Base description which applies to whole site

8. Beleidsprioriteiten

De kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland (Commissie Spies) over de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur van Caribisch Nederland is op 12 mei 2016 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2014–2015 34 000 H, nr. 5). In beide Kamers is uitvoerig gedebatteerd over het evaluatierapport en de kabinetsreactie hierop.

Het BES-fonds is een beleidsarm fonds waaruit aan de eilanden van Caribisch Nederland een vrije uitkering wordt versterkt. Deze uitkering moet de eilanden in staat stellen hun taken uit te voeren. De vrije uitkering is in 2016 niet opgehoogd en er heeft, gelet de gemiddeld negatieve inflatiepercentages, geen indexatie plaatsgevonden.

Licence