Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 7. EXTERNE INHUUR

Het kabinet heeft de ambitie om te komen tot een beheersing van de uitgaven externe inhuur. Vanaf 2011 geldt als norm voor externe inhuur 10% van de personele uitgaven (motie Roemer). In onderstaande tabel staan de totale uitgaven voor externe inhuur van kerndepartement, Agentschap SZW en rijksdienst Caribisch Nederland.

Tabel B7.1 Uitgaven voor inkoop van adviseurs en tijdelijk personeel (x € 1.000)
 

2015

Interim-management

72

Organisatie- en formatieadvies

172

Beleidsadvies

1.155

Communicatieadvies

630

Totaal beleidsgevoelig

2.030

   

Juridisch advies

73

Advisering opdrachtgevers automatisering

2.755

Accountancy, financiële en administratieve organisatie

2.283

Totaal (beleid)ondersteunend

5.111

   

Uitzendkrachten

1.604

Totaal ondersteuning bedrijfsvoering

1.604

   

Totaal uitgaven inhuur externen

8.745

In 2015 bedroeg het totaal van de personele uitgaven voor kerndepartement en Agentschap SZW € 195,3 miljoen. Dit is de som van de personele uitgaven (€ 186,6 miljoen) en externe inhuur (€ 8,7 miljoen). Het percentage externe inhuur komt hiermee in 2015 op 4,5. Dit is hoger dan vorige jaren (3,3 in 2013, 3,4 in 2014). Dit houdt verband met de externe inhuur die voor het Ministerie van OCW is ingezet om OCW te laten aansluiten op de gezamenlijke financiële administratie van de Ministeries van Financiën, VWS en SZW.

Rapportage overschrijding maximumuurtarief externe inhuur

Vanaf 2011 geldt dat ministeries rapporteren over het maximumuurtarief buiten de mantelcontracten om (motie De Pater – Van der Meer). Het maximumuurtarief vormt een aanvulling op het sturingsinstrumentarium externe inhuur (de procentuele uitgavennorm).

Tabel B7.2 Inhuur externen buiten mantelcontracten
 

2015

Aantal overschrijdingen maximum uurtarief

0

SZW heeft in 2015 buiten de mantelcontracten om geen externe krachten ingehuurd boven het afgesproken maximumuurtarief.

Licence