Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij Saldibalans 31 december 2016

Specificatie voorschotten (x € 1.000)
   

31-12-2016

 

31-12-2015

 

Art. 1.3. Algemene uitkering provinciefonds1

       
 

2014

0

 

347.342

 
 

2015

309.431

 

309.431

 
 

2016

229.520

 

0

 
     

538.951

 

656.773

           

Art. 1.4. / 1.6. Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen2

       
 

2014

0

 

948.401

 
 

2015

805.109

 

805.109

 
 

2016

2.263.984

 

0

 
     

3.069.093

 

1.753.510

           

TOTAAL

 

3.608.044

 

2.410.283

1

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt de voorschotten per 31 december 2016 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt (en de daarbij behorende omvang van de voorlopige beschikking) met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschikking voor het betreffende uitkeringsjaar per 31 december 2015 nog niet was opgemaakt.

2

De voorschotten voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het provinciefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het provinciefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het provinciefonds als voorschot verantwoord tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een AMVB.

Mutatieoverzicht voorschotten provinciefonds (x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2016

2.410.283

ontstaan in 2016

2.493.504

afgerekend in 2016

1.295.743

voorschotten per 31-12-2016

3.608.044

Licence