Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

14. De saldibalans per 31 december 2016 van het BES-fonds (H) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2016

31-12-2015

 

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting 2016

42.124

46.586

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2016

41.291

46.586

                 

3)

Liquide middelen

0

0

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

                 

5a)

Tegenrekening begrotingsreserves

0

0

 

5)

Begrotingsreserves

0

0

                 

6)

Uitgaven buiten

begrotingsverband

(Vorderingen)

0

0

 

7)

Ontvangsten buiten

begrotingsverband

(Schulden)

833

0

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal intra-comptabel

42.124

46.586

   

Subtotaal intra-comptabel

42.124

46.586

 

Extra-comptabele posten

             

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Vorderingen

0

0

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

0

0

                 

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

3.666

48.249

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

3.666

48.249

                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13)

Garantieverplichtingen

0

0

                 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

0

452

 

14)

Andere verplichtingen

0

452

                 

15)

Deelnemingen

0

0

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

                 
 

Subtotaal extra-comptabel

3.666

48.701

   

Subtotaal extra-comptabel

3.666

48.701

                 
 

Overall Totaal

45.790

95.287

   

Overall Totaal

45.790

95.287

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31december 2016 H64 (H)

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2016 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 7. Ontvangsten buiten begrotingsverband (Schulden)

Het bedrag aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Te betalen aan Ministeries en derden

833.223

Totaal

833.223

Dit bedrag betreft een nog te verrekenen post binnen het eigen ministerie.

Ad 12. Voorschotten

Ad. 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31december 2016 openstaande voorschotten en van de in 2016 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

(Bedragen in €)

Ontstaansjaar

stand 1-1-2016

verstrekt 2016

afgerekend 2016

stand 30-9-2016

t/m 2013

1.205.450

0

0

1.205.450

2014

969.149

0

0

969.149

2015

46.073.761

0

– 45.416.100

657.661

2016

0

41.687.956

– 40.854.734

833.222

Totaal

48.248.360

41.687.956

– 86.270.834

3.665.482

De saldi van de per 31 december 2016 openstaande voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:

(Bedragen in €)

Artikel

Omschrijving

 

1

BES-Fonds

3.665.482

Totaal

 

3.665.482

Toelichting:

Artikel 1: BES-fonds

Het BES-fonds is een begrotingsfonds. De openbare lichamen BES ontvangen deze middelen van het Rijk om de overeengekomen taken uit te voeren (vergelijkbaar met het gemeentefonds). Het openstaand saldo heeft voor een deel betrekking op in 2016 verstrekte en afgerekende voorschotten. Een klein deel van de openstaande voorschotten is in het kader van uitkering voor integrale projecten in 2013 aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zie ministeriële regeling integrale projecten 2014). De betaling van deze uitkering geschiedt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nadat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de door een Bestuurscollege ingediend projectvoorstel heeft goedgekeurd. In het jaarverslag BES-fonds 2013 is vermeld dat het merendeel van de voorschotten in de loop van 2014 zou worden afgewikkeld.

Op 13 november 2014 is de regeling bijzondere uitkering integrale projecten 2013 verlengd in verband met opgelopen achterstand in de realisatie van diverse projecten door de openbare lichamen van Caribisch Nederland (Staatscourant nr. 32050, 21 november 2014). In 2016 zijn de voorschotten afgewikkeld voor die projecten die geheel zijn afgerond.

Het over 2014 openstaande voorschotbedrag (circa € 1,0 mln.) betreft een infrastructureel project Windwardside op Saba waarvoor BZK een voorschot op de vrije uitkering 2015 heeft verleend om het project te financieren. Dit voorschot zal ultimo 2024 zijn afgewikkeld.

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

Het bedrag aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

 

451.881

 

Aangegane verplichtingen in 2016

 

42.123.732

+/+

   

42.575.613

 
       

Tot betaling gekomen in 2016

42.123.732

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

451.881

   
   

42.575.613

–/–

       

Verplichtingen Binnen Begrotingsverband

 

0

 
Licence