1

2013

Gezond en veilig werken

1 (44)

2012

 

Inkomensbeleid

1 (41)

2011

 

Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

1 (42)

2011

Arbeidsongeschiktheid

3

2014

Evaluatie WIA

3 (46)

2011

Kinderopvang

7

2015

Oudedagsvoorziening

8

2013

Nabestaanden

9

2013

Tegemoetkoming ouders

10

2013

Uitvoeringskosten

11

2015

1b. Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Tussentijdse evaluatie Actieplan Gezond Bedrijf

1

20162

Evaluatie van ten uitvoerlegging 24 EU-Arborichtlijnen

1

2013

Flexibele contractvormen

1

2013

Experiment van werk naar werk

1

2013

Scenariostudie bedrijfsgezondheidszorg

1

2013

 

Onderzoek versterken arbeidsveiligheid door compliance en participatie

1

2013

 

Evaluatie subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen

1

2013

 

Naleving van de Wet op de ondernemingsraden, stand van zaken 2011

1 (43)

2012

 

Evaluatie vereenvoudigde arbeidstijdenwet

1 (44)

2012

Evaluatie verruiming onmisbaarheidscriterium

1 (43)

2011

Evaluatie maatregel verruiming ketenbepaling: onderzoek naar het gebruik van de Tijdelijke maatregel: Extra tijdelijke contracten voor jongeren tot 27 jaar

1 (43)

2011

 

Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans

2, 3, 4,

5, 6, 8, 9 en 10

2015

 

Onderzoek uitvoering algemene bijstand door SVB3

2

2015

 

Beschut werk

2

2015

 

Ervaringen gemeenten met participatiewet

2

2015

 

Onderzoek Participatiewet bij werkgevers

2

2015

 

Klantonderzoek monitor Participatiewet

2

2015

 

Nulmeting monitor banenafspraak

2

2014

Uitkomsten en ervaringen experiment netto-effectiviteit re-integratie

2, 3 en 5

2014

 

Evaluatie Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

2

2013

 

Evaluatie Wet participatiebudget

2

2013

Langetermijneffecten van re-integratie

2, 3 en 5

2013

Evaluatie Meerjarige Aanvullende Uitkering WWB

2 (46)

2012

Evaluatie Wet Participatieplaatsen

2 (47)

2012

 

Experiment bevordering arbeidsparticipatie alleenstaande ouders WWB

2 (46)

2011

 

Evaluatie Stagejobcoach («Met de coach naar de job»)

2 (47)

2011

Verdiepingsonderzoek benutbare mogelijkheden WGA 80–100

3

2015

Onderzoek ontwikkeling hybride financiering WGA

3

2013

Duurzaam niet-duurzaam? Onderzoek naar niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt verklaarden

3

2013

 

Evaluatie IOW

3 (46)

2011

Evaluatie subsidieregeling scholing jonggehandicapten

4

2013

Evaluatie bijzondere wtv-regeling en deeltijd-WW

5 (46)

2012

 

Evaluatie WIJ

5 (46)

2011

 

Evaluatie actieplan jeugdwerkloosheid

5 (47)

2011

Evaluatie zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen

6

2013

Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE)

7

2015

Pilot Gemeentebrede dagarrangementen

7

2015

 

Monitor gemeentebrede dagarrangementen

7

20164

 

Evaluatie kosten toezicht en handhaving kinderopvang 2014

7

2015

Effecten bezuinigingen kinderopvang «Krimp in de kinderopvang»

7

2014

 

Kwaliteitsonderzoek (monitor) peuterspeelzalen

7

2014

Evaluatie wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en wetswijziging gastouderopvang

7 (52)

2012

 

Kinderopvang in kaart

7 (52)

2011

 

Onderzoek optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten

8

2014

Evaluatie regeling Pensioenknip

8

2013

 

Eindrapport Verzekering overlijdensrisico

10

2014

Evaluatie TOG

10

2013

Evaluatie Suwi-wet

11

2015

Evaluatie wijzigingen per 1-4-2011 Wet inburgering Buitenland

13

2014

Rapport Effecten inburgering participatie

13

2013

2. Ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a. MKBA’s

   

Niet van toepassing

   
       

2b. Ander ex ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Invloed herziene Europese richtlijn drukapparatuur op nationaal regime

