Base description which applies to whole site

10 Extra-comptabele vorderingen (debet 1.390.382 x EUR 1.000)

Dit betreffen vorderingen die reeds ten laste van de begroting zijn gebracht en extra-comptabel worden bewaakt. Deze vorderingen hebben vaak een langdurig karakter.

Afhankelijk van de begroting waarop het teruggevorderde bedrag betrekking heeft wordt de vordering toegewezen aan de balans van BZ of BHOS.

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

Te ontvangen aflossingen op begrotingsleningen

175.151

198.331

Massif fonds

311.225

311.225

IDF (voorheen MOL fonds)

257.756

230.825

DGGF Fonds

117.218

64.218

NIO begrotingslening

132.000

149.000

Verrichte garantiebetalingen NIO

58.882

56.136

Diverse extra-comptabele vorderingen

338.150

311.014

Totaal

1.390.382

1.320.749

De extra-comptabele vorderingen met betrekking tot IDF (voorheen MOL fonds) en het Massif-programma staan uit bij de FMO en betreffen roulerende fondsen. De betaalde IDF fondsen staan per 31/12/2018 en de Massiffondsen per 31/12/2016 ter beschikking van de Minister en zijn als geconditioneerde vordering opgenomen.

De asset waarde van IDF tot en met 2015 is, o.b.v. informatie van FMO, verhoogd tot EUR 257,8 miljoen. Het aandeel van Buitenlandse Zaken v.w.b. het Massif fonds is vastgesteld op EUR 456,8 miljoen. De door BZ totaal ingebrachte fondsen t/m 31 december 2015 bedroeg echter EUR 311,2 miljoen, derhalve wordt dit bedrag opgenomen. De genoemde asset waardes zijn voorlopige cijfers zoals bekend bij het opstellen van de saldibalans, het zijn dus nog geen definitieve cijfers. Deze zullen uit de jaarrekening 2015 van het FMO blijken.

Voor het DGGF (Dutch Good Growth Fund) zijn leningen verstrekt aan RVO en PWC/TJ gericht op het midden- en kleinbedrijf voor investeringen in ontwikkelingslanden.

Aan RVO is een lening verstrekt van EUR 45,8 miljoen. Aan PWC/TJ is een lening verstrekt van EUR 71,4 miljoen.

Navolgend overzicht geeft inzicht in de mate van opeisbaarheid van de extra-comptabele vorderingen en de ouderdom.

Specificatie x 1.000 EUR

Totaal

2015

2014

2013

2012

en ouder

Op termijn opeisbaar aflossing begrotingsleningen

175.151

0

0

0

175.151

Op termijn opeisbaar begrotingslening

132.000

0

0

0

132.000

Op termijn opeisbaar overige vorderingen

796

0

0

0

796

Totaal op termijn opeisbare vorderingen

307.947

0

0

0

307.947

Direct opeisbaar garantiebetalingen

58.882

2.746

702

776

54.658

Direct opeisbaar overige vorderingen

127.038

98.196

– 3.842

3.993

28.691

Totaal direct opeisbare vorderingen

185.920

100.942

– 3.140

4.769

83.349

Geconditioneerde vorderingen

896.515

       

Totaal

1.390.382

       
Te ontvangen aflossingen op begrotingsleningen

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

Openingsbalans

198.331

222.383

Af: Aflossingen

23.180

24.052

Af: Kwijtscheldingen

0

0

Eindbalans

175.151

198.331

De begrotingsleningen zijn voornamelijk met OS-landen afgesloten. In overeenstemming met de in de leningovereenkomsten vastgestelde aflossingsschema’s zal het saldo per 31 december 2015 in de volgende jaren worden afgelost. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele toekomstige kwijtscheldingen en nog op te nemen begrotingsleningen (consolidaties).

2016

23.806

2017

24.832

2018

24.850

2019

21.948

2020

19.945

Na 2020

59.770

Totaal

175.151

Verrichte garantiebetalingen Ned. Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO)

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

Openingsbalans

56.136

60.137

Bij: Overmakingen aan de NIO (garanties)

212

702

Bij: Correctie kwijtschelding boeterente MMR

2.534

0

Af: Kwijtscheldingen

0

4.703

Eindbalans

58.882

56.136

Diverse extra-comptabele vorderingen

De post diverse extra-comptabele vorderingen bestaat uit:

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

TCX Currency Exchange Fund

54.500

54.500

IFC-GAFSP

71.484

57.498

AEF Fund

53.320

53.320

Lening PIDG

29.900

24.050

Te ontvangen rente op begrotingsleningen en garantiebetalingen (NIO)

23.018

23.677

EBRD lening

0

19

IFC GTLP Lening Handelsfinanciering

0

89.115

Ingevorderde voorschotten (inclusief restfondsen bij VN en Wereldbank)

98.950

8.355

Vorderingen RSS

796

975

Buiteninvordering gestelde vorderingen

1.112

1.353

Overige

5.070

6

Totaal

338.150

312.868

Het bij de Wereldbank in het beheer zijnde IFC Global Trade Liquidity Program (GTLP) is in 2015 afgerond. Hiervoor is destijds aan de Wereldbank een lening verstrekt ter uitvoering van het programma. De uitstaande lening kan nu door de Wereldbank aan Buitenlandse Zaken worden terugbetaald. In 2015 is reeds een deel terugbetaald. Het restant, zijnde USD 101 miljoen zal in 2016 worden terugbetaald. Derhalve is het bedrag van de openstaande lening afgeboekt naar nul en het nog te betalen saldo overgeboekt naar de restfondsen rekening van de Wereldbank (zie ingevorderde voorschotten inclusief restfondsen bij VN en Wereldbank).

Correctie beginbalans

In 2015 is gebleken dat een aantal extra comptabele vorderingen uit 2014 en eerdere jaren ten onrechte zijn opgenomen onder Hoofdstuk V. Deze vorderingen zijn destijds betaald uit middelen van Hoofdstuk XVII. Hieruit voortvloeiende extra comptabele vorderingen dienen dan ook verantwoord te worden onder ditzelfde Hoofdstuk.

Specificatie x 1.000 EUR

Gecorrigeerde balans per 31 december 2014

Ongecorrigeerde balans per 31 december 2014

TCX Currency Exchange Fund

54.500

54.500

IFC-GAFSP

57.498

57.498

AEF Fund

53.320

53.320

Lening PIDG

24.050

24.050

Te ontvangen rente op begrotingsleningen en garantiebetalingen (NIO)

23.677

23.677

EBRD lening

19

19

IFC GTLP Lening Handelsfinanciering

89.115

89.115

Ingevorderde voorschotten (inclusief restfondsen bij VN en Wereldbank)

8.355

8.355

Vorderingen RSS

975

0

Buiteninvordering gestelde vorderingen

1.353

474

Overige

6

6

Totaal

312.868

311.014

De correctie betreft de openstaande vorderingen RSS (Studieschulden Suriname) voor een bedrag van 0,975 miljoen. Tevens zijn er RSS vorderingen buiten invordering gesteld voor een bedrag van 0,879 miljoen. In totaal is een bedrag van 1,854 miljoen aan extra comptabele vorderingen overgeheveld van de saldibalans van Hoofdstuk V.

Licence