Base description which applies to whole site

5.3 Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Bevindingen Algemene Rekenkamer jaarverslag 2015

De Algemene Rekenkamer heeft in het jaarverslag 2015 van het gemeentefonds geen onvolkomenheden geconstateerd.

Betalingen aan derden

In het verleden is de praktijk gegroeid om een – beperkt – deel van de algemene uitkering rechtstreeks te doen toekomen aan de VNG of een andere instantie. In 2016 ging het om € 81 miljoen, procentueel een gering aandeel – zo’n 0,3% – van de totale omvang van het gemeentefonds. In het licht van de Financiële-verhoudingswet, die stelt dat betalingen uit het gemeentefonds ten goede komen aan gemeenten, zijn deze rechtstreekse betalingen door de Auditdienst Rijk als onrechtmatig aangemerkt.

Om die reden is een traject gestart om betalingen aan derden uit het gemeentefonds te beëindigen. Om draagvlak bij gemeenten te behouden is in overleg met de VNG gekozen voor een aanpak in twee jaar. Deze aanpak moet ertoe leiden dat per 1 januari 2018 alle betalingen aan derden uit het gemeentefonds zijn beëindigd.

De actuele stand van zaken is als volgt:

  • Over de betalingen aan VNG en KING is overleg gaande met de VNG. Gewerkt wordt aan de opzet van een collectiviteitsfonds binnen de VNG. In de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 30 november 2016 hebben de leden van de VNG ingestemd met het oprichten van een fonds/voorziening voor collectieve activiteiten. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van juni 2017 komt er een voorstel voor een uitgewerkte werkwijze en governance. Daarbij worden ook financiële afspraken gemaakt. Het budget wordt binnen de begroting gemeentefonds overgeheveld naar de Algemene uitkering.

  • Over het A en O-fonds en de Waarderingskamer is overleg gaande.

De risico’s met betrekking tot deze betalingen zijn beperkt. De begrotingen en jaarverslagen van de betrokken partijen worden aan BZK voorgelegd. Begrotingen en Jaarverslagen van VNG en KING worden bovendien in de Algemene Ledenvergadering van VNG vastgesteld. Begrotingen en Jaarverslagen van de Waarderingskamer worden voor goedkeuring voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën.

Licence