1

20165

 

Inventarisatie van arbeidsgerelateerde zorg6

1

20167

 

Nulmeting Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2

2014

Pensioenopbouw van zzp-ers

8

2013

Voor- en nadelen doorsneepremie

8

2013

 

Verkennend onderzoek TOG beoordelingskader

10

2014

   

3. Overig onderzoek

   

Preventie van beroepsziekten

1

2015

Toekomst onderkant arbeidsmarkt

1

2015

 

Goed (genoeg) geleerd

1

2015

 

Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg

1

2015

 

De instroom van bedrijfsarsten

1

2015

 

Klinische arbeidsgeneeskunde – een verkenning

1

2015

 

RIE game

1

2015

 

Haalbaarheid Persoonlijk Gezondheidsonderzoek

1

20158

 

De Arbobalans 2014

1

2014

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen

1

2014

Markt voor Arbodienstverlening

1

2014

Praktijk en effecten van bovenwettelijke CAO-aanvullingen

1

2014

Verdringing op de arbeidsmarkt

1

2014

Aantallen geregistreerde en niet-geregistreerde burgers uit MOE-landen die in Nederland verblijven

1

2013

 

Participatie en inzetbaarheid op bedrijfsniveau

1

2013

CAO-afspraken 2012

1

2013

 

Update schatting aantal MOE-landers

1

2013

 

Vasthouden van arbeidskrachten in de (technische) sector

1

2013

De Arbobalans 2012

1 (44)

2012

Zelfregulering van arbeidsomstandigheden

1 (44)

2012

Witte vlek op pensioengebied 2010

1 (45)

2012

 

Eindrapportage aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk

1 (47)

2012

 

De Arbobalans 2011

1 (44)

2011

 

Informatiebepaling in de pensioenwet

1 (45)

2011

 

Onderzoek evaluatie 2b PSW

1 (45)

2011

Huishoudens in de rode cijfers 2015

2

2015

Jongvolwassenen en schulden

2

2015

Onderzoek kindpakketten

2

2015

Oorzaken voor onder bewindstelling bij doelgroepen waarvoor gemeenten de kosten bij bijzondere bijstand betalen

2

2015

 

Inleenverbanden in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

2

2015

Verbeterslag verdeelmodel I-deel

2

2015

 

Quickscan 3 Evaluatie Sectorplannen

2

2015

 

Quickscan 2 Evaluatie Sectorplannen

2

2015

 

Quickscan 1 Evaluatie Sectorplannen

2

2014

Beschermingsbewind: kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten.

2

2014

De doorwerking van de financiële prikkel WWB binnen gemeenten

2

2014

Gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid

2

2014

Huishoudens in de rode cijfers, vervolgmeting 2014

2

2014

Monitor Betalingsachterstand 2014

2

2014

Onderzoek verdeelmodel WWB 2015

2

2014

Verkenning systematiek gebundeld re-integratiebudget

2

2014

 

Verkenning verdeelmodel participatiewet

2

2014

Evaluatie ESF 2014–2020

2, 3, 4 en 5

2013

Huishoudens in de rode cijfers 2012

2

2013

Monitor en evaluatie Pilots werken naar vermogen

2, 3, 4 en 5

2013

 

Pilots werken naar Vermogen: vierde voortgangsrapportage pilot loondispensatie

2

2013

 

Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening, evaluatie project en motie Spekman en Martijn-Ortega

2 (46)

2012

 

Monitor betalingsachterstand, meting 2011

2 (46)

2012

 

Pilots werken naar vermogen: derde voortgangsrapportage pilot loondispensatie

2 (47)

2012

 

Eindrapport bouwstenen Verdeelmodel participatiebudget

2 (48)

2012

Evaluatie kinderen, armoede en sociale uitsluiting: langetermijneffect

2 (46)

2011

Evaluatie kinderen, armoede en sociale uitsluiting: nameting aantal kinderen

2 (46)

2011

 

Monitor Pilot Wajong Advies Voucher

2 (47)

2011

Begrotingsakkoordonderzoeken loondoorbetaling (knelpunten werkgevers en verhogen verzekeringsgraad kleine werkgevers)

