Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

12. De saldibalans per 31 december 2016 van Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2016

31-12-2015

 

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

 

Intra-comptabele posten

             

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

296.670

409.890

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

57.560

55.781

                 

3)

Liquide middelen

66.080

24.212

         
                 

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

0

0

 

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

310.629

381.954

                 

5a)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5)

Begrotingsreserves

0

0

                 

6)

Vorderingen buiten

begrotingsverband

5.751

4.400

 

7)

Schulden buiten

begrotingsverband

312

767

                 

8)

Kas-transverschillen

0

0

         
                 
 

Subtotaal intra-comptabel

368.501

438.502

   

Subtotaal intra-comptabel

368.501

438.502

 

Extra-comptabele posten

             

9)

Openstaande rechten

0

0

 

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

                 

10)

Vorderingen

1.185.611

1.161.552

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

1.185.611

1.161.552

                 

11a)

Tegenrekening schulden

0

0

 

11)

Schulden

0

0

                 

12)

Voorschotten

227.921

390.190

 

12a)

Tegenrekening

voorschotten

227.921

390.190

                 

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

6.078

7.451

 

13)

Garantieverplichtingen

6.078

7.451

                 

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

686.826

848.490

 

14)

Andere verplichtingen

686.826

848.490

                 

15)

Deelnemingen

2.152

2.152

 

15a)

Tegenrekening deelnemingen

2.152

2.152

                 
 

Subtotaal extra-comptabel

2.108.588

2.409.835

   

Subtotaal extra-comptabel

2.108.588

2.409.835

                 
 

Overall Totaal

2.477.089

2.848.337

   

Overall Totaal

2.477.089

2.848.337

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS per 31 december 2016 HIV

Waardesprong cijfers hoofdstuk IV per 01-01-2016

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2016 is de kasbeheerder RCN overgedragen van Hoofdstuk 7 aan Hoofdstuk 4. Deze invlechting heeft er toe geleid dat de balansstanden per 1-1-2016 (aanzienlijk) afwijken van de eindstand 2015. Dit betreft de navolgende balansposten met de navolgende bedragen (in €):

BP 3

Liquide middelen

18.070.589

BP 4

Rekening Courant

– 19.237.777

Bp 6

Intra-comptabele vorderingen

1.177.917

BP 7

Intra-comptable schulden

10.729

BP 14

Openstaande verplichtingen

1.026.564

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2016 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint maarten

1.661.031

b) College Financieel Toezicht

214.879

c) Rijksdienst Caribisch Nederland

28.630.172

d) Bank lopende inschrijving

35.573.452

Totaal

66.079.534

Ad a) Deze post wordt voor een deel bepaald door de storting van de Stichting Antilliaanse Medefinanciering Organisatie in verband met de subsidievaststelling 2007–2013.

Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement. De volgende Rekening-courantverhoudingen zijn opgenomen in de balans:

(Bedragen in €)

a) Rekening-courant FIN/RHB

– 266.559.623

b) Rekening-courant FIN/RHB CFT Bonaire

– 9.087.953

c) Rekening-courant FIN/RHB CFT Saba

– 1.522.176

d) Rekening-courant FIN/RHB CFT Sint Eustatius

– 3.787.395

e) Rekening-courant FIN/RHB Bevoorschotting BES/RCN

– 29.671.845

Totaal

– 310.628.992

Het bedrag aan vorderingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

1.470.503

b) Intra-comptabele voorschotten

456.219

c) Intra-comptabele debiteuren

2.984.309

d) Overige vorderingen

840.451

Totaal

5.751.482

Ad a) Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

De vorderingen van de Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het CFT bestaan uit diverse vorderingen op ministeries en derden

Ad b) Intra-comptabele voorschotten

Het saldo heeft betrekking op voorschotten salaris, verhuis- en studiekosten verstrekt aan uitgezonden personeel. De posten worden verrekend met het te betalen salaris.

Ad c) Intra-comptabele debiteuren

Deze post betreft voornamelijk de saldi op de bankrekeningen in beheer bij het College Financieel Toezicht. Deze zijn in 2012 overgeboekt naar de bankrekeningen van de openbare lichamen en zijn opgenomen als vorderingen.

Het openstaande bedrag bedraagt momenteel € 2,98 mln.

Ad d) Overige vorderingen

Het saldo betreft te verrekenen bedragen met het eigen ministerie.

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

a) Schulden Kasbeheerders Rijksdienst

73.665

b) Overige intra-comptabele schulden

238.214

Totaal

311.879

Ad a) Schulden Kasbeheerders Rijksdienst

De schulden van de Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en St. Maarten bestaan uit diverse af te dragen belastingen.

