Base description which applies to whole site

12 Extra-comptabele voorschotten (debet 5.551.276 x EUR 1.000)

Dit betreffen nog openstaande voorschotten, waarvan de uitgaven reeds ten laste van de begroting zijn gebracht. Afwikkeling vindt plaats op basis van ontvangen verantwoordingen. Afhankelijk van de begroting waarop het voorschot is verstrekt wordt het voorschot op de BZ of de BHOS balans verantwoord.

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

Voorschotten

5.551.276

3.923.024

Totaal

5.551.276

3.923.024

Ouderdomsanalyse (x 1.000 EUR)

31 december 2015

31 december 2014

Verstrekt in 2007

321

1.293

Verstrekt in 2008

20.790

23.982

Verstrekt in 2009

39.733

39.111

Verstrekt in 2010

47.573

43.998

Verstrekt in 2011

90.179

107.019

Verstrekt in 2012

421.393

457.494

Verstrekt in 2013

1.184.712

1.315.259

Verstrekt in 2014

1.848.246

1.934.868

Verstrekt in 2015

1.898.329

0

Totaal

5.551.276

3.923.024

De opbouw van stand per ultimo 2014 naar ultimo 2015 is als volgt:

Specificatie x 1.000 EUR

31 december 2015

31 december 2014

Openingsbalans

3.923.024

4.169.329

Bij: Verstrekte voorschotten

1.861.491

2.085.058

Af: Verantwoorde voorschotten

545.083

2.303.615

Bij: Herwaardering naar nieuwe corporate rate

311.844

– 27.748

Eindbalans

5.551.276

3.923.024

Het per 1 januari 2015 ingevoerde nieuwe voorschottenbeheer heeft geleid tot een stelselwijziging. Het nieuwe voorschottenbeheer brengt onder andere de volgende wijzigingen met zich mee:

  • 1. Voorschotten worden niet meer tussentijds afgeboekt, maar pas aan het einde van de looptijd van het contract op basis van de eindrapportage. Deze wijziging heeft tot gevolg dat voorschotten langer open staan.

  • 2. De mogelijkheden voor de maximale bevoorschottingstermijn van een jaar zijn verruimd. Hierdoor kan eerder worden overgegaan tot bevoorschotting van een jaar, wat resulteert in het verstrekken van hogere voorschotten.

  • 3. Vooruitbetalingen van activiteiten die voldoen aan de lumpsum criteria worden niet als voorschot geboekt. Dit kan betekenen dat bijdragen die eerder als voorschot geboekt zijn nu op basis van het lumpsum criterium niet meer als voorschot aangemerkt worden. In 2015 heeft een controle van de openstaande voorschotten plaats gevonden in verband met het lumpsum criterium. Voor Hoofdstuk XVII heeft dit niet geleid tot een correctie op de voorschottenstand per 1 januari 2015.

Licence