3 en 6

2015

UWV-Monitor Arbeidsparticipatie 2014

3

2015

UWV-Monitor Arbeidsparticipatie 2013

3

2014

 

UWV-Monitor Arbeidsparticipatie 2012

3

2013

 

Monitor arbeidsbeperkten en werk 2007–2010

3

2012

 

Werkhervattingen na instroom in de WW

5

2013

 

Estafette succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid

5 (47)

2011

 

Opvang van kinderen met een beperking

7

2014

Aanbod en contracten in de kinderopvang

7

2014

Aard en omvang van gelijkwaardige alternatieven in de Kinderopvang

7

2014

CPB analyse alternatieve vormgeving kinderopvangtoeslag (CPB)

7

2014

Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang anno 2014

7

2014

Kinderopvang en sociaal medische indicatie een scenariostudie

7

2014

Kinderopvang in aandachtswijken

7

2014

 

Ervaren regeldruk en toezichtslast kinderopvang

7

2014

Onderzoek verband schaalgrootte kindcentra en omstandigheden waarin opvang plaatsvindt

7

2014

Peuterspeelzaalwerk NL: feiten en cijfers 2014

7

2014

 

Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang

7

2013

Evaluatie BKR-rekentool

7

2013

Onderzoek continue screening in de kinderopvang

7

2013

Monitor (cijfers) Kinderopvang

7 (52)

2012

Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland

7 (52)

2012

Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang – 7e meting

7 (52)

2012

 

Regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang

7 (52)

2011

Effecten kostendelersnorm AOW op mantelzorg

8

2015

 

Antisemitisme onder jongeren in Nederland; Oorzaken en triggerfactoren9

13

2015

Waarom en hoe leren mensen de Nederlandse taal?10

13

2015

 

Internationale juridische verkenning van participatieverklaringen en integratiecontracten

13

2015

 

Goede voorbeelden van culturele diversiteit11

13

2015

Monitoring en evaluatie pilots participatieverklaring

13

2015

Monitor inclusie (Roma)

13

2015

Survey Integratie Migranten 2015

13

2015

Kwalitatieve aanvulling verdiepende studie 2014; achtergronden opvatting IS-steun onder Turkse jongeren

13

2015

Gewoon getrouwd. Onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland12

13

2015

Jaarrapport Integratie 2013

13

2014

Leefsituatie en migratieredenen van huwelijksmigranten

13

2014

Onderzoek omvang huwelijksdwang

13

2014

Participatie van migranten op de arbeidsmarkt

13

2014

Monitor Inburgeringsexamen Buitenland

13

2013

Monitor Inclusie

13

2013

Onderzoek toets gesproken Nederlands

13

2013

Ervaringsonderzoek discriminatie

13

2013

Meldingen van discriminatie in Nederland

13

2012

1

Evaluaties en onderzoeken die afgerond zijn ten tijde van de voormalige artikelindeling zijn geplaatst onder de huidge artikelnummering. Het artikelnummer waar deze evaluaties en onderzoeken onder vallen is tussen haakjes geplaatst.

2

De evaluatie in 2015 was niet mogelijk en schoof door naar 2016. Het project loopt tot en met augustus 2016. De evaluatie vindt plaats na afloop van het project. Door vertraging in de opstart van dit project is de einddatum van het project gesteld op 31 augustus 2016.

3

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Deze zijn gezamenlijk in 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden.

4

De rapportage is op 15 februari 2016 als bijlage bij de verzamelbrief Tweede Kamer, 31 322, nr. 288 verzonden.

5

Vanwege wetsaanpassing is openbaarmaking uitgesteld tot de zomer van 2016.

6

Bij begroting 2015 had dit onderzoek de titel «Nulmeting arbeidsgerelateerde zorg».

7

De inventarisatie is vertraagd als gevolg van een aanvullende opdracht. Het onderzoek is in februari 2016 opgeleverd.

8

Fase I van dit onderzoek is afgerond. Fase II is niet doorgegaan.

9

Bij Begroting 2016 was de titel «Triggerfactoren antisemitisme».

10

Bij Begroting 2016 was de titel «Onderzoek leren van de Nederlandse taal».

11

Bij Begroting 2016 was titel «Good practices culturele diversiteit».

12

Bij Begroting 2016 was de titel «Informele (kind)huwelijken».

Licence