Base description which applies to whole site

Paragraaf 3 Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrijfsvoering

Verbetering financieel beheer Agentschap

In het rapport bij het jaarverslag 2015 heeft de ARK de onvolkomenheid bij het Agentschap opgeheven. Deze onvolkomenheid betrof het tekortschietende financieel beheer van de organisatie. KPMG is in 2016 gevraagd om een oordeel te vellen over de huidige stand van zaken en de mate van opvolging van de aanbevelingen uit een KPMG-rapport uit 2013. De conclusie van het onderzoek luidt dat het financieel beheer van het Agentschap ten opzichte van de situatie van 2013 sterk is verbeterd door onder meer de implementatie van een nieuw treasurymanagement IT-systeem, de instelling van een interne controleafdeling en de inrichting van een systeem waarin de administratieve organisatie wordt vastgelegd. Hiermee is het oordeel van de ARK bevestigd. In het meest recente onderzoek door KPMG is nog een aantal aanbevelingen gedaan die de komende tijd zullen worden uitgevoerd.

Versterking control FEZ

In het verlengde van de versterkte controlfunctie bij het Agentschap en de problematiek bij de Belastingdienst is de controlfunctie bij de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) in 2016 versterkt. Zo is er – onder andere samen met de Inspectie der RijksFinanciën (IRF) – sprake van een verscherpt toezicht op de financiële besluitvorming bij de Belastingdienst. In 2017 zal de versterking van de control verder worden vormgegeven.

Conclusie

Zoals bovenstaand beschreven is er de komende jaren de noodzaak tot verbetering van de bedrijfsvoering bij de Belastingdienst. Maatregelen zijn hiervoor in gang gezet. Voor de overige onderdelen van de bedrijfsvoering is sprake geweest van ordelijk en beheerst verlopen bedrijfsprocessen, welke tevens voorzien in waarborgen voor een rechtmatige begrotingsuitvoering, inclusief een toereikend beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Licence