Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

16. Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland (BES-fonds)

Ministerie

Artikelonderdeel

Instrument

Realisatie

2013

Realisatie

2014

Realisatie

2015

Realisatie

2016

IV Koninkrijksrelaties

Artikel 1 Waarborgfunctie

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

       
 

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

322

2.292

4.008

 
   

Bijdragen aan medeoverheden

   

2.850

 
   

Subsidies

   

48

 
 

Artikel 4 Bevorderen sociaal economische structuur

Subsidies

     

592

   

Opdrachten

     

910

   

Inkomensoverdracht

     

3.303

   

Bijdragen aan medeoverheden

     

7.907

VI Veiligheid en Justitie1

Artikel 31 Nationale Politie

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

18.193

20.536

21.200

22.733

 

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

4.829

5.107

5.658

5.879

 

Artikel 34 Straffen en beschermen

Bijdrage aan agentschappen

9.790

8.444

12.720

7.143

   

Bijdrage aan medeoverheden

1.225

1.069

1.348

1.070

             

VII Binnenlandse Zaken

Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

 

422

0

0

0

 

Artikel 6 Dienstverlenende overheid

Bijdrage aan agentschappen

1.180

1.430

1.148

1.608

 

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Inkomensoverdracht

810

810

896

0

             

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 1 Primair Onderwijs

Bekostiging

11.949

11.481

14.558

16.707

   

Subsidies

504

437

456

217

 

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

Bekostiging

13.065

13.403

15.741

14.781

 

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bekostiging

3.801

4.313

6.600

7.020

   

Subsidies

 

200

342

377

   

Opdrachten

 

3.545

12.354

7.301

   

Bijdragen aan mede-overheden

3.788

1.000

920

1.022

 

Artikel 9 Arbeidsmarkt-en Personeelsbeleid

Subsidies

2.268

2.353

2.308

0

 

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdracht

2.809

2.129

3.013

3.320

 

Artikel 14 Cultuur

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

50

50

60

0

 

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Subsidies

2.500

2.500

0

0

   

Bekostiging

   

2.500

2.500

 

Artikel 25 Emancipatie

Subsidies

106

156

174

179

           

IX Financiën

Artikel 1 Belastingen

Apparaatsuitgaven

21.477

13.211

17.897

10.696

 

Artikel 2 Financiële markten

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

1.195

1.188

1.010

1.189

             

X Defensie

 

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

       

XII Infrastructuur en Milieu

Artikel 12 Waterkwaliteit

Opdrachten

       
 

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Opdrachten

   

0

0

   

Bijdragen aan medeoverheden

1.500

283

0

0

   

Subsidies

     

4.372

 

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Opdrachten

   

2.202

0

 

Artikel 17 Luchtvaart

Opdrachten

 

510

365

589

   

Bijdragen agentschappen

 

10.000

12.010

8.955

 

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten

160

160

125

115

   

Opdrachten havens CN

     

635

   

Subsidies

     

81

 

Artikel 21 Duurzaamheid

Opdrachten

 

3.697

417

280

 

Artikel 22 Externe Veiligheid en Risico's

Opdrachten

 

39

0

0

   

Subsidies

     

250

 

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Bijdragen agentschappen

640

610

1.335

1.040

 

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdragen agentschappen

770

795

672

672

 

Artikel 26 Bijdrage aan Investeringsfondsen

 

770

770

   
   

Bijdragen IF

   

475

490

   

Bijdragen DF

   

702

0

 

Artikel 97 Algemeen departement

Opdrachten

50

 

10

63

XIII Economische Zaken

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

Opdrachten

42

0

125

0

   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

823

725

725

651

 

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

Subsidies

44

81

69

113

 

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Subsidies

3.160

6.807

17.108

8.446

 

Artikel 18 Natuur en regio

Opdrachten

1.113

980

686

1.267

   

Bijdrage aan medeoverheden

 

579

1.313

1.592

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

Inkomensoverdrachten

958

1.249

1.878

2.077

 

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Inkomensoverdrachten

593

616

703

682

 

Artikel 5 Werkloosheid

Inkomensoverdrachten

46

3

25

17

 

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

Inkomensoverdrachten

2.471

2.530

3.213

2.416

 

Artikel 7 Kinderopvang

Opdrachten

0

0

1.000

0

 

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Inkomensoverdrachten

15.537

15.254

18.274

19.197

 

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

814

864

1.110

1.072

 

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Inkomensoverdrachten

   

0

1.868

 

Artikel 98 Algemeen

Inkomensoverdrachten

2.626

2.260

3.295

3.666

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1 Volksgezondheid

Subsidies

397

1.240

882

1.176

 

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Bekostiging

92.580

87.618

106.717

111.199

 

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/materieel

0

8.858

 

9.410

XVIII Wonen en Rijksdienst

Artikel 2 Woonomgeving en Bouw

Subsidies

1.680

80

600

 
   

Opdrachten

0

0

124

 

Totaal

   

227.057

242.262

303.969

298.845

1

V&J: Bij het opstellen van de bijlage bleek dat een correctie uit het verleden naar juiste instrument niet goed was verwerkt. Het instrument bijdrage ZBO/RWT is komen te vervallen en de cijfers medeoverheden zijn aangepast.

Licence