Ad b) Overige intra-comptabele schulden

Het bedrag bestaat uit nog te verrekenen salarissen.

Ad 10. Vorderingen

Ad 10a. Tegenrekening vorderingen

Het saldo per 31 december 2016 kan als volgt worden gespecificeerd:

(Bedragen in €)

Artikel

Omschrijving

 

Artikel 4

Ontv.bev.soc.econ.structuur

1.889.839

Artikel 5

Ontv.schuldsan.lop.inschr.len.

1.183.587.316

Artikel 6

Ontvangsten apparaat

133.497

Totaal

 

1.185.610.652

(Bedragen in €)

Vorderingen naar ouderdom

 

t/m 2012

809.673.473

2013

25.661.723

2014

176.017.599

2015

144.438.784

2016

29.819.073

Totaal

1.185.610.652

Naar de mate van opeisbaarheid:

(Bedragen in €)
 

Direct opeisbaar

Op termijn opeisbaar

Totaalbedrag

a) Algemeen

2.023.336

0

2.023.336

b) Leningen

0

1.183.585.862

1.183.585.862

Totaal

2.023.336

1.183.585.862

1.185.609.198

Toelichting:

Artikel 4: Bevorderen sociaal economische structuur

Dit saldo bestaat uit een vordering op Sona. Deze vordering is het gevolg van de vaststelling van de subsidies die in de jaren 2004–2014 aan SONA zijn verstrekt. Over deze vaststelling is de Tweede kamer bij brief geïnformeerd (34 550 IV nr. 21).

Artikel 5: Schuldsanering lopende inschrijvingen / leningen

 

Gehanteerde koersen

Valuta

Euro

a) Begrotingssteun Aruba

in €

 

3.630.242

b) Lening OBNA

in €

 

1.340.104

c) Maatregel Tussenbalans

in €

 

6.693.688

d) Water- en Energiebedrijf (akte 263-JZ/1995)

AFL 0,51

15.889.727

6.789.213

e) Leningen lopende inschrijving Curaçao

in €

 

958.016.611

f) Leningen lopende inschrijving Sint Maarten

in €

 

207.116.004

Totaal

   

1.183.585.862

Ad a) Begrotingssteun Aruba

In 1985 tot 1988 is aan Aruba begrotingssteun verleend in de vorm van een lening van € 45,4 mln. met een jaarlijkse rente van 2,5%. Vanaf eind 1994 vindt aflossing plaats in 25 jaarlijkse termijnen van € 1,8 mln. Eind 2018 zal de laatste aflossing plaatsvinden.

Ad b) Lening OBNA

De Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA) heeft in 2001 een aanvullende lening ontvangen ten behoeve van de financiering van een krediettranche inzake de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen. De lening heeft een looptijd van 30 jaar en eindigt op 31 december 2030.

Het rentepercentage bedraagt 2,5% en is de eerste acht jaar vrij van aflossing en rente geweest.

Ad c) Maatregel Tussenbalans

In het kader van de maatregel Tussenbalans zijn gedurende de periode 1991 tot en met 1995 diverse begrotingsleningen verstrekt aan Aruba ter financiering van projecten, waarvan een bepaald rendement verwacht mag worden. De leningen hebben een looptijd van 30 jaar, waarvan de eerste acht jaar vrij van aflossing zijn. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%. In 2025 zullen de laatste aflossingen plaatsvinden.

Ad d) Water- en Energiebedrijf Aruba (akte 263-JZ/1995)

Het betreft een begrotingslening ten behoeve van het Water- en Energiebedrijf NV gevestigd te Aruba. De lening is in 2009 verstrekt voor het aldaar verrichten van een groot aantal investeringen voor de renovatie en uitbreiding van het Water- en Energiebedrijf. Deze leningsovereenkomst is opgesteld in Arubaanse valuta ad AFL 28 mln. (€ 10,9 mln.). Inmiddels is er op deze lening een bedrag van € 5,0 mln. afgelost. De lening heeft een looptijd tot 30 juni 2026 waarvan de eerste acht jaar vrij van aflossing zijn. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%.

Ad e) Leningen lopende inschrijving Curaçao

Op 15 oktober 2010 heeft de Nederlandse Staat vijf leningen verstrekt aan het land Curaçao. De maximale looptijd van de langstlopende lening is 30 jaar.

Op 16 september 2013 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 60 mln. verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar.

Op 2 juni 2014 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 250 mln. verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar.

