Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7. SALDIBALANS PROVINCIEFONDS PER 31 DECEMBER 2016

Saldibalans per 31 december 2016 van het provinciefonds (x € 1.000):

Activa

 

Passiva

OMSCHRIJVING

31-12-2016

31-12-2015

 

OMSCHRIJVING

31-12-2016

31-12-2015

Intra-comptabele posten

   

1)

Uitgaven t.l.v. de begroting 2015

0

1.114.540

 

2)

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2015

0

1.114.540

Uitgaven t.l.v. de begroting 2016

2.493.504

   

Ontvangsten t.g.v. de begroting 2016

2.493.504

 
             

Subtotaal intra-comptabel

2.493.504

1.114.540

 

Subtotaal intra-comptabel

2.493.504

1.114.540

                 

Extra-comptabele posten

             

10)

Vorderingen

0

147

 

10a)

Vorderingen

0

147

                 

12)

Voorschotten

3.608.044

2.410.283

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

3.608.044

2.410.283

                 

14a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

3

2

 

14)

Openstaande verplichtingen

3

2

                 

Subtotaal extra-comptabel

3.608.047

2.410.431

 

Subtotaal extra-comptabel

3.608.047

2.410.431

                 

Overall Totaal

6.101.551

3.524.971

 

Overall Totaal

6.101.551

3.524.971

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2016 van het provinciefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting

Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2016 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan provincies. De provincies ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de provincies worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat volledig uit voorschotten aan provincies op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd.

Ad 14. Openstaande verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het provinciefonds, openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence