Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3: AFGEROND EVALUATIE- EN OVERIG ONDERZOEK

 

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 1 Belastingen

Ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

Beleidsdoorlichting betreffende de (doeltreffendheid en doelmatigheid van de) uitvoering van de toeslagenregelingen door de Belastingdienst/Toeslagen in de periode 2012–2015.

Beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst/Toeslagen.

2016

 

Evaluatie bankenbelasting:

Kamerstukken II 2015–2016, 33 121, nr. N.

2016

 

Evaluatie van de innovatiebox 2010 tot 2012:

Kamerstukken II 2015–2016, 34 302, nr. 111.

2016

 

Evaluatie belastingheffing excessieve beloningbestanddelen:

Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 IX, nr. 5.

2016

 

Onderzoek naar gebruik aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten:

Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 IX, nr. 4.

2016

 

IBO Eenvoud loont – Onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden:

Kamerstukken II 2015–2016, 32 043, nr. 300.

2016

 

IBO Kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen:

Kamerstukken II 2015–2016, 32 813, nr. 122.

2016

 

IBO Rapport Belastingdienst:

Kamerstukken II 2015–2016, 31 066, nr. 296.

2016

 

Artikel 2 Financiële markten

 

Op 31 juli 2009 is het boetesysteem van de Wft veranderd. Een aantal wijzigingen is doorgevoerd met als doel de boetes afschrikwekkender en meer proportioneel te maken dan het geval was in het oude stelsel. Hier is een beperkte inventarisatie voor uitgevoerd.

Evaluatie van het handhavingsinstrumentarium in de Wet op het financieel toezicht:

Kamerstukken II 2015–2016, 34 455, nr. 5.

2016

 

Evaluatie Kifid: Kamerstukken II 2016–2017, 29 507, nr. 142.

2016

 

Review van de ADR bij externe accountants toezichthouders op de financiële markten

2016

 

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

Beleidsdoorlichting over de wijze waarop en de mate waarin de Minister van Financiën een verantwoorde en doelmatige besteding van overheidsmiddelen stimuleert en regisseert.

Beleidsdoorlichting artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

2016

Overig onderzoek

Onderzoek van de ARK naar monitoring van de maatregelen inzake de kredietcrisis.

http://kredietcrisis.rekenkamer.nl/.

Doorlopend

 

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling.

Beleidsdoorlichting art. 4 Internationale financiële betrekkingen.

2016

 

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

Beleidsdoorlichting met als doel om het gehele beleidsartikel van EKI te evalueren. Hiertoe is onderzocht in hoeverre de middelen die op de begroting aan EKI zijn toegewezen doeltreffend en doelmatig zijn ingezet in de periode 2008–2015.

Beleidsdoorlichting art. 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen.

2016

 

Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Ex-postonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

Beleidsdoorlichting betreffende het BCF over de periode 2010–2015, waarbij met name wordt ingegaan op de ingevoerde beleidswijzigingen.

Beleidsdoorlichting art. 6 Btw-compensatiefonds.

2016

 

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Overig onderzoek

Jaarlijkse beoordeling van het Nederlands stabiliteitsprogramma door EFC (Economic and Financial Committee)/Ecofin.

http://www.europa-nu.nl/id/vj11473teazf/aanbeveling_van_de_raad_over_het.

Jaarlijks

 

Jaarlijkse consultatie van IMF-artikel IV.

IMF-artikel IV Nederland.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/03/19/concluding-statement-imf.html.

Jaarlijks

Toelichting

Internationale financiële betrekkingen

De beleidsdoorlichting op het gebied van internationale financiële betrekkingen zou aanvankelijk eind 2015 aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. De uitvoering en verwerking van de interviews met sleutelfiguren bleek meer tijd te kosten dan voorzien. De beleidsdoorlichting is op 1 april 2016 aan de Kamer gestuurd.

Apparaat kerndepartement

Op het apparaat van het kerndepartement stonden de twee jaarlijkse terugkerende onderzoeken gepland. Deze zijn conform planning afgerond.

Licence