Op 20 februari 2015 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 267,1 mln. verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar.

Op 31 december 2015 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 35 mln. (€ 18 mln.) verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar.

Op 6 juni 2016 heeft de Nederlandse Staat een lening van ANG 60 mln. (€ 29,7 mln.) verstrekt aan het land Curaçao. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar.

De Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op Hoofdstuk IV.

Ad f) Leningen lopende inschrijving Sint Maarten

Op 21 oktober 2010 heeft de Nederlandse Staat een vijftal leningen verstrekt aan het land Sint Maarten. De maximale looptijd van de langstlopende lening is 30 jaar.

Op 12 oktober 2011 heeft de Nederlandse Staat een volgende lening verstrekt. De maximale looptijd van deze lening was 5 jaar. Op 12 oktober 2016 is deze lening (ten bedrage van ANG 26 mln.) op verzoek van Sint Maarten met 5 jaar verlengd. De looptijd is 7 jaar met een aflossing in 5 jaarlijkse termijnen startende op 12 oktober 2019. De rente is 0,5% (incl. boeterente).

Op 2 juni 2014 heeft de Nederlandse Staat drie leningen aan Sint Maarten verstrekt voor een bedrag van ANG 150 mln. Aan Sint Maarten is op 21 november 2014 eveneens een lening verstrekt van ANG 30,2 mln. De maximale looptijd van deze leningen is 30 jaar.

De meeste leningen worden afgesloten volgens het principe dat de gehele lening bij einddatum wordt afgelost. Sint Maarten heeft echter bij één lening aangegeven jaarlijks af te lossen.

De Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt evenwel plaats op Hoofdstuk IV.

Artikel 6: Apparaat

Betreft een vordering op de beheerder van de rekening van de Vereffeningscommissie Nederlandse Antillen inzake de afrekening van Bestuurskosten 2014 (€ 0,13 mln.).

Ad 12. Voorschotten

Ad. 12a. Tegenrekening voorschotten

De saldi van de per 31 december 2016 openstaande voorschotten en van de in 2016 afgerekende voorschotten worden hieronder per jaar gespecificeerd:

Ontstaansjaar

stand 1-1-2016

verstrekt 2016

afgerekend 2016

stand 31-12-2016

t/m 2012

273.545.113

0

– 189.595.190

83.949.923

2013

25.356.496

0

– 3.485.253

21.871.243

2014

64.343.269

0

– 40.715.424

23.627.845

2015

26.945.032

0

– 4.166.792

22.778.240

2016

0

76.793.477

– 1.099.903

75.693.574

Totaal

390.189.910

76.793.477

– 239.062.562

227.920.825

De saldi van de per 31 december 2016 openstaande voorschotten worden hieronder per artikel gespecificeerd:

Artikel

Omschrijving artikel

Bedragen in €

1

Waarborgfunctie

111.298.269

4

Bevorderen soc. econ. struct.

116.510.340

6

Apparaat

112.216

Totaal

 

227.920.825

Toelichting:

Artikel 1: Waarborgfunctie

De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen voornamelijk de voorschotten aan het Ministerie van Defensie voor de inzet van de Kustwacht in het Caribisch gebied (€ 35 mln.) en de Flexpool Kmar (€ 18,3 mln.) voor het ter beschikking stellen van rechercheurs en algemeen opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee.

Daarnaast zijn er voorschotten verstrekt aan het Korps Landelijke Politiediensten ten behoeve van de inzet van het Recherchesamenwerkingsteam (€ 56,7 mln.). De voorschotten worden in 2017 en volgende jaren afgewikkeld na ontvangst van de in de RijksMinisterRaad goedgekeurde jaarrekening, jaarverslag en verklaring van de externe accountant.

Artikel 4: Bevorderen sociaal economische structuur

Het grootste deel van de openstaande voorschotten betreft de in het kader van de «Arubadeal» verstrekte voorschotten aan de Centrale Bank van Aruba (€ 91,1 mln.). Dit betreft de samenwerkingsmiddelen die onder verantwoordelijkheid van de stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA) worden besteed. In januari 2013 is het laatste Nederlandse voorschot voor FDA gestort. Om de afsluiting van de samenwerkingsprogramma’s in goede banen te leiden zijn de landen en stichtingen in juli 2014 schriftelijk geïnformeerd over de afspraken die hierover eerder gemaakt zijn. In september 2015 is dit herhaald.

De stichting FDA zal per ultimo 2016 een aanvraag tot bijdragevaststelling 2000–2015 indienen waarna de afrekening in stappen zal plaatsvinden.

