Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

AFKORTINGENLIJST

A

 

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABS

Aanslag- en BelastingenSysteem

AC

Audit Committee

ACP

Africa, Caribbean and Pacific

ADR

AuditDienst Rijk

ADSB

Atradius Dutch State Business

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIFM

Alternative Investment Fund Managers Directive

AIG

Authentiek InkomensGegeven

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ANFA

Agreement on Net Financial Assets

AO

Administratieve Organisatie

AO

Algemeen Overleg

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

ARAR

Algemeen RijksAmbtenarenReglement

ARK

Algemene RekenKamer

ATAD

Anti-Tax Avoidance Directive

AW

AanbestedingsWet

Awb

Algemene wet bestuursrecht

   

B

 

BBP

Bruto Binnenlands Product

BCF

Btw-CompensatieFonds

B/CN

Belastingdienst Caribisch Nederland

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BERB

BedrijfsEconomische ResultaatBepaling

BES

Bonaire, St. Eustatius en Saba

BGL

Beschikking Geen Loonheffingen

BIR

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

BIV

Besluit Inbeslaggenomen Voorwerpen

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BNP

Bruto Nationaal Product

BRRD

Bank Recovery and Resolution Directive

Btw

Belastingtoegevoegde waarde

   

C

 

CBPP

Covered Bond Purchase Programme

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCP

Central CounterParty

CDFD

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

CE

Centrale Examenbank

CEA

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

CFATF

Caribbean Financial Action Task Force

CFC

Controlled Foreign Corporation

CIO

Chief Information Officer

CJO

Centraal Joods Overleg

COO

Chief Operations Officer

COVRA

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

COS

Controle- en Overige Standaarden

CP

Commercial Paper

CPB

Centraal PlanBureau

CRS

Common Reporting Standard

   

D

 

DBA

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

DBFM(O)

Design, Build, Finance and Maintain (and Operate)

DDA

Dutch Direct Auction

DG

Directoraat-Generaal

DGS

DepositoGarantieStelsel

DNB

De Nederlandsche Bank

DRZ

Domeinen Roerende Zaken

DSL

Dutch State Loan

DTC

Dutch Treasury Certificates

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

   

E

 

EBA

European Banking Authority

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development

EBV

Elektronisch BerichtenVerkeer

EBV

Evenredige BijdrageVerdeling

ECB

Europese Centrale Bank

EcoFin

Economic and Financial affairs council

ECP

European Commercial Paper

EDF

European Development Fund

EFC

Economic and Financial

Committee

EFSF

European Financial Stability Facility

EFSI

Europees Fonds voor Strategische Investeringen

EFSM

European Financial Stabilisation Mechanism

EIB

Europese InvesteringsBank

EKG

ExportKredietGarantie

EKI

ExportKrediet- en Investeringsverzekering

EKV

ExportKredietVerzekering

EMU

Europese en Monetaire Unie

EONIA

Euro OverNight Index Average

EP

Europees Parlement

EPZ

ElektriciteitsProduktiemaatschappij Zuid-Nederland

ERM

European Exchange Rate Mechanism

ESM

European Stability Mechanism

ESR

Europees Stelsel van Rekeningen

EU

Europese Unie

EuSEF

European Social Entrepreneurship Fund

EuVECA

European VEnture CApital fund regulation

   

F

 

FATF

Financial Action Task Force

FEC

Financieel Expertise-Centrum

FEZ

Financieel-Economische Zaken

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FJR

Financieel Jaarverslag van het Rijk

FMO

Nederlandse FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden

   

G

 

GLF

Greek Loan Facility

GMB

Geïntegreerd MiddelenBeheer

   

H

 

HIPC

Heavily Indebted Poor Countries

HR

Human Resource

HT

Horizontaal Toezicht

HUBA

HUlp Bij Aangifte

   

I

 