De voorschotten aan SONA zijn in november 2016 grotendeels afgeboekt op basis van de vaststelling van de subsidies die in de jaren 2004–2014 zijn verstrekt (zie brief aan de TK met kenmerk 34 550 IV nr. 21). Er resteert nog een voorschot van € 3,4 mln. voor uitvoerings- en afwikkelingkosten.

Daarnaast zijn er nog voorschotten verstrekt ingevolge de Regeling Vaste Verrekenkoers (€ 3,9 mln.), ook wel toeslagen pensioenen genoemd. Deze worden jaarlijks vastgesteld. Met het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao wordt naar aanleiding van een rapport van de Stichting OverheidsAccountant Bureau overleg gevoerd over verbetering van de uitvoering van de regeling.

Artikel 6: Apparaatsuitgaven

De openstaande voorschotten op dit artikel betreffen de verstrekte voorschotten aan Loyalis.

Ad 13. Garantieverplichtingen

Ad 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

(Bedragen in €)

Garantieverplichtingen per 1/1

 

7.450.248

 

Aangegane garantieverplichtingen in 2016

 

0

+/+

   

7.450.248

 
       

Tot betaling gekomen in 2016

0

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

1.372.868

   
   

1.372.868

–/–

       

Garantieverplichtingen binnen begrotingsverband

 

6.077.380

 

De openstaande garantieverplichtingen zijn als volgt opgebouwd:

1. Garantie Atradius

De garantieverplichting (€ 1,85 mln.) op de leningen die door Atradius verstrekt zijn, hebben betrekking op een overeenkomst van het Rijk voor het garant staan van Nederland voor de aflossing en rente van deze leningen door het Land Aruba. Tot op heden is er geen beroep gedaan op deze garantstelling. Aruba betaalt consequent en de garantie loopt contractueel in 2019 af.

2. Bankgarantie Europese Commissie ten behoeve van Bonaire

De bankgarantie ten behoeve van de voorschotten aan Bonaire verstrekt door de Europese Commissie (€ 43,6 mln.) hebben betrekking op het Sociaal Infrastructuur-programma en het Bonaire riolerings- en waterzuiveringsprogramma. De projecten zijn in een afrondende fase. Met de Europese Commissie is overeenstemming bereikt om de garanties met ingang van juli 2015 te verlagen en te verlengen tot en met 30 juni 2017. Het bedrag van de garantie is verlaagd naar € 4,22 mln.

Ad 14. Andere verplichtingen

Ad 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

(Bedragen in €)

Verplichtingen per 1/1

 

848.489.389

 

Aangegane verplichtingen in 2016

 

135.127.620

+/+

   

983.617.009

 
       

Tot betaling gekomen in 2016

296.669.932

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

624.725

   
   

297.294.657

–/–

       

Verplichtingen Binnen Begrotingsverband

 

686.322.352

 

De opbouw van de stand openstaande verplichtingen BuBV is als volgt opgebouwd:

(Bedragen in €)

BuBV verplichtingen per 31-12-2015

 

0

 

Invlechting van H7 per 1-1-2016

 

1.026.564

 

BuBV verplichtingen per 1/1

 

1.026.564

 
       

Aangegane verplichtingen in 2016

 

204.751

+/+

   

1.231.315

 
       

Tot betaling gekomen in 2016

0

   

Negatieve bijstellingen verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

728.408

   
   

728.408

–/–

       

Verplichtingen Buiten Begrotingsverband

 

502.907

 
(Bedragen in €)

Recapitulatie balanspost

 

Verplichtingen binnen begrotingsverband

686.322.352

Verplichtingen buiten begrotingsverband

502.907

Totaal openstaande verplichtingen

686.825.259

Ad 15. Deelnemingen

Ad 15a. Tegenrekening deelnemingen

 

Bedrag

Koers

(Bedragen in €)

Arubaanse Investeringsbank (AIB)

NAF 5.123.424,00

0,42

2.151.838

Financiering Deelnemingen en Participaties

Het verwerven van aandelen door de staat in privaatrechtelijke ondernemingen wordt conform het gestelde in de Regeling Departementale Begrotingsadministratie, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd. In bovenstaande tabel wordt inzicht verschaft in de deelnemingen in de Arubaanse Investmentbank (AIB) via de Nederlandse Participatie Maatschappij voor de Nederlandse Antillen (NPMNA). De Nederlandse staat is geen juridisch eigenaar van de deelneming, maar staat wel garant en draagt daarom het risico.

De verkoop van de deelneming vindt in 2017 plaats.

Licence