IA

InvesteringsAgenda

IASB

International Accounting Standards Board

IABF

Illiquid Assets Back-Up Facility

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

IB

InkomstenBelasting

IBO

Interdepartementaal BeleidsOnderzoek

ICV

InControlVerklaring

IDA

International Development Association

IFI

Internationale Financiële Instelling

IH

InkomensHeffing

IMF

Internationaal Monetair Fonds

IRF

Inspectie der RijksFinanciën

ITI

Intensivering Toezicht en Invordering

IV

InformatieVoorziening

IWG

Internationale WerkGroep

   

K

 

KMar

Koninklijke Marechaussee

KNM

Koninklijke Nederlandse Munt

   

L

 

LB

LoonBelasting

LGO

Landen en Gebieden Overzee

LH

LoonHeffing

LIV

Lage InkomensVoordeel

LKV

LoonKostenVoordeel

LOR

Letter Of Representation

LV WOZ

Landelijke Voorziening wet Waardering Onroerende Zaken

   

M

 

MDR

Moeder-DochterRichtlijn

M en O

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency

MijnBD

Mijn Belastingdienst.nl

MKB

Midden- en KleinBedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse

MOV

Maintenance Of Value

MTN

Medium Term Notes

   

N

 

NAB

New Arrangement to Borrow

NBM

Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars

NHT

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

NLFI

NL Financial Investments (Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen)

NS

Nederlandse Spoorwegen

NWB

Nederlandse WaterschapsBank

   

O

 

OB

OmzetBelasting

OCT

Overseas Countries and Territories

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OM

Openbaar Ministerie

OMO

Open Market Operation

   

P

 

PE

Permanente Educatie

PPC

Publiek-Private Comparator

PRGT

Poverty Reduction Growth Trust

   

Q

 

QE

Quantitative Easing

   

R

 

RAR

Reserverekening Algemene Risico’s

RC

Rekening-Courant

RHB

RijksHoofdBoekhouding

RIV

Regeling InvesteringsVerzekeringen

RMB

Regeling Materieel Beheer

RPE

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

RRB

RenteRisicoBedrag

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

   

S

 

SALN

Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland

SAMO

Stichting Afwikkeling Marorgelden Overheid

SBR

Standard Business Reporting

SDR

Special Drawing Rights

Seno-Gom

Stichting economische samenwerking Nederland Oost-Europa en Garantiefaciliteit opkomende markten

SENS

Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij

SEPA

Single Euro Payments Area

SG

Secretaris-Generaal

SGO

Secretarissen-GeneraalOverleg

SGP

Stability and Growth Pact

SIRA

Systematische IntegriteitsRisicoAnalyse

SMP

Securities Market

Programme

SREP

Supervisory Review and Evaluation Process

SRB

Single Resolution Board

SRF

Single Resolution Fund

SRH

SNS REAAL Holding

SRM

Single Resolution Mechanism

SSC-ICT

Shared ServiceCenter ICT

SSM

Single Supervisory Mechanism

SSO

Shared ServicesOrganisatie

STAK

Stichting AdministratieKantoor

SVB

Sociale VerzekeringsBank

   

T

 

TCF

Tax Control Framework

TMG

TopManagementGroep

   

U

 

UBO

Ultimate Beneficial Owner

UCN

Ultra-Centrifuge Nederland

UPO

Uniforme PensioenOverzichten

UWV

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen

   

V

 

VAR

Verklaring ArbeidsRelatie

VAT

Value Added Tax

VIA

VoorIngevulde Aangifte

VGEM

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

Vpb

Vennootschapssbelasting

VU

Vrije Universiteit

   

W

 

WABB

Verdrag inzake Wederzijdse Administratieve Bijstand in Belastingzaken

WAKO

Wet Aansprakelijkheid KernOngevallen

Wam

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wft

Wet op het financieel toezicht

WIB

Wet op de Internationale Bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

WLTP

Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

   

Z

 

ZBO

Zelfstandig BestuursOrgaan

Licence